Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 29.augustāNr. 444

protokols Nr. 12, 52. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr.56 Jurģu ielā 4, Jūrmalā,
otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu
un trešo izsoli

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2019.gada 21.martā pieņēma lēmumu Nr.142 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.56 Jurģu ielā 4, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ar kuru nolemts pārdot rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr.56 Jurģu ielā 4, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 2005, kas sastāv no dzīvokļa Nr.56 ar kopējo platību 41,3 m2, kopīpašuma 3820/291960 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 7102 001 un kopīpašuma 3820/291960 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 020 7102, kura kopējā platība ir 2607 m2, (turpmāk – dzīvokļa īpašums) un apstiprināja pirmās izsoles sākumcenu 15 600 EUR, izsoles soli 1092 EUR un izsoles reģistrācijas maksu 140 EUR, kā arī apstiprināja dzīvokļa īpašuma izsoles noteikumus (turpmāk – izsoles noteikumi).

Noteiktajā termiņā līdz 2019.gada 10.maijam nereģistrējās neviens izsoles pretendents. Atbilstoši izsoles noteikumu 8.1.2.apakšpunktam – nekustamā īpašuma izsole uzskatāma par nenotikušu, ja uz to nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks.

Dome 2019.gada 20.jūnijā pieņēma lēmumu Nr.304 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.56 Jurģu ielā 4, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli”, ar kuru nolēma dzīvokļa īpašumu pārdot otrā izsolē un apstiprināja otrās izsoles sākumcenu 12 480 EUR.

Noteiktajā termiņā līdz 2019.gada 2.augustam nereģistrējās neviens izsoles pretendents uz 2019.gada 7.augustā paredzēto dzīvokļa īpašuma otro izsoli. Līdz ar to, atbilstoši izsoles noteikumu 8.1.2.apakšpunktam, dzīvokļa īpašuma izsole atzīstama par nenotikušu.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otrās daļas 1.punkts noteic, ka pēc otrās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var rīkot trešo izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 60 procentiem no nosacītās cenas.

Dzīvokļa īpašumam ir noteiktas šādas vērtības (EUR):

Sertificēta

vērtētāja

SIA “ANNO”

noteiktā tirgus

vērtība

2018.gada

12.jūnijā

Pirmās

Izsoles

sākumcena

Otrās izsoles sākumcena

(samazinājums

20% apmērā)

Piedāvātā

trešās izsoles

sākumcena

(samazinājums 40% apmērā)

VZD

kadastrālā

vērtība

2019.gada

1.janvārī

Atlikusī bilances vērtība

(Domes

Centralizētās

grāmatvedības

dati)

2019.gada

1.augustā

15 600

15 600

12 480

9 360

9 972

10 275,03

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2019.gada 14.augusta sēdē (protokols Nr.8.2-7/10) izskatīja jautājumu par dzīvokļa īpašuma trešās izsoles organizēšanu un nolēma pārdot to rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, nosakot trešās izsoles sākumcenu 9 360 EUR (cenas samazinājums par 40%), izsoles soli – 656 EUR, noapaļojot līdz veselam EUR, izsoles reģistrācijas maksu – 140 EUR.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta otro daļu, 11.panta pirmo daļu, 32.panta otrās daļas 1.punktu, ievērojot izsoles noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta lēmumu Nr.142 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.56 Jurģu ielā 4, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu” 8.1.2.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2019.gada 14.augusta sēdes lēmumu (protokola Nr.8.2-7/10) un, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2019.gada 21.augusta atzinumu (protokols Nr.1.2-21/8), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par nenotikušu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Nr.56 Jurģu ielā 4, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 2005, (turpmāk – dzīvokļa īpašums), otro izsoli.

2. Atsavināt, pārdodot trešā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, dzīvokļa īpašumu, nosakot:

2.1. trešās izsoles sākumcenu 9 360 EUR (deviņi tūkstoši trīs simti sešdesmit euro);

2.2. trešās izsoles soli – 656 EUR (seši simti piecdesmit seši euro);

2.3. trešās izsoles reģistrācijas maksu – 140 EUR (viens simts četrdesmit euro);

2.4. trešās izsoles nodrošinājumu 10% apmērā no trešās izsoles sākumcenas, tas ir 936 EUR (deviņi simti trīsdesmit seši euro).

3. Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai organizēt dzīvokļa īpašuma trešo izsoli kārtībā, kāda noteikta izsoles noteikumos, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta lēmumu Nr.142 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.56 Jurģu ielā 4, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, ievērojot šī lēmuma 2.punktā noteikto.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF