Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 29.augustāNr. 424

protokols Nr. 12, 30. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu
Medņu ielā 85, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

Izskatot SIA “INTRA MTD”, vienotais reģistrācijas Nr.40003651061 (turpmāk – Sabiedrība) 2019.gada 4.jūlija iesniegumu Nr.20, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) reģistrēts ar Nr.1.1-37/11243, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes īpašuma Medņu ielā 85, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 017 0177 (turpmāk – zemes vienība) zemes ierīcības projektu, Dome konstatē turpmāk minēto.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Medņu ielā 85, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 017 0178 (turpmāk – Nekustamais īpašums) Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000574984 nostiprinātas vienai personai. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 8298 m2 platībā, kadastra apzīmējums 1300 017 0177.

Sabiedrība ir saņēmusi zemes vienības īpašnieces pilnvarotās personas, (notariālais akts iereģistrēts aktu un apliecinājumu reģistrā 2016.gada 11.aprīlī ar Nr.898, Rīgas apgabaltiesā) 2019.gada 8.jūlija iesniegumu ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienībai.

Zemes ierīcības projekts zemes vienībai izstrādāts saskaņā ar Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2019.gada 25.jūnija darba uzdevumu - nosacījumiem Nr.14-15/28 zemes ierīcības projekta izstrādei.

Projekta mērķis ir zemes vienības sadalīšana izveidojot divas lielas zemes vienības 1245 m2 un 7053 m2 platībā.

Zemes vienības ierīcības projekts 2019.gada 8.jūlijā saskaņots ar nekustamā īpašuma īpašnieka pilnvaroto personu.

Nekustamais īpašums nav apgrūtināts ar kredītsaistībām, par Nekustamā īpašuma tiesībām nav ierosināta tiesvedība un zemesgrāmatā un uz to nav atklājies mantojums.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 19.pantu, 22.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 10., 11.punktu, 18.1.apakšpunktu un 52.punktu kopsakarā ar 73.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr.61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26., 28.1, un 28.2.punktiem, Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 13., un 279. apakšpunktiem, un 2019.gada 21.augusta Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-21/8), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Sabiedrības izstrādāto zemes ierīcības projektu zemes vienībai Medņu ielā 85, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 017 0177, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

2. Apstiprināt zemes vienības Medņu ielā 85, Jūrmalā, ar kopējo platību 8298 m2 reālo sadali, atdalot zemes vienības daļu 1245 m2 platībā un piešķirot adresi Medņu iela 85A, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 017 0188, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

3. Noteikt, ka zemes vienības Medņu ielā 85, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 7053 m2, kadastra apzīmējums 1300 017 0187, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

4. Noteikt, ka zemes vienībai Medņu ielā 85, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

5. Zemes vienībai Medņu ielā 85, Jūrmalā, atcelt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000574984 III.daļas 1.iedaļas ierakstā ar brīdi, kad normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek sagatavots un iesniegts zemesgrāmatā reģistrācijai jauns zemes vienības apgrūtinājuma plāns, kurā norādīti spēkā esošie apgrūtinājumi.

6. Uzdot zemes vienības Medņu ielā 85, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

7. Izveidot zemes vienību Medņu iela 85A, Jūrmala, ar kopējo platību 1245 m2, kadastra apzīmējums 1300 017 0188, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

8. Noteikt, ka zemes vienībai Medņu ielā 85A, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

9. Zemes vienībai Medņu ielā 85A, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

10. Uzdot zemes vienības Medņu ielā 85A, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Grafiskais pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF