Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 29.augustāNr. 417

protokols Nr. 12, 23. punkts

Par būves nojaukšanu Dzirnavu ielā 47, Jūrmalā

Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) 2019.gada 26.jūnijā saņemts nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 47, Jūrmalā īpašnieces Vārds Uzvārds iesniegums (reģistrēts Domes lietvedības sistēmā ar Nr.14-3/3283; turpmāk - iesniegums) ar lūgumu atļaut nojaukt tai piederošo palīgceltni (būves kadastra apzīmējums 1300 021 8709 002), Dzirnavu ielā 47, Jūrmalā (turpmāk – būve).

Dome, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietu, datus Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000073330, būvju foto fiksācijas, apbūves plānu, un ņemot vērā būves īpašnieces izteikto vēlēšanos, atbalsta būves nojaukšanu.

Būve atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, ievērojot Ministru kabineta 2004.gada 9.novembra noteikumos Nr.916 “Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas nolikums” tai noteikto kompetenci, 2019.gada 26.jūlija kultūras pieminekļa teritorijas un aizsardzības zonas pārveidošanas atļaujā Nr.T-01230/2019 norādījusi, ka piekrīt būves nojaukšanai.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu un Domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas, kas izveidota saskaņā ar Domes 2016.gada 21.janvāra nolikumu Nr.4 “Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums”, 2019.gada 2.jūlija atzinumu (protokols Nr.14 – 20/06), Attīstības un vides jautājumu komitejas atzinumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Neiebilst palīgceltnes (būves kadastra apzīmējums 1300 021 8709 002), Dzirnavu ielā 47, Jūrmalā nojaukšanai.

2. Būvvaldei kontrolēt, lai palīgceltnes (būves kadastra apzīmējums 1300 021 8709 002), Dzirnavu ielā 47, Jūrmalā nojaukšana atbilstu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 ,,Ēku būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai saskaņā ar Domes Būvvaldes komisijas izdoto būvatļauju.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF