Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 29.augustāNr. 415

protokols Nr. 12, 21. punkts

Par būves nojaukšanu Jaunķemeru ceļš 2, Jūrmalā

Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) 2019.gada 29.jūlijā saņemts nekustamā īpašuma Jaunķemeru ceļš 2, Jūrmalā īpašnieka Latvijas Republikas Finanšu ministrijas pārvaldnieka valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” iesniegums (reģistrēts Domes lietvedības sistēmā ar Nr.14-3/3905; turpmāk - iesniegums) ar lūgumu atļaut nojaukt tai piederošo nomas punktu (būves kadastra apzīmējums 1300 025 0205 001), Jaunķemeru ceļš 2, Jūrmalā (turpmāk – būve).

Dome, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietu, datus Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000074258, akts par nekustamā īpašuma pārņemšanu pārvaldīšanā, būvju foto fiksācijas, apbūves plānu, un ņemot vērā būves īpašnieka izteikto vēlēšanos, atbalsta būves nojaukšanu.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu un Domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas, kas izveidota saskaņā ar Domes 2016.gada 21.janvāra nolikumu Nr.4 “Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums”, 2019.gada 7.augusta atzinumu (protokols Nr.14 – 20/07), Attīstības un vides jautājumu komitejas atzinumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Neiebilst nomas punkta (būves kadastra apzīmējums 1300 025 0205 001), Jaunķemeru ceļš 2, Jūrmalā nojaukšanai.

2. Būvvaldei kontrolēt, lai nomas punkta (būves kadastra apzīmējums 1300 025 0205 001), Jaunķemeru ceļš 2, Jūrmalā nojaukšana atbilstu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 ,,Ēku būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai saskaņā ar Domes Būvvaldes komisijas izdoto būvatļauju.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF