Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 29.augustāNr. 416

protokols Nr. 12, 22. punkts

Par būves nojaukšanu Irbju ielā 43, Jūrmalā

Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) 2019.gada 30.jūlijā saņemts nekustamā īpašuma Irbju ielā 43, Jūrmalā īpašnieku Vārds Uzvārds, Vārds Uzvārds un Vārds Uzvārds iesniegums (reģistrēts Domes lietvedības sistēmā ar Nr.14-3/3917; turpmāk - iesniegums) ar lūgumu atļaut nojaukt tiem piederošo siltumnīcu (būves kadastra apzīmējums 1300 021 4913 006), Irbju ielā 43, Jūrmalā (turpmāk – būve).

Dome, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietu, datus Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000118861, būvju foto fiksācijas, apbūves plānu, un ņemot vērā būves īpašnieku izteikto vēlēšanos, atbalsta būves nojaukšanu.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu un Domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas, kas izveidota saskaņā ar Domes 2016.gada 21.janvāra nolikumu Nr.4 “Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums”, 2019.gada 7.augusta atzinumu (protokols Nr.14 – 20/07), Attīstības un vides jautājumu komitejas atzinumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Neiebilst siltumnīcas (būves kadastra apzīmējums 1300 021 4913 006), Irbju ielā 43, Jūrmalā nojaukšanai.

2. Būvvaldei kontrolēt, lai siltumnīcas (būves kadastra apzīmējums 1300 021 4913 006), Irbju ielā 43, Jūrmalā nojaukšana atbilstu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 ,,Ēku būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai saskaņā ar Domes Būvvaldes komisijas izdoto būvatļauju.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF