Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 29.augustāNr. 422

protokols Nr. 12, 28. punkts

Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu nekustamo īpašumu
Viktorijas ielā 16, 16 k-1, 16 k-2, 16 k-3
un 16 k-4, Jūrmalā sakārtošanu

Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) Pilsētplānošanas nodaļas būvinspektors, veicot nekustamā īpašuma Viktorijas ielā 16, 16 k-1, 16 k-2, 16 k-3 un 16 k-4, Jūrmalā vizuālo un tehnisko apskati un, izvērtējot lietas faktiskos apstākļus, konstatē:

[1] Saskaņā ar informāciju, kas iegūta no Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000167670 (turpmāk – Nodalījums) nekustamais īpašums Viktorijas ielā 16, 16 k-1, 16 k-2, 16 k-3, un 16 k-4, Jūrmalā ar kadastra Nr.1300 009 3216 sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 1734m2, dzīvojamām ēkām ar kadastra apzīmējumiem 1300 009 3217 001, 1300 009 3216 001, 1300 009 3216 002, 1300 009 3216 003, 1300 009 3216 004 un šķūņa ar kadastra apzīmējumu 1300 009 3216 005 (turpmāk – Nekustamais īpašums).

[2] Dome 2014.gada 15.maijā pieņēma lēmumu Nr.223 “Par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Viktorijas ielā 16, Jūrmalā” (turpmāk – Lēmums). Lēmuma lemjošajā daļā Dome nolemj:

1. Iepriekšējai īpašniecei atļaut nojaukt dzīvojamās ēkas Nr.001, Nr.002, Nr.003 un palīgēku Nr.005 (būvju kadastra apzīmējumi 1300 009 3216 001, 1300 009 3216 002, 1300 009 3216 003 un 1300 009 3216 005) Viktorijas ielā 16, Jūrmalā.

2. Būvju nojaukšana veicama Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.112 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” paredzētajā kārtībā saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

[3] Domes Pilsētplānošanas nodaļas (turpmāk – Pilsētplānošanas nodaļas) būvinspektors, pamatojoties uz Būvniecības likuma 21.panta sesto daļu, 2018.gada 30.oktobrī iepriekšējam Nekustamā īpašuma īpašniekam sagatavoja atzinumu Nr.848 par Nekustamā īpašums pārbaudi (turpmāk – Atzinums Nr.848).

[3.1] Veicot Nekustamā īpašuma pārbaudi, tika konstatēts, ka:

Dzīvojamā ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 009 3216 004 Viktorijas ielā 16 k-4, Jūrmalā ir kultūrvēsturiski vērtīga un saglabājama ēka (turpmāk – Ēka Nr.004). Ēka Nr.004 atrodas sliktā tehniskā un vizuālā stāvoklī, tās fasādes dēļu apšuvums ir bojāts un vietām izlauzts. Ēkā Nr.004 var iekļūt nepiederošās personas, radot veselībai un dzīvībai bīstamas situācijas .

D zīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumiem 1300 009 3217 001, 1300 009 3216 001, 1300 009 3216 002, 1300 009 3216 003 un palīgēka 1300 009 3216 005 ir daļēji nojauktas, zemes vienībā ir palikuši iepriekš minēto ēku pamati, būvgruži un sadzīves atkritumi. Nekustamā īpašuma zemes gabala robežu žogs ir sliktā vizuālā un tehniskā stāvoklī. Nekustamā īpašuma ārējais izskats neatbilst pilsētvides ainavas prasībām. Nekustamais īpašums ir uzskatāms par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu.

[3.2] Pilsētplānošanas nodaļa 2018.gada 06.novembrī nosūtīja Nekustamā īpašuma iepriekšējam īpašniekam vēstuli (reģistrēta ar lietvedības Nr. 14-1/3381) un Atzinumu Nr.848. Vēstulē iepriekšējam īpašniekam sniegta informācija par sekojošo:

- Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 55.panta pirmo daļu Domē ir ierosināta administratīva lieta;

- Pilsētplānošanas nodaļā, pamatojoties uz Domes 2017.gada 26.oktobra Saistošo noteikumu Nr.29 “Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā” (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.29) 4.punktu, ir uzsākta jautājuma izvērtēšana par Nekustamajam īpašumam cilvēku drošību apdraudoša un vidi degradējoša statusa piešķiršanu un tā sakārtošanu.

[3.3] Iepriekšējais Nekustamā īpašuma īpašnieks nav ieradies Pilsētplānošanas nodaļā paskaidrojuma sniegšanai par konstatētajiem pārkāpumiem un to novēršanas pasākumiem.

[4] Pamatojoties uz 2018.gada 10.decembra Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas lēmumu lietā Nr.C60031618 Nekustamā īpašuma īpašnieks ir akciju sabiedrība “Baltic International Bank”, reģistrācijas Nr.40003127883 (turpmāk – Īpašnieks). Ieraksts Nodalījumā veikts 2019.gada 17.jūnijā.

[5] Pilsētplānošanas nodaļas būvinspektors, pamatojoties uz Būvniecības likuma 21.panta sesto daļu, 2019.gada 18.jūlijā sagatavoja Nekustamā īpašuma Īpašniekam atzinumu Nr.491 par Nekustamā īpašuma pārbaudi (turpmāk – Atzinums Nr.491). Veicot Nekustamā īpašuma pārbaudi, tika konstatēts, ka:

Ēka Nr.004 ir cietusi ugunsgrēkā. Ēkas Nr.004 nesošās konstrukcijas zaudējušas savu mehānisko stiprību, stabilitāti un lietošanas drošību, atrodas avārijas stāvoklī. Zemes vienība Viktorijas ielā 16, Jūrmalā ir piegružota ar būvgružiem. Nekustamajā īpašumā var iekļūt nepiederošās personas, radot veselībai un dzīvībai bīstamas situācijas . Nekustamā īpašuma zemes gabala robežu žogs ir sliktā vizuālā un tehniskā stāvoklī. Nekustamā īpašuma ārējais izskats neatbilst pilsētvides ainavas prasībām un ir uzskatāms par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu.

[6] Nekustamais īpašums neatbilst:

[6.1] Civillikuma 1084.panta noteiktām prasībām, jo konkrētajā gadījumā Īpašniekam, lai aizsargātu sabiedrisko drošību, jānodrošina savas īpašuma uzturēšana tādā stāvoklī, ka no tā nevar rasties kaitējums ne kaimiņiem, ne garāmgājējiem, ne arī tās lietotājiem;

[6.2] Būvniecības likuma 9.pantā noteiktām prasībām, jo konkrētajā gadījumā visā ekonomiski pamatotajā ekspluatācijas laikā ēkām un to elementiem jāatbilst cita starpā šādām būtiskām prasībām:

- mehāniskā stiprība un stabilitāte;

- ugunsdrošība;

- vides aizsardzība un higiēna, tai skaitā nekaitīgums;

- lietošanas drošība.

[6.3] Domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.20 „Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi” (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.20) 51.13.apakšpunktā noteiktajām prasībām, jo konkrētajā gadījumā Ēkas Nr.004 Īpašniekam jānodrošina ēku fasādes (tajā skaitā logu, durvju, balkonu, izkārtņu), žoga, vārtu, sakoptu izskatu un tīrību, savlaicīgu šīs Ēkas elementu krāsošanu un remontu, saskaņojot ar Domes Būvvaldi;

[6.4] Saistošo noteikumu Nr.20 56.13.apakšpunktā noteiktajām prasībām, jo konkrētajā gadījumā Nekustamā īpašuma teritorija jāiežogo, ja tajā var rasties veselībai un dzīvībai bīstamas situācijas. Nekustamais īpašums nedrīkst bojāt ainavu, traucēt blakus esošo namīpašumu lietošanu;

[6.5] Domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – Apbūves noteikumi) 2459.punktā noteiktajām prasībām, jo konkrētajā gadījumā, lai novērstu pilsētvides ainavas degradāciju īpašnieks, veic to uzturēšanu un sakopšanu atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu un šo noteikumu prasībām.

[7] Pilsētplānošanas nodaļa 2019.gada 24.jūlijā nosūtīja Nekustamā īpašuma Īpašniekam vēstuli (reģistrēta ar lietvedības Nr. 14-1/1479) un Atzinumu Nr.491.

[7.1] Vēstulē Īpašniekam sniegta informācija, ka Pilsētplānošanas nodaļā, pamatojoties uz Domes 2017.gada 26.oktobra Saistošo noteikumu Nr.29 “Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā” (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.29) 4.punktu, ir uzsākta jautājuma izvērtēšana par Nekustamajam īpašumam cilvēku drošību apdraudoša un vidi degradējoša statusa piešķiršanu un tā sakārtošanu.

[8] Nekustamā īpašuma Īpašnieks Pilsētplānošanas nodaļā 2019.gada 5.augustā iesniedza 2019.gada 30.jūlija paskaidrojumu, kas reģistrēts ar reģistrācijas Nr.14-3/4045 (turpmāk – Paskaidrojums). Paskaidrojumā Īpašnieks Pilsētplānošanas nodaļu informē par sekojošo:

Nekustamo īpašumu Īpašnieks ir pārņēmis Nekustamo īpašumu neatmaksātā kredīta piedziņas ietveros. Saskaņā ar Nodalījuma datiem Īpašnieka īpašuma tiesības uz Nekustamo īpašumu tika nostiprinātas 2019.gada 17.jūnijā, vienlaikus dzēšot visas uz Nekustamo īpašumu nostiprinātās ķīlas un citus apgrūtinājumus. 2019.gada 02.maijā Ēka Nr.004 cieta ugunsgrēkā pirms Īpašnieka īpašumā tiesību iestāšanās un nostiprināšanas Nodalījumā. Īpašnieks ir pārņēmis Nekustamo īpašumu tādu, kāds pašlaik tas ir dabā. Neskatoties uz to, ka Īpašnieka īpašumā pārņemtā Nekustamā īpašuma sastāvā un Atzinuma Nr.491 minētā ēka Nr.004 ir bijusi pamesta normatīvo aktu prasībām neatbilstošajā stāvoklī krietni ilgāk pirms 2019.gada 2.maija notikušā ugunsgrēka un pirms Īpašnieka īpašuma tiesību ierakstīšanas Nodalījumā. Tomēr administratīvais akts un pretenzijas par pilsētvides ainavas degradāciju un Ēkas Nr.004 neatbilstību normatīvo aktu prasībām ir parādījies tikai un uzreiz pēc Bankas īpašuma tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā.

[9] Dome uzskata, ka konkrētajā gadījumā Īpašumtiesību maiņa uz Nekustamo īpašumu nevar tikt uzskatīta par apstākli, uz kuru pamatojoties, Nekustamais īpašums, kurš ir cilvēku drošību apdraudošs un vidi degradējošs netiek sakārtots un uzturēts kārtībā.

Ievērojot iepriekš minēto, kā arī ievērojot Administratīvā procesa likuma (turpmāk – APL) 33.panta pirmo un otro daļu, pašreizējam Īpašniekam, ir pienākums uzturēt Nekustamo īpašumu atbilstoši Civillikuma 1084.panta, Būvniecības likuma 9.pantā, Saistošo noteikumu Nr.20 51.13. un 56.13. apakšpunktā un Apbūves noteikumu 2459.punktā noteiktajām prasībām.

Saskaņā ar APL 33.panta trešo daļu Īpašniekam, kā tiesību pārņēmējam visas darbības, kas izpildītas procesā līdz viņa iestāšanās brīdim, ir tikpat obligātas kā tās būtu personai, kuras tiesības pārņemtas.

[10] Saistošo noteikumu Nr.29 4.punktā noteikts, ka Nekustamajam īpašumam, kas netiek uzturēts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai piemēro nodokļa likmi 3 procentu apmērā ar nākamo mēnesi pēc tam, kad ir radies nodokļa maksāšanas pienākums (lēmuma pieņemšanas diena par nekustamā īpašuma klasificēšanu attiecīgā kategorijā) no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības:

- ēkas piekritīgās zemes kadastrālās vērtības;

- ēkas kadastrālās vērtības.

Ēkām piekritīgā zemes vienība tiek noteikta saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā pieejamajiem datiem un attiecīgi tā kā uz zemes vienības ir vairākas ēkas, tad katrai ēkai piekritīgā zeme tiek aprēķināta kā daļa no zemes vienības proporcionāli ēkas platībai.

[11] Saskaņā ar Civillikuma 863.pantu: ” kas bauda vai vēlas baudīt kādas lietas labumus, tam arī jānes ar šo lietu saistītie pienākumi, kā arī trešās personas šai lietai vai tās dēļ taisītie izdevumi.” Ņemot vērā to, ka Īpašnieks ir pārņēmis Nekustamā īpašuma saistības, tam jāveic Nekustamā īpašuma sakārtošanu atbilstoši Saistošo noteikumu Nr.20 51.13. un 56.13. apakšpunktā un Apbūves noteikumu 2459.punktā noteiktām prasībām. Nekustamais īpašums saskaņā ar Saistošo noteikumu Nr.29 1.punktu ir uzskatāms un klasificējams par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu. Vienlaikus, saskaņā ar Saistošo noteikumu Nr.29 4. punktu, Nekustamais īpašums būtu apliekams ar nodokļa likmi 3 procentu apmērā no atbilstoši lielākās kadastrālās vērtības.

[12] Dome, saskaņā ar APL 66.pantu, izvērtējot administratīvā akta izdošanas lietderīgumu, uzskata par nepieciešamu piemērot tiesiskos līdzekļus, kamēr Nekustamais īpašums netiks sakārtots atbilstoši reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, un, pamatojoties uz Saistošo noteikumu Nr.29 7.punktu, šo paaugstināto nodokļa likmi Nekustamajam īpašumam piemēros līdz tā mēneša beigām, kurā stāsies spēkā lēmums, ar kuru būs atcelts lēmums par Nekustamā īpašuma klasificēšanu kā cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu Nekustamo īpašumu , Viktorijas ielā 16, 16 k-1, 16 k-2, 16 k-3 un 16 k-4, Jūrmalā .

[13] Būvniecības likuma 21.panta devītajā daļā noteikts, ja ēkas ir sagruvušas vai nonākušas tādā tehniskajā stāvoklī, ja ir bīstamas vai bojā ainavu, šo ēku īpašniekam atbilstoši pašvaldības lēmumam tās jāsakārto. Šā lēmuma izpildi nodrošina APL noteiktajā kārtībā.

[14] Saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 158.punktu ēkas ir jāsakārto, jāveic to konservācija vai nojaukšana (atkarībā no konkrētiem apstākļiem), ja to stāvoklis neatbilst Būvniecības likuma 9.panta noteiktajām būtiskajām prasībām attiecībā uz ēku lietošanas drošību, mehānisko stiprību un stabilitāti. Ēku fasādes un citu ārējo konstrukciju tehniskais stāvoklis vai ārējais izskats neatbilst pilsētvides ainavas vai ainaviski vērtīgās teritorijas prasībām (ēka ir vidi degradējoša vai bojā ainavu), kuras ir noteiktas pašvaldības saistošajos noteikumos par namu un to teritoriju un būvju uzturēšanu.

Konkrētajā gadījumā, lai sakārtotu Nekustamo īpašumu jāveic būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā D zīvojamo ēku ar kadastra apzīmējumiem 1300 009 3216 001, 1300 009 3216 002, 1300 009 3216 003, palīgēkas 1300 009 3216 005 nojaukšana (veicot pamatu nojaukšanu un būvgružus izvešanu) un Ēkas Nr.004 konservācija

Vispārīgo būvnoteikumu 159.punktā noteikts, ka pašvaldība uzdod sakārtot ēkas, veikt ēku konservāciju vai nojaukt ēkas tādā apjomā, lai tās neradītu bīstamību, ja ēkas ir pilnīgi vai daļēji sagruvušas vai nonākušas tādā tehniskajā stāvoklī, ka kļuvušas bīstamas. Sakārtot ēkas, lai tās atbilstu pilsētvides ainavas vai ainaviski vērtīgās teritorijas prasībām, ja ēkas bojā ainavu.

Ņemot vērā to, ka Nekustamajā īpašumā var iekļūt nepiederošās personas, radot veselībai un dzīvībai bīstamas situācijas, Nekustamais īpašums bojā Jūrmalas pilsētas apkārtējo ainavu un traucē blakus esošo namīpašumu lietošanu Domes pienākums ir uzdot būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā Īpašniekam veikt nepieciešamās darbības, lai sakārtotu Nekustamo īpašumu.

Būvniecības tiesisko kārtību regulējošos normatīvajos aktos – Būvniecības likumā un Vispārīgajos būvnoteikumos nav noteikti minimālie vai maksimālie termiņi, kuros iestāde personai var uzdot veikt darbības saistībā ar Ēku konservāciju, nojaukšanu vai atjaunošanu. Līdz ar to secināms, ka šāds termiņš ir izvērtējams un nosakāms katrā individuālā gadījumā, atkarībā no lietas faktiskajiem apstākļiem.

Dome uzskata, ka konkrētajā gadījumā nekavējoties un ne vēlāk, kā līdz 2019.gada 30.oktobrim nepieciešams novērst apdraudējumu cilvēku dzīvībai, veselībai, videi un nodrošināt nekustamā īpašuma norobežošanu.

Dome uzskata, ka konkrētajā gadījumā dzīvojamo ēku ar kadastra apzīmējumiem 1300 009 3216 001, 1300 009 3216 002, 1300 009 3216 003 un šķūņa ar kadastra apzīmējumu 1300 009 3216 005 nojaukšanai un Ēkas Nr.004 konservācijai izpildes termiņš ir nosakāms līdz 2019.gada 30.decembrim.

Nekustamā īpašuma īpašumu tiesību pārņemšanas gadījumā saskaņā ar APL 33.panta trešo daļu tiesību pārņēmējam visas darbības, kas izpildītas procesā līdz viņa iestāšanās brīdim, ir tikpat obligātas, kā tās bija personai, kuras tiesības pārņemtas.

Saskaņā ar APL 75.panta otro daļu, ja apstrīdamu administratīvo aktu neapstrīd, tas ir spēkā, līdz to atceļ, izpilda vai vairs nevar izpildīt sakarā ar faktisko vai tiesisko apstākļu maiņu. Tādējādi nekustamā īpašuma īpašnieka maiņas gadījumā nemainās faktiskie un tiesiskie apstākļi, un administratīvais akts izpildāms īpašumu tiesību pārņēmējam.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz APL 33.panta pirmo, otro un trešo daļu, 62.panta pirmās daļas 1.punktu, 65.panta trešo daļu, 66.pantu, 75.panta otro daļu, Būvniecības likuma 9.pantu, 21.panta devīto daļu, Vispārīgo būvnoteikumu 158. un 159.punktu, Domes Saistošo noteikumu Nr.20 51.13 un 56.13. apakšpunktu, Domes Apbūves noteikumu 2459.punktu un Domes Saistošo noteikumu Nr.29 4.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Klasificēt nekustamo īpašumu Viktorijas ielā 16, 16 k-1, 16 k-2, 16 k-3 un 16 k-4, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 009 3216) - dzīvojamās ēkas (kadastra apzīmējumi 1300 009 3217 001, 1300 009 3216 001, 1300 009 3216 002, 1300 009 3216 003, 1300 009 3216 004) un palīgēku (kadastra apzīmējums 1300 009 3216 005) kā cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu nekustamo īpašumu.

2. Aplikt nekustamo īpašumu Viktorijas ielā 16, 16 k-1, 16 k-2, 16 k-3 un 16 k-4, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 009 3216) - dzīvojamās ēkas (kadastra apzīmējumi 1300 009 3217 001, 1300 009 3216 001, 1300 009 3216 002, 1300 009 3216 003, 1300 009 3216 004) un palīgēku (kadastra apzīmējums 1300 009 3216 005) ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no atbilstoši lielākās būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības vai būves kadastrālās vērtības.

3. Uzdot nekustamā īpašuma Viktorijas ielā 16, 16 k-1, 16 k-2, 16 k-3 un 16 k-4, Jūrmalā  īpašniekam - akciju sabiedrība “Baltic International Bank”, reģistrācijas Nr.40003127883,:

3.1. līdz 2019.gada 30.oktobrim nekustamajā īpašumā Viktorijas ielā 16, 16 k-1, 16 k-2, 16 k-3 un 16 k-4, Jūrmalā novērst apdraudējumu cilvēku dzīvībai, veselībai, videi un nodrošināt nekustamā īpašuma norobežošanu;

3.2. līdz 2019.gada 30.decembrim būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā saņemt būvatļauju un tajā saņemt atzīmes par projektēšanas un būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi dzīvojamo ēku ar kadastra apzīmējumiem 1300 009 3216 001, 1300 009 3216 002, 1300 009 3216 003 un šķūņa ar kadastra apzīmējumu 1300 009 3216 005 nojaukšanai un saņemt izziņu par būves neesību;

3.3. līdz 2019.gada 30.decembrim būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izstrādāt paskaidrojuma rakstu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 009 3216 004 konservācijai un tajā saņemt atzīmi par ēkas konservācijas darbu akceptu, par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi un informēt Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļu par būvdarbu uzsākšanu un pabeigšanu.

4. Lēmuma 3.punkta 3.1., 3.2. un 3.3. apakšpunktos uzlikto pienākumu neizpildes gadījumā Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 370.panta noteikumiem ir tiesības administratīvā akta adresātam uzlikt piespiedu naudu.

5. Uzdot lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļai.

Lēmums daļā par Nekustamā īpašuma klasificēšanu kā cilvēku drošību apdraudoša un vidi degradējoša un daļā par nekustamā īpašuma aplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā kā starplēmums nav pārsūdzams. Savukārt lēmumu daļā par uzdošanu veikt dzīvojamo ēku 1300 009 3216 001, 1300 009 3216 002, 1300 009 3216 003, šķūņa ar kadastra apzīmējumu 1300 009 3216 005 nojaukšanu un Ēkas Nr.004 konservāciju saskaņā ar APL 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildus adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses].

Atbilstoši APL 70.panta pirmajai daļai šis lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi.

Šī administratīvā akta apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur tā darbību (Būvniecības likuma 21.panta desmitā daļa).

Attiecībā uz šī administratīvā akta piespiedu izpildi norādāms uz turpmāk minēto.

Piespiedu izpildes mērķis: būtu panākt šī administratīvā akta izpildi un faktiski nekādi argumenti nevar kalpot par pamatu tam, ka Nekustamais īpašums netiek sakārtots, jo Īpašniekam ir jāapzinās konstatētais par Nekustamā īpašuma cilvēku drošību apdraudošu un vizuālo stāvokli.

Ja adresāts labprātīgu izpildi nav veicis, administratīvo aktu var izpildīt piespiedu kārtā APL noteiktajā kārtībā, ja vien likums, uz kura pamata administratīvais akts izdots, nenosaka citu kārtību (APL 358.panta otrajā daļa). Savukārt APL 358.panta ceturtā daļa noteic, ka vienlaikus ar administratīvā akta paziņošanu adresātam iestāde var veikt likumā noteiktos pasākumus administratīvā akta izpildes nodrošināšanai.

Būvniecības likuma 21.panta desmitā daļa noteic, ja šis lēmums netiek pildīts, Dome ir tiesīga nodrošināt tā izpildi, piemērojot aizvietotājizpildi un citus APL noteiktos piespiedu izpildes līdzekļus.

Savukārt, lai nodrošinātu administratīvā akta, kas uzliek adresātam pienākumu izpildīt noteiktu darbību, izpildi, APL 368.panta pirmā daļa pieļauj šādus piespiedu izpildes līdzekļus: aizvietotājizpilde, piespiedu nauda un tiešā spēka palīdzība.

APL 368.panta otrā daļa noteic, ka izpildiestāde (Dome), pamatojoties uz ārējo normatīvo aktu un ņemot vērā lietderības apsvērumus, var izvēlēties piespiedu izpildes līdzekļus, maina tos, līdz sasniedz rezultātu – attiecīgajā administratīvajā aktā uzliktā pienākuma izpildi.

APL 370.panta pirmā daļa noteic, ja administratīvais akts uzliek adresātam pienākumu izpildīt noteiktu darbību vai atturēties no noteiktas darbības, un viņš šo pienākumu nepilda, adresātam var uzlikt piespiedu naudu. Ņemot vērā, ka atbilstoši APL 364.panta pirmajai daļai administratīvā akta piespiedu izpildes izmaksas uzliek adresātam, Domes ieskatā piespiedu nauda kā šī administratīvā akta piespiedu līdzeklis ir pietiekami efektīvs, lai nodrošinātu tā izpildi, vēl jo vairāk šāds piespiedu izpildes līdzeklis dod administratīvā akta adresātiem iespēju pašiem izpildīt uzlikto pienākumu, t.i., neiesaistīt citu personu (aizvietotājizpilde vai tiešā spēka palīdzība) uzliktā pienākuma izpildē. Līdz ar to Dome kā piespiedu izpildes līdzekli šī administratīvā akta izpildei izvēlas piespiedu naudu.

Atbilstoši APL 370.panta otrajai daļai piespiedu naudu var uzlikt atkārtoti, līdz adresāts izpilda vai pārtrauc attiecīgo darbību. Atkārtoti piespiedu naudu var uzlikt ne agrāk kā septiņas dienas pēc iepriekšējās reizes, ja adresāts šo septiņu dienu laikā nav izpildījis.

Piespiedu naudas apmērs – minimālā piespiedu nauda juridiskai personai ir 50 euro, bet maksimālā ir 10000 euro , ievērojot samērīguma principu, kā arī ņemot vērā adresāta mantisko stāvokli (APL 370.panta trešā daļa). Piespiedu naudas piedziņu veic tiesu izpildītājs Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

Ņemot vērā minēto un pamatojoties un APL 361.panta pirmo daļu, Dome aicina īpašnieku – akciju sabiedrība “Baltic International Bank”, reģistrācijas Nr.40003127883, labprātīgi būvniecību regulējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā veikt dzīvojamo ēku ar kadastra apzīmējumiem 1300 009 3216 001, 1300 009 3216 002, 1300 009 3216 003 un šķūņa ar kadastra apzīmējumu 1300 009 3216 005 nojaukšanu un Ēkas Nr.004 konservāciju.

Dome brīdina, ja ar šo administratīvo aktu uzliktais pienākums netiks izpildīts labprātīgi iepriekš norādītajā termiņā, Dome kā šī administratīvā akta izpildiestāde no nākamās dienas, kad beidzies administratīvajā aktā noteiktais administratīvā akta labprātīgas izpildes termiņš, veiks administratīvā akta piespiedu izpildi APL noteiktajā kārtībā, piemērojot jums APL 370.pantā paredzēto piespiedu naudu.

Brīdinājums stājas spēkā vienlaicīgi ar administratīvā akta, kura piespiedu izpildei tas izdots, spēkā stāšanos.

Sūdzību par Domes kā izpildiestādes darbībām lēmumā uzliktā pienākuma piespiedu izpildes procesā ir tiesības APL 363.panta otrās daļas kārtībā iesniegt Administratīvā rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses – deklarētās dzīvesvietas adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas. Brīdinājums tiesā nav pārsūdzams.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF