Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 29.augustāNr. 425

protokols Nr. 12, 31. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu
Zigfrīda Meierovica prospektā 10, Jūrmalā,
un adreses piešķiršanu

Izskatot SIA „INTRA MTD”, vienotais reģistrācijas Nr.40003651061 (turpmāk – Sabiedrība) 2019.gada 22.jūlija iesniegumu Nr.24, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) reģistrēts ar Nr.1.1-37/11813, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes īpašuma Zigfrīda Meierovica prospektā 10, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 010 2401 (turpmāk – zemes vienība) zemes ierīcības projektu, Dome konstatē turpmāk minēto.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Zigfrīda Meierovica prospektā 10, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 010 2401 (turpmāk – Nekustamais īpašums) Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.6130 nostiprinātas trijām personām (turpmāk – kopīpašnieki). Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 2505 m2 platībā, kadastra apzīmējums 1300 010 2401.

Sabiedrība ir saņēmusi viena kopīpašnieka 2019.gada 31.maija iesniegumu ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienībai.

Zemes ierīcības projekts zemes vienībai izstrādāts saskaņā ar Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2019.gada 27.maija darba uzdevumu - nosacījumiem Nr.14-15/20 zemes ierīcības projekta izstrādei.

Projekta mērķis ir zemes vienības sadalīšana izveidojot divas lielas zemes vienības 1305 m2 un 1200 m2 platībā.

Zemes ierīcības projekts 2019.gada 4.jūlijā saskaņots ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju (Nr.50).

Zemes ierīcības projekts 2019.gada 8.jūlijā un 9.jūlijā saskaņots ar nekustamā īpašuma īpašniekiem.

Nekustamais īpašums nav apgrūtināts ar kredītsaistībām, par Nekustamā īpašuma tiesībām nav ierosināta tiesvedība un zemesgrāmatā un uz to nav atklājies mantojums.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 19.pantu, 22.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 10., 11.punktu, 18.1.apakšpunktu un 52.punktu kopsakarā ar 73.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr.61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26., 28.1, un 28.2.punktiem, Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 13.punktu, 2105.apakšpunktu, un 2019.gada 21.augusta Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-21/8), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Sabiedrības izstrādāto zemes ierīcības projektu zemes vienībai Zigfrīda Meierovica prospektā 10, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 010 2401, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

2. Apstiprināt zemes vienības vienībai Zigfrīda Meierovica prospektā 10, Jūrmalā, ar kopējo platību 2505 m2 reālo sadali, atdalot zemes vienības daļu 1200 m2 platībā un piešķirot adresi Zigfrīda Meierovica prospekts 12, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 010 0151, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

3. Noteikt, ka zemes vienības Zigfrīda Meierovica prospektā 10, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 1305 m2, kadastra apzīmējums 1300 010 0150, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

4. Noteikt, ka zemes vienībai Zigfrīda Meierovica prospektā 10, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

5. Zemes vienībai Zigfrīda Meierovica prospektā 10, Jūrmalā, atcelt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.6130 III.daļas 1.iedaļas ierakstā  Nr.1.1., 3.1. ar brīdi, kad normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek sagatavots un iesniegts zemesgrāmatā reģistrācijai jauns zemes vienības apgrūtinājuma plāns, kurā norādīti spēkā esošie apgrūtinājumi.

6. Uzdot zemes vienības Zigfrīda Meierovica prospektā 10, Jūrmalā, kopīpašniekiem nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

7. Izveidot zemes vienību Zigfrīda Meierovica prospektā 12, Jūrmala, ar kopējo platību 1200 m2, kadastra apzīmējums 1300 010 0151, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

8. Noteikt, ka zemes vienībai Zigfrīda Meierovica prospektā 12, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

9. Zemes vienībai Zigfrīda Meierovica prospektā 12, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

10. Uzdot zemes vienības Zigfrīda Meierovica prospektā 12, Jūrmalā, kopīpašniekiem nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Grafiskais pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF