Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 29.augustāNr. 443

protokols Nr. 12, 51. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr.39 Skolas ielā 29, Jūrmalā,
izsoles rezultātu apstiprināšanu un
pirkuma līguma noslēgšanu

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk - Dome) 2019.gada 20.jūnijā pieņēma lēmumu Nr.306 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.39 Skolas ielā 29, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli”, par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Nr.39 Skolas ielā 29, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 1056, kas sastāv no dzīvokļa Nr.39 ar kopējo platību 31,7 m2, kopīpašuma 3170/380640 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 3603 001, un kopīpašuma 3170/380640 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 020 3603, kura kopējā platība 1878 m2 (turpmāk – dzīvokļa īpašums) pārdošanu trešā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, apstiprināja trešās izsoles sākumcenu 10 080 EUR, izsoles soli 706 EUR un izsoles reģistrācijas maksu 140 EUR.

Dzīvokļa īpašuma izsoles noteikumi apstiprināti ar Domes 2019.gada 24.janvāra lēmumu Nr.32 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.39 Skolas ielā 29, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu” (turpmāk – Izsoles noteikumi).

Domes telpās Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, 2019.gada 7.augustā notika dzīvokļa īpašuma trešā rakstiskā izsole, uz kuru ieradās pieci dalībnieki no izsolei reģistrētiem sešiem dalībniekiem. Par izsoles uzvarētāju kļuva izsoles dalībnieks ar reģistrācijas Nr.4 – Vārds Uzvārds, kura piedāvātā dzīvokļa īpašuma cena ir 14 316 EUR (četrpadsmit tūkstoši trīs simti sešpadsmit euro), kas paaugstināta par sešiem izsoles soļiem (turpmāk – izsoles uzvarētājs).

Atbilstoši Izsoles noteikumu 7.1.apakšpunktam, izsoles uzvarētājam viena mēneša laikā no dzīvokļa īpašuma izsoles dienas jāiemaksā visa pirkuma maksa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu . Izsoles uzvarētājs Domes norēķinu kontā 2019.gada 31.jūlijā iemaksāja izsoles nodrošinājumu 1 008 EUR un atlikušo pirkuma maksas daļu iemaksāja 2019.gada 15.augustā – 13 308 EUR, līdz ar to saskaņā ar Izsoles noteikumu 6.2.apakšpunktu, ir pamats apstiprināt dzīvokļa īpašuma izsoles rezultātus.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 20.jūnijā pieņemto lēmumu Nr.306 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.39 Skolas ielā 29, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli”, Izsoles noteikumu 6.2., 6.5. un 6.11.apakšpunktu un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2019.gada 7.augusta sēdes lēmumu (protokols Nr.8.2-4/19 ), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2019.gada 7.augustā notikušā dzīvokļa īpašuma Nr.39 Skolas ielā 29, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 901 1056, kas sastāv no dzīvokļa Nr.39 ar kopējo platību 31,7 m2, kopīpašuma 3170/380640 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 3603 001, un kopīpašuma 3170/380640 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 020 3603, kura kopējā platība ir 1878 m2, izsoles rezultātus un pārdot dzīvokļa īpašumu izsoles uzvarētājam – Vārds Uzvārds, personas kods, par pirkuma maksu 14 316 EUR (četrpadsmit tūkstoši trīs simti sešpadsmit euro).

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai virzīt parakstīšanai dzīvokļa īpašuma Nr.39 Skolas ielā 29, Jūrmalā, pirkuma līgumu.

3. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt dzīvokļa īpašuma Nr.39 Skolas ielā 29, Jūrmalā, pirkuma līgumu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF