Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 29.augustāNr. 414

protokols Nr. 12, 19. punkts

Par sportista līdzfinansēšanu

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2019.gada 6.jūnijā ir saņēmusi biedrības “Latvijas Galda tenisa federācija” (Komercreģistra reģistrācijas Nr.40008023618, turpmāk - Biedrība) iesniegumu (Domes reģistrācijas Nr.1.1-37/9451) un tāmi (Domes reģistrācijas Nr.1.1-37/13470)  par to, ka 2019.gada 28.maijā Biedrība pieņēmusi valdes lēmumu, (protokols Nr.19), un Latvijas izlases sastāvā dalībai Eiropas mini-kadetu čempionātā galda tenisā (Turpmāk sacensības) iekļāvusi jūrmalnieku Gustavu Smiltenu. Biedrība lūdz izskatīt iespēju atbalstīt un daļēji segt sportista izmaksas sacensībās atbilstoši iesniegtajai izdevumu tāmei.

Izvērtējot saņemto informāciju, tika konstatēts, ka dalība sacensībās atbilst Jūrmalas pilsētas sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģijas 2008.-2020. gadam (apstiprināta ar Domes 2009.gada 11.jūnija lēmumu Nr.406 ”Par Jūrmalas pilsētas sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģijas 2008.-2020. gadam apstiprināšanu”) stratēģiskajam mērķim Nr.1 “Fiziskajās aktivitātēs iesaistīto Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju, īpaši bērnu un jauniešu skaita pieaugums”.

Saskaņā ar šo mērķi ieteicams atbalstīt pilsētas sportistu dalību starptautiskās sacensībās.

Saskaņā ar Biedrības iesniegtās kopējās izdevumu tāmes projektu dalībai sacensībās, kas ietver arī sportista inventāru, apdrošināšanu, uzturēšanās un sagatavošanās perioda izmaksas, kopējās izmaksas, gatavojoties konkrētajām sacensībām ir 900,00 euro (deviņi simti euro un 00 centi), no kurām izmaksas 550,00 euro (pieci simti piecdesmit euro, 00 centi) apmērā Biedrība plāno segt no pašu ieņēmumiem.

Ņemot vērā to, ka Biedrības finanšu līdzekļi nesedz visas ar dalību sacensībās saistītās izmaksas, Biedrība lūdz pašvaldības līdzfinansējumu ceļa izdevumiem 350,00 euro (trīs simti piecdesmit euro un 00 centi) apmērā sacensībām Francijā.

Balstoties uz Biedrības iesniegto informāciju un atbilstoši minētajam Jūrmalas pilsētas stratēģiskajam dokumentam, tā mērķim un rīcības virzieniem, lai veicinātu Jūrmalas pilsētas starptautisku atpazīstamību, uzņēmējdarbības un sporta attīstību, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, Domes 2019.gada 21.augusta Jaunatnes un Sporta jautājumu komitejas atzinumu (protokols Nr.1.2-23/8), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt jūrmalnieka Gustava Smiltena dalību Eiropas mini kadetu čempionātā galda tenisā no 2019.gada 23. līdz 25. augustam Šiltigheimā, Francijā sedzot ceļa izdevumus ne vairāk, kā 350,00 euro (trīs simti piecdesmit euro un 00 centi) apmērā, saskaņā ar Latvijas Galda tenisa federācijas izrakstīto rēķinu iesniegtajām aviobiļetēm un sacensību protokoliem.

2. Jūrmalas Sporta servisa centram nodrošināt lēmuma izpildi.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF