Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 29.augustāNr. 418

protokols Nr. 12, 24. punkts

Par būves nojaukšanu Sveķu ielā 6, Jūrmalā

Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) 2019.gada 5.augustā saņemts nekustamā īpašuma Sveķu ielā 6, Jūrmalā īpašnieka Vārds Uzvārds iesniegums (reģistrēts Domes lietvedības sistēmā ar Nr.14-3/4017; turpmāk - iesniegums) ar lūgumu atļaut nojaukt tam piederošo dzīvojamo ēku (būves kadastra apzīmējums 1300 008 8207 001), Sveķu ielā 6, Jūrmalā (turpmāk – būve).

Dome, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietu, datus Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.5085, būvju foto fiksācijas, apbūves plānu, dzīvojamās ēkas arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju, un ņemot vērā būves īpašnieka izteikto vēlēšanos, atbalsta būves nojaukšanu.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu un Domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas, kas izveidota saskaņā ar Domes 2016.gada 21.janvāra nolikumu Nr.4 “Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums”, 2019.gada 7.augusta atzinumu (protokols Nr.14 – 20/07), Attīstības un vides jautājumu komitejas atzinumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Neiebilst dzīvojamās ēkas (būves kadastra apzīmējums 1300 008 8207 001), Sveķu ielā 6, Jūrmalā nojaukšanai.

2. Būvvaldei kontrolēt, lai dzīvojamās ēkas (būves kadastra apzīmējums 1300 008 8207 001), Sveķu ielā 6, Jūrmalā nojaukšana atbilstu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 ,,Ēku būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai saskaņā ar Domes Būvvaldes komisijas izdoto būvatļauju.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF