Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 29.augustāNr. 459

protokols Nr. 12, 67. punkts

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai
Tīklu iela 9, Jūrmala

Izskatot Vārds Uzvārds un Vārds Uzvārds (turpmāk – Iesniedzēji) 2019.gada 16.jūlija iesniegumu (reģistrēts lietvedības sistēmā ar Nr.1.1-39/11586) ar lūgumu mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai Tīklu ielā 9, Jūrmalā, atbilstoši Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumam, Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) konstatē zemāk minēto:

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (turpmāk – NĪVKIS) datiem nekustamais īpašums Tīklu ielā 9, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 002 2005, sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 002 2005 un kopējo platību 1432 m2 (turpmāk – Zemes vienība) un dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 002 2005 001. Uz Zemes vienības vēl atrodas lapene ar kadastra apzīmējumu 1300 002 2005 002. Dzīvojamās mājas galvenais lietošanas veids ir viena dzīvokļa mājas (kods 1110), lapenes galvenais lietošanas veids ir citas, iepriekš neklasificētas, ēkas (kods 1274).

Zemes vienība pieder Iesniedzējiem līdzīgās daļās. Dzīvojamā māja ir ierakstīta zemesgrāmatā pamatojoties uz 2009.gada 26.augusta Aktu par dzīvojamās mājas un lapenes pieņemšanu ekspluatācijā.

Zemes vienībai NĪVKIS reģistrētais lietošanas mērķis ir komercdarbības objektu apbūve (kods 0801).

Zemes vienība saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, atrodas savrupmāju apbūves teritorijā (DzS20), kur teritorijas galvenais izmantošanas veids ir savrupmāju apbūve, ko veido viena dzīvokļa māja, vasarnīca un dvīņu māja.

Atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” (turpmāk – Noteikumi Nr.496) 17.7.apakšpunktam lietošanas mērķa maiņu ierosina, ja iepriekš likumīgi noteiktais lietošanas mērķis un tam piekrītošā zemes platība neatbilst šo noteikumu IV nodaļā minētajām prasībām. Saskaņā ar Noteikumu Nr.496 18.punktu lietošanas mērķa maiņu šo noteikumu 17.punktā minētajos gadījumos mēneša laikā ierosina nekustamā īpašuma īpašnieks.

Zemes vienībai iepriekš noteiktais un NĪVKIS reģistrētais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis komercdarbības objektu apbūve (kods 0801) neatbilst uz Zemes vienības esošo ēku galvenajam lietošanas veidam un teritorijas plānojumā noteiktajai plānotajai izmantošanai. Līdz ar to Zemes vienībai nosakāms lietošanas mērķis individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7.apakšpunktu, 18.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” un Attīstības un vides jautājuma komitejas 2019.gada 21.augusta sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/8), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Zemes vienībai Tīklu iela 9, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 002 2005, ar kopējo platību 1432 m2 mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no komercdarbības objektu apbūve (kods 0801) uz lietošanas mērķi individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).

2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF