Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 29.augustāNr. 421

protokols Nr. 12, 27. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 17.augusta lēmumā Nr.394
“Par cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējošas ēkas
Brīvības prospektā 80, Jūrmalā sakārtošanu ”

Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) Pilsētplānošanas nodaļa 2019.gada 1.augustā saņēma Vārds Uzvārds (turpmāk – Adresāta) iesniegumu ar reģistrācijas Nr.14.3/3983 (turpmāk – Iesniegums), kurā izteikts lūgums atļaut nojaukt pamatceltni ar kadastra apzīmējumu 1300 007 4812 001, Brīvības prospektā 80, Jūrmalā (turpmāk – Ēka).

Izvērtējot lietas materiālus, Dome konstatēja šādus lietā svarīgus faktus:

[1] Saskaņā ar informāciju Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000068804 nekustamais īpašums Brīvības prospektā 80, Jūrmalā ar kadastra Nr.1300 007 4812 sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 3033m2 un Ēkas (turpmāk – Nekustamais īpašums). Nekustamā īpašuma īpašnieks ir Adresāts.

[2] Dome 2017.gadā 17.augustā pieņēma lēmumu Nr.394 “Par cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējošas ēkas Brīvības prospektā 80, Jūrmalā sakārtošanu” (turpmāk – Lēmums). Lēmuma lemjošās daļas 3.punktā nekustamā īpašuma Brīvības prospekta 80, Jūrmalā Adresātam uzdots līdz 2018.gada 30.jūlijam būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā veikt Ēkas Brīvības prospektā 80, Jūrmalā konservāciju vai uzsākt Ēkas pārbūvi.

[3] Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde (turpmāk – NKMP) Adresātam izsniedza 2018.gada 26.jūlijā atzinumu Nr.11-02/3940 “Par ēkas nojaukšanu Brīvības prospektā 80, Jūrmalā” (turpmāk – Atzinums). NKMP Atzinuma 6.punktā noteikts, ka NKMP piekrīt Ēkas nojaukšanai.

[4] Jūrmalas pilsētas ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas Komisija (turpmāk – Komisija) 2019.gada 7.jūnijā izskatīja Adresāta Iesniegumu un pieņēma lēmumu atļaut nojaukt Ēku un sagatavoja protokolu Nr.14-20/07.

Izskatot Domes rīcībā esošos dokumentus, secināms:

[5] Lemjot par labvēlīga administratīvā akta izdošanu, vispārējā gadījumā ir nepieciešams pārliecināties, vai pastāv priekšnoteikumi tam, lai iestāde izdotu šādu aktu.

Administratīvā procesa likuma (turpmāk – APL) 65.panta otrajā daļā ir noteikts, ja piemērojamā tiesību norma ļauj iestādei izlemt, vai administratīvo aktu izdot vai neizdot, bet izdošanas gadījumā nosaka tā saturu (izdošanas izvēles administratīvais akts), iestāde apsver izdošanas lietderību. Tātad Domei ir administratīvā akta izdošanas izvēle.

Tiesību piemērotājam ir pienākums ne vien formāli piemērot tiesību normu, bet arī pārbaudīt, vai personai uzliktais pienākums nav nesamērīgs. Līdz ar to, Domei ir nepieciešams apsvērt pieņemamā lēmuma samērīgumu.

Saskaņā ar APL 68.panta trešo daļu administratīvā akta nosacījumam jābūt samērīgam ar administratīvā akta saturu un jāatbilst administratīvā akta jēgai un mērķim. Nosacījumi ierobežo administratīvā akta darbību, ar nosacījuma iestāšanos sākas, izbeidzas vai pastāv noteiktas tiesības vai pienākumi.

Saskaņā ar APL 68.panta trešo daļu nosacījumam tāpat kā administratīvajam aktam ir jābūt nepieciešamam, piemērotam, vajadzīgam un atbilstīgam. Ar nosacījumu administratīvā akta adresāts nevar tikt ierobežots vairāk nekā tas nepieciešams sabiedrības interesēs.

Samērīguma princips prasa ievērot saprātīgu līdzsvaru starp sabiedrības un personas interesēm, ja publiskā vara ierobežo personas tiesības un tiesiskās intereses. Lai konstatētu, vai samērīguma princips ir ievērots, jānoskaidro, vai izraudzītie līdzekļi ir piemēroti leģitīmā mērķa sasniegšanai, vai nav saudzējošāku līdzekļu šā mērķa sasniegšanai un vai ierobežojošā rīcība ir atbilstoša jeb proporcionāla.

Konkrētajā gadījumā iesniedzējs ir izteicis vēlmi veikt Ēkas nojaukšanu un saņēma NKMP un Komisijas piekrišanu Ēkas nojaukšanai. Adresāta ieskatā nav samērīgi uzdot Īpašniekam veikt ēkas konservāciju vai uzsākt tās pārbūvi, kad Adresāts ir izteicis vēlmi sakārtot Nekustamo īpašumu, veicot Ēkas nojaukšanu.

Būvniecības likuma 21.panta devītajā daļā noteikts, ja ēka ir sagruvusi un nonākusi tādā tehniskajā stāvoklī, ka ir bīstama vai bojā ainavu, šīs ēkas īpašniekam atbilstoši pašvaldības lēmumam tā jāsakārto vai jānojauc. Šā lēmuma izpildi nodrošina APL noteiktajā kārtībā.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” (turpmāk – Vispārīgie būvnoteikumi) 158.punktu ēka ir jāsakārto, jāveic tās konservācija vai nojaukšana (atkarībā no konkrētiem apstākļiem), ja tās stāvoklis neatbilst Būvniecības likuma 9.panta noteiktajām būtiskajām prasībām attiecībā uz ēkas lietošanas drošību, mehānisko stiprību un stabilitāti. Ēkas fasādes un citu ārējo konstrukciju tehniskais stāvoklis vai ārējais izskats neatbilst pilsētvides ainavas vai ainaviski vērtīgās teritorijas prasībām (ēka ir vidi degradējoša vai bojā ainavu), kuras ir noteiktas pašvaldības saistošajos noteikumos par namu un to teritoriju un būvju uzturēšanu.

Vispārīgo būvnoteikumu 159.1.apakšpunktā noteikts, ka pašvaldība uzdod sakārtot ēku, veikt ēku konservāciju vai nojaukt ēku tādā apjomā, lai tā neradītu bīstamību, ja ēka ir pilnīgi vai daļēji sagruvusi vai nonākusi tādā tehniskajā stāvoklī, ka kļuvusi bīstama.

Konkrētājā gadījumā Ēka ir cilvēku drošību apdraudoša un vidi degradējoša, tā neatbilst Būvniecības likuma 9.panta noteiktajām būtiskajām prasībām un bojā Jūrmalas pilsētas apkārtējo ainavu.

Būvniecības tiesisko kārtību regulējošos normatīvajos aktos – Būvniecības likumā un Vispārīgajos būvnoteikumos nav noteikti minimālie vai maksimālie termiņi, kuros iestāde personai var uzdot veikt darbības saistībā ar cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējošas Ēkas nojaukšanu. Līdz ar to secināms, ka šāds termiņš ir izvērtējams un nosakāms katrā individuālā gadījumā, atkarībā no lietas faktiskajiem apstākļiem. Dome uzskata, ka konkrētajā gadījumā izpildes termiņš Ēkas nojaukšanai ir nosakāms līdz 2020.gada 1.martam, jo tas ir pietiekams termiņš, lai Īpašnieks veiktu būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā Ēkas nojaukšanu.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 1.panta trešo daļu, 33.panta trešo daļu, 55.panta 1.punktu, 65.panta trešo daļu, 66.pantu, 75.panta otro daļu, Būvniecības likuma 21.panta devīto daļu, Vispārīgo būvnoteikumu 159.1.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Grozīt 2017.gadā 17.augusta lēmuma Nr.394 “Par cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējošas ēkas Brīvības prospektā 80, Jūrmalā sakārtošanu” 3.punktu un papildinot ar 4. un 5.punktu izsakot šādā redakcijā:

„3. Uzdot nekustamā īpašuma Brīvības prospektā 80, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 007 4812, īpašniekam Vārds Uzvārds līdz 2020.gada 1.martam būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā saņemt būvatļauju, tajā saņemt atzīmes par projektēšanas un būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi un atzīmi par būvdarbu pabeigšanu, saņemt izziņu par pamatceltnes ar kadastra apzīmējumu 1300 007 4812 001 Brīvības prospektā 80, Jūrmalā neesību dabā.

4. Lēmuma 3.punktā uzlikto pienākumu neizpildes gadījumā pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru atbilstoši Administratīvā procesa likuma 361. un 370.pantam brīdināt administratīvā akta adresātu un uzlikt piespiedu naudu.

5. Uzdot lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļai.”

2. 2017.gadā 17.augusta lēmuma Nr.394 “Par cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējošas ēkas Brīvības prospektā 80, Jūrmalā sakārtošanu” pārējā daļā atstāt negrozītu.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF