Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 29.augustāNr. 413

protokols Nr. 12, 18. punkts

Par dalību Valsts atbalsta pasākumā zivsaimniecības attīstībai
no Zivju fonda finanšu līdzekļiem “Zivju resursu aizsardzības
pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības,
kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība
(izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos
izdevumus)” atklātā projektu
konkursā

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 12.punktu, saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumiem Nr.215 “Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”, Zivju fonda padomes 2019.gada 7.maija lēmumu, izsludināt projektu iesniegumu iesniegšanas 2019.gada otro kārtu Zivju fonda pasākumam "Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus) ", pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktās prioritātes P3.4 “Droša dzīves vide” rīcības virziena R3.4.1.” S abiedriskās kārtības un iedzīvotāju drošības nodrošināšana” aktivitāti Nr.213 “Sabiedriskās kārtības un iedzīvotāju drošības pakalpojumu nepārtrauktības nodrošināšana un kvalitātes uzlabošana”, ņemot vērā 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas dalību Valsts atbalsta pasākumā zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)”, atklātā projektu iesniegumu konkursā ar projekta iesniegumu „Motocikla un aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai” (turpmāk - projekts) un projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā.

2. Noteikt projekta mērķi - uzlabot Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas materiāltehnisko nodrošinājumu, proti, iegādājoties motociklu, maskēšanās un novērošanas ierīces, tādejādi, paaugstinot Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas Glābšanas dienesta kapacitāti, zivju resursu aizsardzības jomā.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas – būtiski uzlabota Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas spēja kontrolēt attiecīgo normatīvo aktu prasības (kuģošanas noteikumu ievērošana, makšķerēšanas un zvejas noteikumu ievērošana) Jūrmalas akvatorijās, kā arī nodrošināta zivju resursu aizsardzība virszemes ūdeņos.

4. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2019.gada 20.septembra līdz 2019.gada 23.decembrim.

5. Noteikt projekta kopējās indikatīvās attiecināmās izmaksas 14978,73 EUR (četrpadsmit tūkstoši deviņi simti septiņdesmit astoņi eiro 73 centi), kur:

5.1. Zivju fonda finansējums ir 88% jeb 13181,28 EUR (trīspadsmit tūkstoši viens simts astoņdesmit viens eiro 28 centi);

5.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 12% jeb 1797,45 EUR (viens tūkstotis septiņi simti deviņdesmit septiņi eiro 45 centi).

6. Projekta priekšfinansējumu līdz 6590,64 EUR (seši tūkstoši pieci simti deviņdesmit eiro 64 centi ) jeb līdz 50% apmērā no 5.1. punktā noteiktās summas projekta apstiprināšanas gadījumā paredzēt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžeta.

7. Projekta iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā līdz 2019.gada 31.augustam uzdot Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijai.

8. Projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā uzdot Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijai.

9. Projekta norises gaitu tā apstiprināšanas gadījumā pārraudzīt Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu nodaļai.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF