Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 29.augustāNr. 412

protokols Nr. 12, 17. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.125
“Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4.
specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības
veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem,
jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam
pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2.pasākuma
“Pasākumi vietējās sabiedrības veselības
veicināšanai un slimību profilaksei projekta
„Pasākumi vietējās sabiedrības veselības
veicināšanai un slimību profilaksei
Jūrmalā” īstenošanu”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, ievērojot Ministru kabineta 2016.gada 17.maija noteikumu Nr.310 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.1. pasākuma “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” un 9.2.4.2.pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” īstenošanas noteikumi” nosacījumus un saskaņā ar Veselības veicināšanas plāna Jūrmalas pilsētai 2013.–2020.gadam 2.3.stratēģisko darbības virzienu “Veselīga dzīvesveida sekmēšana un veselības riska mazināšana”, Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktās prioritātes P 3.6. “Kvalitatīvi veselības aprūpes pakalpojumi” rīcības virzienu R 3.6.1.”Veselības aprūpes pakalpojumu attīstība” aktivitāti Nr.226 “Veselības aprūpes pakalpojumu attīstība” un rīcības virziena R 3.6.2.”Veselīga dzīvesveida veicināšana” aktivitāti Nr.227 “Veselīga dzīvesveida veicināšana” un Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 8.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.125 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2.pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā” īstenošanu” (turpmāk – Lēmums) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 5.punktā skaitli un vārdus “584 733,42 (pieci simti astoņdesmit četri tūkstoši septiņi simti trīsdesmit trīs euro un 42 centi)” ar skaitli un vārdiem “585825,42 (pieci simti astoņdesmit pieci tūkstoši astoņi simti divdesmit pieci euro un 42 centi).”

2. Aizstāt 5.2.apakšpunktā skaitli un vārdus “11 046,00 EUR (vienpadsmit tūkstoši četrdesmit seši euro un 00 centi)” ar skaitli un vārdiem “12138,00 EUR (divpadsmit tūkstoši viens simts trīsdesmit astoņi euro un 00 centi).”

3. Aizstāt 5.1 punktā skaitli un vārdus “574 411,60 EUR (pieci simti septiņdesmit četri tūkstoši četri simti vienpadsmit euro 60 centi)” ar skaitli un vārdiem “574032,26 EUR (pieci simti septiņdesmit četri tūkstoši trīsdesmit divi euro un 26 centi.”

4. Aizstāt 10.punktā vārdus “Projektu ieviešanas nodaļai” ar vārdiem “Projektu nodaļai”.

5. Aizstāt Lēmuma pielikumu ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētājs

G. TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2019.gada 29.augusta lēmumam Nr.412

(protokols Nr.12, 17.punkts)

Projekta

"Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā"

finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs: Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvalde

Funkcionālās klasifikācijas kods: 07.620

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar apstiprināto projekta iesniegumu: 585825,42 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas 573687.42 EUR, no kurām Eiropas Sociālā fonda finansējums ir 487634.31 EUR jeb 85%, Valsts budžeta finansējums 86053.11 EUR jeb 15%, neattiecināmās izmaksas 12138 EUR apmērā tiek segtas no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta. Atbilstoši projekta konkursa nosacījumiem, projekta īstenošanai ir nepieciešams nodrošināt priekšfinansējumu 10% jeb 57368.74 EUR apmērā.

Pozīcija / gads

2017./2018.gads

2019 gads

2020.gads

Kopā

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā, t.sk.:

289 168

62 352

117 702

78 000

72 548

240 932

115 447

643 195

Atlikums perioda sākumā, t.sk.

2 352

37 702

51 968

0

2 352

0

no pašvaldības budžeta

no valsts budžeta

no Eiropas Savienības fonda

2 352

37 702

51 968

2 352

no ārvalstu finanšu palīdzības/cits finansējuma avots

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

57 369

57 369

57 369

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

0

0

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

5468

552

840

1 566

1 840

4 798

1 872

12 138

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0.)

0

0

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0.)

283 700

59 448

79 160

24 466

13 339

176 413

113 575

573 688

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

0

0

Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.)

0

0

Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi (21.4.2.0.)

0

0

Cits ieņēmumu veids atbilstoši ieņēmumu klasifikācijai (norādīt)

0

0

IZDEVUMI kopā, t.sk.:

289 168

62 352

117 702

78 000

72 548

240 932

115 447

643 195

IZDEVUMI projekta aktivitāšu īstenošanai

286 816

24 650

65 734

78 000

72 548

240 932

58 078

585 826

Atlikums perioda beigās, t.sk:

2 352

37 702

51 968

0

57 369

57 369

kases apgrozības līdzekļi

2 352

37 702

51 968

atgriežamie līdzekļi pašvaldības budžeta

0

0

57 369

57 369


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF