Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 29.augustāNr. 423

protokols Nr. 12, 29. punkts

Par zemes vienību Piestātnes ielā 7, Jūrmalā,
un Piestātnes ielā 1111, Jūrmalā,
apvienošanu un nosaukuma
likvidēšanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu „INTRA MTD”, vienotais reģistrācijas Nr.40003651061 (turpmāk – Sabiedrība) 2019.gada 22.jūlija iesniegumu Nr.23, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Domē) 2019.gada 22.jūlijā reģistrēts ar Nr.14-3/3790, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes vienību Piestātnes ielā 7, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 008 1703, un Piestātnes ielā 1111, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 008 0210, apvienošanu, Dome konstatē:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Piestātnes ielā 7, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 008 1703 Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.3070 nostiprinātas vienai personai (turpmāk – īpašnieks). Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 1796 m2, kadastra apzīmējums 1300 008 1703 dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 008 1703 002.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Piestātnes ielā 1111, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 008 0215 Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000582856 nostiprinātas vienai personai (turpmāk – īpašnieks). Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 64 m2, kadastra apzīmējums 1300 008 0210.

Sabiedrība 2019.gada 4.jūlijā ir saņēmusi zemes vienības Piestātnes ielā 7, Jūrmalā, un zemes vienības Piestātnes ielā 1111, Jūrmalā, (turpmāk – zemes vienības) īpašnieka iesniegumu ar lūgumu veikt zemes vienību apvienošanu.

Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 2.punkts noteic, ka zemes ierīcības projekts nav jāizstrādā, ja apvieno divas vai vairākas blakus esošas zemes vienības un par to ir pieņemts vietējās pašvaldības lēmums.

Nekustamie īpašumi nav apgrūtināti ar kredītsaistībām. Par zemes vienību īpašuma tiesībām nav ierosināta tiesvedība un uz tiem nav atklājies mantojums.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļās 2.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 9., 14., 30.punktiem un 52.punktu kopsakarā ar 73.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr.61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kas apstiprināti ar Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 16.punktu un 2019.gada 21.augusta Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu Nr.1.2-21/8, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienību Piestātnes ielā 7, Jūrmalā, ar kopējo platību 1796 m2, kadastra apzīmējums 1300 008 1703, un Piestātnes ielā 1111, Jūrmalā, ar kopējo platību 64 m2, kadastra apzīmējums 1300 008 0210, apvienošanu saskaņā ar grafisko pielikumu.

2. Noteikt apvienotajai zemes vienībai ar platību 1860 m2 adresi Piestātnes iela 7, Jūrmala.

3. Noteikt zemes vienības Piestātnes ielā 7, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

4. Zemes vienībai Piestātnes ielā 7, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

5. Uzdot zemes vienības Piestātnes ielā 7, Jūrmalā, īpašniekiem nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemes vienības teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

6. Likvidēt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 1300 008 0210 un zemes vienības nosaukumu Piestātnes iela 1111, Jūrmala.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Grafiskais pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF