Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 29.augustāNr. 419

protokols Nr. 12, 25. punkts

Par būvju nojaukšanu Vikingu ielā 76A, Jūrmalā

Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) 2019.gada 29.jūlijā saņemts nekustamā īpašuma Vikingu ielā 76A, Jūrmalā īpašnieces Vārds Uzvārds iesniegums (reģistrēts Domes lietvedības sistēmā ar Nr.14-3/3906; turpmāk - iesniegums) ar lūgumu atļaut nojaukt tai piederošo dzīvojamo ēku (būves kadastra apzīmējums 1300 002 2408 001) un dzīvojamo ēku (būves kadastra apzīmējums 1300 002 2407 001), Vikingu ielā 76A Jūrmalā (turpmāk – būve).

Dome, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietu, datus Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1925, būvju foto fiksācijas, apbūves plānu, kopīpašnieka piekrišanu, ģenerālpilnvaru un ņemot vērā būves īpašnieka izteikto vēlēšanos, atbalsta būves nojaukšanu.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu un Domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas, kas izveidota saskaņā ar Domes 2016.gada 21.janvāra nolikumu Nr.4 “Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums”, 2019.gada 7.augusta atzinumu (protokols Nr.14 – 20/07), Attīstības un vides jautājumu komitejas atzinumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Neiebilst dzīvojamās ēkas (būves kadastra apzīmējums 1300 002 2408 001) un dzīvojamās ēkas (būves kadastra apzīmējums 1300 002 2407 001), Vikingu ielā 76A, Jūrmalā nojaukšanai.

2. Būvvaldei kontrolēt, lai dzīvojamās ēkas (būves kadastra apzīmējums 1300 002 2408 001) un dzīvojamās ēkas (būves kadastra apzīmējums 1300 002 2407 001), Vikingu ielā 76A, Jūrmalā nojaukšana atbilstu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 ,,Ēku būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai saskaņā ar Domes Būvvaldes komisijas izdoto būvatļauju.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF