Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 29.augustāNr. 458

protokols Nr. 12, 66. punkts

Par ceļa servitūta noteikšanu zemesgabalam Dubulti 0102, Jūrmalā

Izskatot Vārds Uzvārds, Vārds Uzvārds, Vārds Uzvārds, pilnvarotās personas Vārds Uzvārds, kurš rīkojas uz 2017.gada 18.janvāra pilnvaras Nr.307 pamata, Vārds Uzvārds, Vārds Uzvārds un Vārds Uzvārds, pilnvarotās personas Vārds Uzvārds, kurš rīkojas uz 2015.gada 7.augusta pilnvaras Nr.11648 pamata, (turpmāk – Dzīvokļu īpašnieki), 2019.gada 14.jūnija iesniegumu (reģistrēts Jūrmalas pilsētas domes lietvedībā ar Nr.1.1-37/9893) un 2019.gada 8.aprīļa iesniegumu (reģistrēts Jūrmalas pilsētas domes lietvedībā ar Nr.1.1-37/6029), ar lūgumu noteikt ceļa servitūtu pašvaldībai piederošajai zemes vienībai Dubulti 0102, Jūrmalā, par labu dzīvokļu īpašumiem Juglas ielā 2, Jūrmalā.

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) konstatē:

nekustamais īpašums Dubulti 0102, Jūrmalā, sastāv no zemesgabala, kadastra numurs 1300 010 0102, ar platību 46629 m2 un ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 011 0107 001 (tualete), uz kuru īpašuma tiesības nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000131172.

Ēku (būvju) nekustamais īpašums, kadastra numurs 1300 510 0013, Juglas ielā 2, Jūrmalā; Juglas iela 2 k-1, Jūrmalā, sastāv no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu - 1300 010 1104 003, kas sadalīta 3 dzīvokļu īpašumos, dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 010 1104 004, kas sadalīta 3 dzīvokļu īpašumos un noliktavām ar kadastra apzīmējumiem - 1300 010 1104 007, 1300 010 1104 008, 1300 010 1104 009, 1300 010 1104 010, kuriem ir atvērti atsevišķi Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumi:

īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašuma Nr.8, kadastra numurs 1300 901 7919, adrese Juglas iela 2-8, Jūrmalā, kas sastāv no kopīpašuma 11400/26460 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 010 1104 004, kopīpašuma 11400/26460 domājamām daļām no palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 010 1104 009 un kopīpašuma 11400/26460 domājamām daļām no palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 010 1104 010, ½ domājamo daļu nostiprinātas Vārds Uzvārds un ½ domājamo daļu Vārds Uzvārds, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000507411 8;

īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu Nr.9, kadastra numurs 1300 901 7644, adrese Juglas iela 2-9, Jūrmalā, kas sastāv no kopīpašuma 7560/26460 domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 1300 010 1104 004, kopīpašuma 7560/26460 domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 1300 010 1104 009 un kopīpašuma 7560/26460 domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 1300 010 1104 010, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000507411 9, nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, reģistrācijas Nr.90000056357;

īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu Nr.4, kadastra numurs 1300 901 7480, adrese Juglas iela 2 k-1 - 4, Jūrmalā, kas sastāv no kopīpašuma 7490/28200 domājamām daļām no būvēs ar kadastra apzīmējumu 1300 010 1104 003, kopīpašuma 7490/28200 domājamām daļām no būvēs ar kadastra apzīmējumu 1300 010 1104 007 un kopīpašuma 7490/28200 domājamām daļām no būvēs ar kadastra apzīmējumu 1300 010 1104 008, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000507411 4 nostiprinātas Vārds Uzvārds;

īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu Nr.5, kadastra numurs 1300 901 7921, adrese Juglas iela 2 k-1 - 5, Jūrmalā, kas sastāv no kopīpašuma 11320/28200 domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 1300 010 1104 003, kopīpašuma 11320/28200 domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 1300 010 1104 007 un kopīpašuma 11320/28200 domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 1300 010 1104 008, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000507411 5, nostiprinātas Vārds Uzvārds;

īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu Nr.6, kadastra numurs 1300 901 7444, adrese Juglas iela 2 k-1 - 6, Jūrmalā, kas sastāv no kopīpašuma 9390/28200 domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 1300 010 1104 003, kopīpašuma 9390/28200 domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 1300 010 1104 007 un kopīpašuma 9390/28200 domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 1300 010 1104 008, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000507411 6 nostiprinātas Vārds Uzvārds.

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem būve ar kadastra apzīmējumu 1300 010 1104 003 ir pilnībā sadalīta dzīvokļu īpašumos.

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem būves ar kadastra apzīmējumu 1300 010 1104 004 dzīvokļu īpašumos nesadalītās domājamās daļas ir 125/441 uz ko īpašuma tiesības nostiprinātas Latvijas valstij Finanšu ministrijas personā, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000504721.

Ēku (būvju) nekustamais īpašums, kadastra numurs 1300 510 0012, Juglas iela 2 k-2, Jūrmalā, sastāv no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 010 1104 002, kas sadalīta 2 dzīvokļu īpašumos un noliktavas ar kadastra apzīmējumu 1300 010 1104 005, vienam no tiem ir atvērts atsevišķs Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums:

īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu Nr.2, kadastra numurs 1300 901 7930, adrese Juglas iela 2 k-2 - 2, Jūrmalā, kas sastāv no kopīpašuma 10020/35750 domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 1300 010 1104 002 un kopīpašuma 10020/35750 domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 1300 010 1104 005, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000504721 2, nostiprinātas Vārds Uzvārds, (turpmāk – Dzīvokļa īpašumi).

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem būves ar kadastra apzīmējumu 1300 010 1104 002 dzīvokļu īpašumos nesadalītās domājamās daļas ir 2573/3575 uz ko īpašuma tiesības nostiprinātas Latvijas valstij Finanšu ministrijas personā, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000504721

Dzīvokļu īpašnieki Domes Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala noteikšanas komisijai (turpmāk – Komisija) 2019.gada 18.martā ir iesnieguši iesniegumu ar lūgumu noteikt dzīvojamām mājām Juglas ielā 2, Jūrmalā, funkcionāli nepieciešamos zemesgabalus, lai katram dzīvoklim noteiktu zemes platību nomas vajadzībām.

Komisija 2019.gada 17.aprīļa sēdē ir izskatījusi jautājumu un ir konstatējusi, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 8.septembra noteikumu Nr.522 “Privatizējamai dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanas kārtība” 12.punktu nosakot funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu, no tā nodrošina piekļuvi ielai, ceļam vai piebrauktuvei. Konkrētajā gadījumā viena no piekļuves iespējām ir pa esošo ceļu, kas atrodas pašvaldībai piederošajā zemesgabalā Dubulti 0102, Jūrmalā, kur piekļuves tiesību nodrošināšanai būtu jānosaka ceļa servitūts, vienojoties ar attiecīgā zemesgabala īpašnieku.

Saskaņā ar 2016.gada 28.aprīļa Situācijas plānu zemesgabalam Dubulti 0102, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 010 0102, ir redzams, ka 770 m2 lielā platība gandrīz visa ir klāta ar asfalta segumu un ir reāli dabā pastāvoša satiksmes josla, kas savieno Juglas ielu ar Ogres ielu un pieguļ dzīvojamajām mājām Juglas ielā 2, Jūrmalā, un nodrošina tām piekļūšanu.

Saskaņā ar augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datiem un Apgrūtinājumu plānu zemesgabalam Dubulti 0102, Jūrmalā, ir redzams, ka zemesgabalu šķērso pazemes inženierkomunikācijas (gāzes spiedvads, ūdens vads, kanalizācija un elektrisko tīklu kabeļu līnija), kas daļēji atrodas zem asfaltētā ceļa daļas.

Domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļa atbalsta servitūta noteikšanu zemesgabalam Dubulti 0102, Jūrmalā, un ir sniegusi priekšlikumus sarkano līniju noteikšanai zemesgabalam atbilstoši Aizsargjoslu likumam un inženierkomunikāciju izvietojumam.

Lai nodrošinātu piekļuves iespējas pa esošo ceļu, kas atrodas pašvaldībai piederošajā zemesgabalā Dubulti 0102, Jūrmalā, būtu nodibināms reālservitūts 1012 m2 platībā, saskaņā ar grafisko pielikumu, ar kuru Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums Dubulti 0102, Jūrmalā, tiktu apgrūtināts par labu dzīvokļu īpašumiem, nostiprinot to dzīvokļu īpašumu nodalījumos, kas atrisinātu problēmu attiecībā uz iespējām noteikt dzīvojamām mājām Juglas ielā 2, Jūrmalā, funkcionāli nepieciešamos zemesgabalus.

Ņemot vērā iepriekš minēto, vadoties no Civillikuma 1130.panta, 1131.panta, 1137., 1147., 1148.panta, 1151.panta, 1156.panta, 1158.panta, 1231.panta 3.apakšpunkta, 1232.punkta, Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2019.gada 21.augusta sēdes protokola Nr.1.2-21/8, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Piekrist ceļa servitūta 1012 m2 platībā nodibināšanai zemesgabalam Dubulti 0102, Jūrmalā, ar kuru Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums Dubulti 0102, Jūrmalā, ar kadastra numuru 1300 010 0102 un platību 46629 m2 tiek apgrūtināts par labu dzīvokļu īpašumiem Juglas ielā 2 – 8, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 901 7919; Juglas ielā 2 – 9, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 901 7644; Juglas iela 2 k-1 - 4, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 901 7480; Juglas iela 2 k–1 – 5, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 901 7921, Juglas iela 2 k-1 – 6, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 901 7444; Juglas iela 2 k-2 – 2, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 901 7930, saskaņā ar grafisko pielikumu (1.pielikums).

2. Apstiprināt servitūta līguma projektu saskaņā ar šī lēmuma 2.pielikumu.

3. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt servitūta līguma parakstīšanu un nostiprinājumu lūgumu sagatavošanu.

4. Reālservitūts tiek nodibināts līdz ielu sarkano līniju noteikšanai vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā.

5. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt servitūta līgumu kā nekustamā īpašuma Dubulti 0102, Jūrmalā, īpašniekam un dzīvokļa īpašuma Nr.9, kadastra numurs 1300 901 7644, ar adresi Juglas iela 2-9, Jūrmalā, īpašniekam.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums Nr.1 PDF

Pielikums Nr.2 PDF


Lejupielāde: DOC un PDF