Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 29.augustāNr. 442

protokols Nr. 12, 50. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Durbes ielā 1 k-2, Jūrmalā,
izsoles rezultātu apstiprināšanu un
pirkuma līguma noslēgšanu

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk - Dome) 2019.gada 20.jūnijā pieņēma lēmumu Nr.307 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Durbes ielā 1 k-2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu” par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Nr.5 Durbes ielā 1 k-2, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 7830, kas sastāv no dzīvokļa Nr.5 ar kopējo platību 26,6 m2, kopīpašuma 2660/14690 domājamām daļām no dzīvojamās mājas un ar to funkcionāli saistītajām palīgceltnēm ar kadastra apzīmējumiem 1300 026 0909 003, 1300 026 0909 004 un kopīpašuma 2660/14690 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 026 0909, kura kopējā platība ir 1545 m2 ( turpmāk – dzīvokļa īpašums), pārdošanu pirmā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, apstiprināja pirmās izsoles sākumcenu 5 136 EUR (pieci tūkstoši viens simts trīsdesmit seši euro), izsoles soli 360 EUR (trīs simti sešdesmit euro) un izsoles reģistrācijas maksu 140 EUR (viens simts četrdesmit euro), kā arī dzīvokļa īpašuma izsoles noteikumus (turpmāk – izsoles noteikumi).

Domes telpās Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, 2019.gada 7.augustā notika dzīvokļa īpašuma pirmā rakstiskā izsole, uz kuru pieteicās viens izsoles dalībnieks – Vārds Uzvārds (turpmāk – Izsoles dalībnieks). Izsoles dalībnieka piedāvātā cena ir 5 856 EUR (pieci tūkstoši astoņi simti piecdesmit seši euro), kas ir paaugstināta par diviem izsoles soļiem. Izsoles noteikumu 2.4.apkšpunkts nosaka, ja uz izsoli reģistrējas tikai viens izsoles dalībnieks, dzīvokļa īpašums tiek pārdots vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam par viņa piedāvāto cenu, ja piedāvātā cena ir paaugstināta vismaz par vienu soli.

Ievērojot to, ka vienīgā izsoles dalībnieka piedāvātā dzīvokļa īpašuma cena ir palielināta par diviem izsoles soļiem un noteikta 5 856 EUR (pieci tūkstoši astoņi simti piecdesmit seši euro), Izsoles dalībnieks kļuva par izsoles uzvarētāju (turpmāk – izsoles uzvarētājs).

Atbilstoši Izsoles noteikumu 7.1.apakšpunktam, izsoles uzvarētājam viena mēneša laikā no dzīvokļa īpašuma izsoles dienas jāiemaksā visa pirkuma maksa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu. Izsoles uzvarētājs Domes norēķinu kontā 2019.gada 1.augustā iemaksāja izsoles nodrošinājumu 513,60 EUR apmērā un 2019.gada 19.augustā iemaksāja atlikušo pirkuma maksas daļu 5 342,40 EUR, līdz ar to saskaņā ar Izsoles noteikumu 6.2.apakšpunktu, ir pamats apstiprināt dzīvokļa īpašuma izsoles rezultātus.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 20.jūnijā pieņemto lēmumu Nr.307 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Durbes ielā 1 k-2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, Izsoles noteikumu 6.2., 6.5. un 6.11.apakšpunktu un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2019.gada 7.augusta sēdes lēmumu (protokols Nr.8.2-4/18 ), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2019.gada 7.augustā notikušā dzīvokļa īpašuma Nr.5 Durbes ielā 1 k-2, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 900 7830, kas sastāv no dzīvokļa Nr.5 ar kopējo platību 26,6 m2, kopīpašuma 2660/14690 domājamām daļām no dzīvojamās mājas un ar to funkcionāli saistītajām palīgceltnēm ar kadastra apzīmējumiem 1300 026 0909 003, 1300 026 0909 004 un kopīpašuma 2660/14690 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 026 0909 , kura kopējā platība ir 1545 m2 (turpmāk – dzīvokļa īpašums), izsoles rezultātus un pārdot dzīvokļa īpašumu izsoles uzvarētājam – Vārds Uzvārds, personas kods, par pirkuma maksu 5 856 EUR (pieci tūkstoši astoņi simti piecdesmit seši euro).

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai virzīt parakstīšanai dzīvokļa īpašuma Nr.5 Durbes ielā 1 k-2, Jūrmalā, pirkuma līgumu.

3. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt dzīvokļa īpašuma Nr.5 Durbes ielā 1 k-2, Jūrmalā, pirkuma līgumu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF