Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 29.augustāNr. 461

protokols Nr. 12, 69. punkts

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai
Edinburgas prospekts 31, Jūrmalā

Valsts zemes dienests 2016.gada 20.jūlija vēstulē Nr.2-04.1/101 ir informējis Jūrmalas pilsētas domi (turpmāk – Dome) par zemes vienībām, kurām Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētais nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķis neatbilst uz zemes vienības esošās ēkas galvenajam lietošanas veidam. Dome izvērtējot Valsts zemes dienesta vēstulē sniegto informāciju ir turpinājusi darbu un veikusi datu izvērtējumu, atlasot visas Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās ēkas pēc ēku kadastra apzīmējumiem un to galvenajiem lietošanas veidiem un apbūvētās zemes vienības pēc kadastra numuriem un to nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem. Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2017.gada 11.oktobra atzinumā (protokols Nr.1.2-30/5) noteikts pašvaldībai veikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķu sakārtošanu.

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (turpmāk – NĪVKIS) datiem uz zemes vienības Edinburgas prospekts 31, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 008 2603, ar kopējo platību 3019 m2 (turpmāk – Zemes vienība) atrodas ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2603 001, kuras galvenais lietošanas veids ir viena dzīvokļa mājas (kods 1110), ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2603 002, kuras galvenais lietošanas veids ir viena dzīvokļa mājas (kods 1110) un ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2603 003, kuras galvenais lietošanas veids ir citas, iepriekš neklasificētas ēkas (kods 1274) (turpmāk – Ēkas).

Zemes vienība un Ēkas pieder sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “VELOX BŪVE”.

Zemes vienībai NĪVKIS reģistrētais lietošanas mērķis ir izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (kods 0901).

Domes Būvvalde 2009.gada 3.jūlijā ir izdevusi būvatļauju Nr.25-j dzīvojamo māju rekonstrukcijai par mazstāvu daudzdzīvokļu māju. Ar Domes 2013.gada 6.augusta lēmumu Nr.1547 būvatļauja pagarināta līdz 2018.gada 1.augustam un ar Domes Būvvaldes 2018.gada 20.septembra lēmumu Nr.BIS-BV-4.10-2018-1264 (2143) par izmaiņām būvatļaujā būvatļaujas derīguma termiņš pagarināts līdz 2020.gada 1.augustam. Saskaņā ar šo būvprojektu esošās ēkas ir nojauktas un paredzēts būvēt trīsstāvīgu daudzdzīvokļu ēku ar jumta terasēm.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” Zemes vienība atrodas jauktas centra apbūves teritorijā (JC13). Jauktas centra apbūves teritorija ir funkcionālā zona, ko nosaka teritorijai, kurā vēsturiski ir izveidojies plašs jauktu izmantošanu spektrs. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi ir labiekārtota publiskā ārtelpa, savrupmāju apbūve, biroju ēku apbūve, daudzdzīvokļu māju apbūve u.c.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” (turpmāk – Noteikumi Nr.496) 8.punktu zemes vienībai vai zemes vienības daļai, kurai ir noteikts un kadastra informācijas sistēmā reģistrēts lietošanas mērķis, lietošanas mērķi maina šo noteikumu 17.punktā minētajos gadījumos. Atbilstoši Noteikumu 496 17.3.1.apakšpunktam lietošanas mērķa maiņu ierosina, ja izsniegta būvatļauja, tai skaitā rekonstrukcijai vai vienkāršotai rekonstrukcijai, kuru īstenojot mainīsies būves galvenais lietošanas veids, un tas neatbildīs iepriekš noteiktajam lietošanas mērķim. Saskaņā ar noteikumu Nr.496 2.pielikumā norādīto, apbūvētai zemes vienībai, uz kuras esošās trīs, četru vai piecu stāvu ēkas galvenais lietošanas veids ir “Triju vai vairāku dzīvokļu mājas” nosakāms lietošanas mērķis trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (kods 0702). Saskaņā ar Noteikumu Nr.496 18.punktu lietošanas mērķa maiņu šo noteikumu 17.punktā minētajos gadījumos var ierosināt arī valsts vai pašvaldības institūcija.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 8.punktu, 17.3.1.apakšpunktu, 18.punktu un 2.pielikumā „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācijas struktūra un paskaidrojumi” sniegto skaidrojumu, Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” un Attīstības un vides jautājuma komitejas 2019.gada 21.augusta sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/8), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Zemes vienībai Edinburgas prospekts 31, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 008 2603, ar kopējo platību 3019 m2, mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (kods 0901) uz trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (kods 0702).

2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF