Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 29.augustāNr. 429

protokols Nr. 12, 35. punkts

Grozījums 2015.gada 21.jūlija līgumā Nr.1.2-16.9/1124
par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam
Lašu ielā 11, Jūrmalā, īstenošanas kārtību

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2013.gada 3.aprīlī pieņēma lēmumu Nr.157 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Lašu ielā 11 grozījumu apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums Nr.157), tā pielikumā apstiprinot administratīvā līguma projektu par detālplānojuma īstenošanu. Lēmuma Nr.157 pielikumā noteikta kārtība detālplānojumā paredzētās apbūves īstenošanai, tostarp, atšķirīgi termiņi Lašu ielas turpinājuma izbūvei, apbūves īstenošanai zemesgabalā Lašu ielā 14, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 002 0125, kā arī termiņš pārējo zemesgabalu attīstības uzsākšanai.

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” 2013.gada 16.aprīlī, un detālplānojums ir stājies spēkā 2013.gada 17.aprīlī. Atbilstoši Lēmumam Nr.157 Īstenotājam detālplānojuma īstenošana zemesgabalā Lašu ielā 14, Jūrmalā jāuzsāk līdz 2018.gada 16.aprīlim.

Saskaņā ar Lēmuma Nr.157 2.punktu 2015. gada 21.jūlijā starp Domi un Īstenotāju tika noslēgts Līgums Nr. 1.2-16.9/1124 par detālplānojuma īstenošanas kārtību (turpmāk – Līgums), un saskaņā ar Līguma 2.1.3.punktu, detālplānojuma Īstenotājs apņēmās detālplānojumā paredzētās apbūves īstenošanu zemesgabalā Lašu ielā 14, Jūrmalā uzsākt 4 gadu laikā pēc detālplānojuma spēkā stāšanās, detālplānojumā paredzēto apbūvi īstenot līdz 2023.gada 31.decembrim.

Dome 2019.gada 8.jūlijā ir saņēmusi Īstenotāja iesniegumu ar lūgumu pagarināt detālplānojumā paredzētās apbūves īstenošanas uzsākšanas termiņu nosakot, ka zemesgabalā Lašu ielā 14, Jūrmalā apbūves īstenošana jāuzsāk 10 gadu laikā pēc detālplānojuma spēkā stāšanās, un noteikt, ka paredzētā apbūve zemesgabalā Lašu ielā 14, Jūrmalā īstenojama līdz 2035.gada 31.decembrim, sniedzot paskaidrojumu, ka apbūves īstenošana paredz projektējamo objektu ar ievērojamu apjomu un saistīta ar kompleksu teritorijas koncepcijas izstrādi, vienlaikus norādot, ka noris detālplānojuma īstenošana, izpildot Līguma 2.1.2. punktu, izbūvējot un nododot ekspluatācijā Lašu ielas turpinājumu un inženierkomunikācijas. 2013.gada 28.augustā Pilsētplānošanas nodaļā ir apstiprināts un izdots Akts (kods 13 03357 0130000) par Lašu ielas I.kārtas izbūves Lašu iela 2009, 1111, Jūrmalā (zemes kadastra numurs 1300 002 2009) pieņemšanu ekspluatācijā. Ir uzsākta detālplānojuma īstenošana atbilstoši Līguma 2.1.4. punktam - 2015.gada 26.augustā ir izdota Būvatļauja Nr.1713 viesnīcu ēkas jaunbūvei Lašu ielā 31, Jūrmalā un Būvatļauja Nr.1714 viesnīcu ēku jaunbūvei Lašu ielā 34, Jūrmalā.

Tostarp detālplānojuma īstenošanas uzsākšanu aizkavēja arī tiesvedība, jo par minēto detālplānojumu Jūrmalas aizsardzības biedrība un dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība “Lasis 1357” bija vērsusies Administratīvajā rajona tiesā. (Administratīvās lietas Nr. A420373913). Ar Administratīvās rajona tiesas 2014.gada 31.jūlija spriedumu Jūrmalas aizsardzības biedrības un dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības “Lasis 1357” pieteikums par Domes 2013.gada 3.aprīļa lēmuma Nr.157 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Lašu ielā 11 grozījumu apstiprināšanu” atcelšanu tika noraidīts. Pirmās instances tiesa atzina, ka minētais detālplānojums ir tiesisks un nav pamata tā atcelšanai. Ne Jūrmalas aizsardzības biedrība, ne dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība “Lasis 1357” pirmās instances tiesas spriedumu nepārsūdzēja un tiesas spriedums stājās spēkā 2014.gada 2.septembrī.

Ņemot vērā iepriekš minēto, konstatējot, ka Detālplānojuma īstenošana ir uzsākta, izpildot Līguma 2.1.2.punktu, un pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu, un saskaņā ar 2019. gada 21.augusta Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas atzinumu (protokols Nr.1.2-21/8), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Grozīt 2015.gada 21.novembra Līgumā Nr.1.2-16.9/1124 par detālplānojuma īstenošanas kārtību 2.1.3.apakšpunktā noteikto detālplānojuma īstenošanas termiņu, nosakot, ka detālplānojumā paredzētās apbūves īstenošanu Īstenotājam jāuzsāk 9 gadu laikā pēc detālplānojuma spēkā stāšanās, detālplānojumā paredzēto apbūvi īstenot līdz 2028.gada 31.decembrim.

2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram noslēgt ar Īstenotāju vienošanos par grozījumu Līgumā atbilstoši šī lēmuma 1. punkta redakcijai.

3. Domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai, piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, nodrošināt lēmuma ievietošanu pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

4. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt paziņojuma par šo lēmumu ievietošanu Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv un publicēt to vietējā pašvaldības laikrakstā.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF