Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 29.augustāNr. 426

protokols Nr. 12, 32. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu
Noliktavas ielā 5, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

Izskatot SIA “METRUM”, vienotais reģistrācijas Nr.40003388748 (turpmāk – Sabiedrība) 2019.gada 14.augusta iesniegumu, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) reģistrēts ar Nr.1.1-37/13178, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes īpašuma Noliktavas ielā 5, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 015 0905 (turpmāk – zemes vienība) zemes ierīcības projektu, Dome konstatē turpmāk minēto.

Īpašuma tiesības uz zemes vienību Noliktavas ielā 5, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 015 0905 (turpmāk – Nekustamais īpašums) ir nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4250 privātpersonām. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 11276 m2 platībā.

Sabiedrība ir saņēmusi Nekustamā īpašuma īpašnieku 2019.gada 12.jūlija iesniegumu ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu Nekustamajam īpašumam.

Zemes ierīcības projekts Nekustamajam īpašumam izstrādāts saskaņā ar Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2019.gada 18.aprīļa darba uzdevumu - nosacījumiem Nr.14-15/14 zemes ierīcības projekta izstrādei.

Projekta mērķis ir zemes vienības sadalīšana izveidojot trīs zemes vienības 5017 m2, 3069 m2 un 3190 m 2 platībā.

Nekustamais īpašums nav apgrūtināts ar kredītsaistībām, par Nekustamā īpašuma tiesībām nav ierosināta tiesvedība un zemesgrāmatā uz to nav atklājies mantojums.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 19.pantu, 22.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.1.apakšpunktu, 17.6.apakšpunktu, 18.punktu, un 2.pielikumā „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācijas struktūra un paskaidrojumi” sniegto skaidrojumu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.8., 9., 12., 29.4., 30., 32. punktiem, un 52.punktu kopsakarā ar 73.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr.61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26., 28.1. un 28.2.punktiem, Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 13. un 296.apakšpunktiem, un 2019.gada 21.augusta Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/8), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Sabiedrības izstrādāto zemes ierīcības projektu zemes Noliktavas ielā 5, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 015 0905, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

2. Apstiprināt zemes vienības Noliktavas ielā 5, Jūrmalā, ar kopējo platību 11276 m2 reālo sadali, atdalot zemes vienības daļu 3069 m2 platībā un piešķirot adresi Noliktavas iela 7, Jūrmala, un atdalot zemes vienības daļu 5017 m2 platībā un piešķirot adresi Viņķu iela 31, Jūrmala, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

3. Noteikt, ka zemes vienības Noliktavas ielā 5, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 3190 m2, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

4. Noteikt, ka zemes vienībai Noliktavas ielā 5, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

5. Atcelt zemes vienībai Noliktavas ielā 5, Jūrmalā, nekustamā īpašuma apgrūtinājumu, kas noteikts Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 4250 III. daļas 1.iedaļas ierakstā Nr.1.1., ar brīdi, kad normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek sagatavots un iesniegts zemesgrāmatā reģistrācijai jauns sadalītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 015 0098 apgrūtinājuma plāns, kurā norādīti spēkā esošie apgrūtinājumi.

6. Uzdot zemes vienības Noliktavas ielā 5, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

7. Izveidot zemes vienību Noliktavas iela 7, Jūrmala, ar kopējo platību 3069 m2, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

8. Noteikt, ka zemes vienībai Noliktavas ielā 7, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

9. Zemes vienībai Noliktavas ielā 7, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

10. Likvidēt adresi dzīvojamās mājas jaunbūvei Noliktavas iela 5, korpuss 1, Jūrmala, (Noliktavas iela 5, k-1, Jūrmala), kura atrodas un zemes vienības Noliktavas ielā 7, Jūrmalā, un piešķirt jaunu adresi Noliktavas iela 7, Jūrmala, saskaņā ar lēmuma grafisko pielikumu.

11. Likvidēt adresi siltumnīcai ar kadastra apzīmējumu 1300 015 0905 005 Noliktavas iela 5, Jūrmala.

12. Uzdot zemes vienības Noliktavas iela 7, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

13. Izveidot zemes vienību Viņķu iela 31, Jūrmala, ar kopējo platību 5017 m2, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

14. Noteikt, ka zemes vienībai Viņķu ielā 31, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

15. Zemes vienībai Viņķu ielā 31, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

16. Uzdot zemes vienības Viņķu ielā 31, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses ( Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Grafiskais pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF