Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 29.augustāNr. 420

protokols Nr. 12, 26. punkts

Par būves nojaukšanu Alejas ielā 3, Jūrmalā

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome), izskatot jautājumu par nedzīvojamās ēkas – skolas (būves kadastra apzīmējums 1300 026 4303 004) Alejas ielā 3, Jūrmalā (turpmāk – būve) nojaukšanu, ņem vērā šādus faktiskos apstākļus:

[1] Saskaņā ar ierakstu zemesgrāmatā Jūrmalas pilsētas pašvaldība ir būves īpašniece.

[2] Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Infinitum” 2015.gada 11.maija tehniskās apsekošanas atzinumā par Jūrmalas pilsētas pašvaldības (turpmāk – īpašnieks) īpašumā esošās būves tehnisko stāvokli (turpmāk – atzinums) konstatēts, ka būves tehniskais stāvoklis neatbilst Būvniecības likuma 9.pantā noteiktajām būtiskajām būvei izvirzāmajām prasībām.

[3] Saskaņā ar Būvniecības likuma 9.pantu būve projektējama, būvējama un ekspluatējama atbilstoši tās lietošanas veidam, turklāt tā, lai nodrošinātu tās atbilstību šādām būtiskām prasībām: mehāniskā stiprība un stabilitāte; ugunsdrošība; vides aizsardzība un higiēna, tai skaitā nekaitīgums; lietošanas drošība un vides pieejamība; akustika (aizsardzība pret trokšņiem); energoefektivitāte un ilgtspējīga dabas resursu izmantošana.

[4] Būve atrodas vietējas nozīmes arhitektūras pieminekļa aizsardzības zonā. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, ievērojot Ministru kabineta 2004.gada 9.novembra noteikumos Nr.916 “Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas nolikums” tai noteikto kompetenci, 2019.gada 15.augusta vēstulē Nr.11-06.1/3798 norādījusi, ka piekrīt būves nojaukšanai.

[5] Dome, izskatot atzinumu un tam pievienotos dokumentus: būves tehniskās inventarizācijas lietu, datus Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000334859, būves foto fiksācijas, būves arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju un izmantojot īpašnieka tiesības lemt par būves izmantošanu, atbalsta būves nojaukšanu.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu un Domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas, kas izveidota saskaņā ar Domes 2016.gada 21. janvāra nolikumu Nr.4 “Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums”, 2017. gada 7.marta atzinumu (protokols Nr.14 – 20/03), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nojaukt nedzīvojamu ēku – skolu (būves kadastra apzīmējums 1300 026 4303 004) Alejas ielā 3, Jūrmalā.

2. Jūrmalas pilsētas domes būvvaldei kontrolēt, lai nedzīvojamās ēkas – skolas (būves kadastra apzīmējums 1300 026 4303 004) Alejas ielā 3, Jūrmalā nojaukšana atbilstu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai un izdotās būvatļaujas nosacījumiem.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF