Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 29.augustāNr. 430

protokols Nr. 12, 36. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.marta lēmuma Nr.213
“Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rotas ielā 1,
galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu

Ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2009.gada 26.marta lēmumu Nr.213 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rotas ielā 1, galīgās redakcijas apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums Nr.213) tika noteikts, ka izstrādātā detālplānojuma redakcija zemesgabalam Jūrmalā, Rotas ielā 1, ir galīgā redakcija. Ar Domes 2009.gada 26.marta saistošajiem noteikumiem Nr.25 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rotas ielā 1, projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.25) tika apstiprināta detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rotas ielā 1, projekta grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.

Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (turpmāk – Apbūves noteikumi) 2495.punkts nosaka, ka “pirms šo noteikumu spēkā stāšanās apstiprināto detālplānojumu īstenošana jāuzsāk divu gadu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās vai atbilstoši noslēgtajam administratīvajam līgumam par detālplānojuma īstenošanu. Par detālplānojuma īstenošanas uzsākšanu uzskatāma plānošanas un arhitektūras uzdevuma izsniegšana (ja tā termiņš nav beidzies) vai būvatļaujas izsniegšana.”

Apbūves noteikumu noteiktajā termiņā nav uzsākta detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rotas ielā 1, īstenošana - nav apstiprināta projekta dokumentācija un nav izsniegta būvatļauja.

Domē 2019.gada 12.augustā ir reģistrēts zemesgabala Rotas ielā 1, Jūrmalā, kopīpašnieces un kopīpašnieka pilnvarotās pārstāves iesniegums ar lūgumu uzsākt jauna detālplānojuma izstrādi zemesgabalam Rotas ielā 1, Jūrmalā.

Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2019.gada 21.augusta sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/8), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atcelt Domes 2009.gada 26.marta lēmumu Nr.213 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rotas ielā 1, galīgās redakcijas apstiprināšanu” un izdot saistošos noteikumus par Domes 2009.gada 26.marta saistošo noteikumu Nr.25 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rotas ielā 1, projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem.

2. Detālplānojuma izstrādes vadītājam nodrošināt paziņojuma par šā lēmuma 1.punktā norādītā lēmuma atcelšanu un saistošo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem publicēšanu oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

3. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu par šī lēmuma 1.punktā norādītā lēmuma atcelšanu un saistošo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem, vietējā pašvaldības laikrakstā un ievietot Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

4. Domes Administratīvi Juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, nodrošināt lēmuma un saistošo noteikumu ievietošanu pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF