Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 29.augustāNr. 464

protokols Nr. 12, 72. punkts

Par nekustamā īpašuma Slokas ielā 18/20, Jūrmalā,
pirmās izsoles organizēšanu

Īpašuma tiesības uz zemesgabalu Slokas ielā 18/20, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 010 1422, 38/100 domājamām daļām, no zemes kopējās platības 1464 m2, nostiprinātas 2001.gada 10.aprīlī Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.2940 (turpmāk – zemesgabala daļa).

Īpašuma tiesības uz ēku (būvju) īpašumu Slokas ielā 20, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 510 1402, kas sastāv no pamatceltnes (frizētavas ēkas), kadastra apzīmējums 1300 010 1422 002, nostiprinātas 1998.gada 3.novembrī Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.3925.

Ar Jūrmalas pilsētas Domes (turpmāk – Dome) 1996.gada 16.maija lēmumu Nr.457 “Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Slokas ielā 18/20” tika izveidots zemesgabals 1464 m2 platībā šūšanas ateljē (kadastra apzīmējums 1300 010 1422 001) un frizētavas ēkas (kadastra apzīmējums 1300 010 1422 002) uzturēšanai. Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 1997.gada 5.decembra lēmumu Nr.1519 “Par zemes īpašuma tiesību atzīšanu un atjaunošanu Jūrmalā, Slokas ielā 18/20” atjaunotas īpašuma tiesības uz zemesgabala 62/100 domājamām daļām 877 m2 platībā likumīgajai mantiniecei, saglabājot Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā zemesgabala 38/100 domājamās daļas 587 m2 platībā.

Saskaņā ar ierakstiem Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.2940 īpašuma tiesības uz zemesgabalu ar kopējo platību 1464 m2, Slokas ielā 18/20, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 010 1422, (turpmāk – zemesgabals) reģistrētas:

- Vārds Uzvārds 11/100 domājamās daļas no zemesgabala;

- Vārds Uzvārds 51/100 domājamā daļa no zemesgabala;

- Jūrmalas pilsētas pašvaldībai 38/100 domājamās daļas no zemesgabala.

Īpašuma tiesības uz ēku (būvju) īpašumu Slokas ielā 18/20, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 510 1401, kas sastāv no pamatceltnes, kadastra apzīmējums 1300 010 1422 001, nostiprinātas 1996.gada 24.decembrī Vārds Uzvārds uz 1/4 domājamo daļu un 2006.gada 8.martā Vārds Uzvārds uz 3/4 domājamām daļām Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1198A.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2000.gada 24.augusta lēmumu Nr.711 “Par nomas līgumu noslēgšanu ar i/u “Alses””, starp Domi un individuālo komersantu “Alses” (turpmāk - nomnieks) 2000.gada 1.novembrī noslēgts nekustamā īpašuma nomas līgums Nr.652/1-3 par ēkas Slokas ielā 20, Jūrmalā, un zemesgabala 38/100 domājamās daļas 587 m2 platībā nomu līdz 2025.gada 24.augustam kosmētiskā salona un kafejnīcas ierīkošanai (turpmāk – nomas līgums). 2010.gada 19.februārī noslēgts nekustamā īpašuma nomas līguma Nr.652/1-3 pārjaunojums Nr.1.1-16.3.2/138. Iepriekš minētais nomas līgums un pārjaunojuma līgums reģistrēti Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.3925.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu, kurš apstiprināts ar Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, zemesgabals atrodas Publiskās apbūves teritorijā (P25). Zemesgabala lietošanas mērķis – komercdarbības objektu apbūve (0801).

Domē 2016.gada 11.martā saņemts nomnieka iesniegums (reģistrēts Domes lietvedības sistēmā ar Nr.1.1-37/3300) par nekustamā īpašuma Slokas ielā 18/20, Jūrmalā, kas sastāv no Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošās zemesgabala daļas un ēkas ar kadastra apzīmējums 1300 010 1422 002, Slokas ielā 20, Jūrmalā, (turpmāk – nekustamais īpašums) atsavināšanu.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk - Atsavināšanas likums) 4.panta pirmajā daļā noteikts, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.

Konkrētajā situācijā Domei nav lietderīgi saglabāt pašvaldības īpašumā ēku, kas atrodas uz pašvaldības un privātpersonu kopīpašumā esoša zemesgabala, turklāt ņemot vērā, ka uz šī zemesgabala vienlaikus atrodas arī otra ēka (būve), kas pieder privātpersonām un ir uzskatāma par patstāvīgu īpašumu.

Nekustamais īpašums turpmāk netiks izmantots pašvaldības funkciju nodrošināšanai vai tās institūciju vajadzībām, un nav paredzēts to izmantot pašvaldības vajadzībām nākotnē. Lietderīgākais nekustamā īpašuma izmantošanas veids, saskaņā ar Atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, ir tā atsavināšana, pārdodot izsolē.

Nekustamajam īpašumam ir noteiktas šādas vērtības (EUR):

Sertificēta vērtētāja

SIA “Vindeks”

noteiktā tirgus vērtība

2019.gada 29.jūlijā

VZD kadastrālā vērtība

2019. gada l. janvārī

Atlikusī bilances vērtība

(Domes Centralizētās

grāmatvedības dati)

2019.gada 1.augustā

KOPĀ:

101 000

87 883

47 703,43

t.sk. Ēka

66 100

48 306

334,60

Zeme (38/100)

34 900

39 577

47 368,83Lai veidotos vienveidīga prakse jautājumos, kas skar nekustamo īpašumu atsavināšanu ar atlikto maksājumu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2015.gada 24.jūlija sēdē (protokola Nr.8.2-58/11) nolēma, ka gadījumos, kuros nosacītā cena lielāka par 100 000 EUR nekustamos īpašumus var atsavināt ar atlikto maksājumu līdz 12 (divpadsmit) mēnešiem, nosakot, ka par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija (turpmāk - komisija) 2019.gada 14.augusta sēdē (protokola Nr.8.2-7/10) un 2019.gada 21.augusta sēdē (protokola Nr.8.2-7/11) nolēma atsavināt nekustamo īpašumu, nosakot nosacīto cenu 113 469 EUR apmērā (viens simts trīspadsmit tūkstoši četri simti sešdesmit deviņi euro), izsoles soli noteikt 5 674 EUR (pieci tūkstoši seši simti septiņdesmit četri euro), izsoles reģistrācijas maksu – 140 EUR (viens simts četrdesmit euro), nosakot, ka nekustamo īpašumu pircējs var pirkt ar tūlītēju samaksu (samaksu veicot viena mēneša laikā pēc izsoles) vai ar atlikto maksājumu līdz 12 (divpadsmit) mēnešiem. Par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas.

Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 1.panta 12.punkta “f” apakšpunktu, 37.pantu, 52.panta pirmās daļas 24.punktu un Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2019.gada 9.augusta vēstulē Nr.14-1/1647 sniegto informāciju, atsavinot nekustamo īpašumu, tiek piemērots pievienotās vērtības nodoklis nekustamā īpašuma pārbūves daļai, kas nav pieņemta ekspluatācijā, tas ir 95,0 m2 no ēkas (Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2019.gada 16.augusta vēstule Nr.14-1/1707), kurai proporcionāli atbilst zemesgabala daļa - 303,4 m2 platībā.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu , 4.panta pirmo daļu, 8.panta otro daļu, 11.panta pirmo un trešo daļu, Pievienotās vērtības nodokļa likuma 1.panta 12.punkta “f” apakšpunktu, 37.pantu, 52.panta pirmās daļas 24.punktu, kā arī, ievērojot Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2019.gada 14.augusta sēdes lēmumu (protokola Nr.8.2-7/10) un 2019.gada 21.augusta sēdes lēmumu (protokola Nr.8.2-7/11) un, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2019.gada 21.augusta atzinumu (protokols Nr.1.2-21/8), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atsavināt, pārdodot rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošās 38/100 domājamās daļas no zemesgabala Slokas ielā 18/20, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 010 1422, kura kopējā platība ir 1464 m2, un ēku (būvju) īpašumu Slokas ielā 20, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 510 1402, kas sastāv no ēkas (kadastra apzīmējums 1300 010 1422 002) ar kopējo platību 174,1 m2, (turpmāk – nekustamais īpašums).

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma:

2.1. nosacīto cenu (pirmās izsoles sākumcenu) 113 469 EUR (viens simts trīspadsmit tūkstoši četri simti sešdesmit deviņi euro), kas sastāv no zemesgabala nosacītās vērtības 47 369 EUR – 41,75 no nosacītās cenas (pirmās izsoles sākumcenas) un ēkas nosacītās vērtības 66 100 EUR– 58,25 no nosacītās cenas (pirmās izsoles sākumcenas), pircējam papildus maksājot pievienotās vērtības nodokļa standartlikmi par nekustamā īpašuma pārbūves daļu, kas nav pieņemta ekspluatācijā, tas ir 95 m2 no ēkas, kurai proporcionāli atbilst zemesgabala daļa – 303,4 m2 platībā, kas atbilst Pievienotās vērtības nodokļa likuma termina nelietots nekustamais īpašums statusam;

2.2. izsoles soli – 5 674 EUR (pieci tūkstoši seši simti septiņdesmit četri euro);

2.3. izsoles reģistrācijas maksu – 140 EUR (viens simts četrdesmit euro).

3. Atzīt zemesgabala Slokas ielā 18/20, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 010 1422 kopīpašniekus un ēku (būvju) īpašuma Slokas ielā 18/20, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 510 1401, īpašniekus par nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesīgajām personām.

4. Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles noteikumus saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

5. Noteikt, ka nekustamo īpašumu pircējs var pirkt ar tūlītēju samaksu (samaksu veicot viena mēneša laikā pēc izsoles) vai ar atlikto maksājumu līdz 12 (divpadsmit) mēnešiem, par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem pircējs maksā nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu, kā arī proporcionāli maksājuma daļai pircējs papildus maksā pievienotās vērtības nodokļa standartlikmi par nekustamā īpašuma pārbūves daļu, kas nav pieņemta ekspluatācijā saskaņā ar 2.1.apakšpunktu.

6. Nekustamā īpašuma pirkuma līgumā vai nomaksas pirkuma līgumā ierakstīt apgrūtinājuma atzīmi, ka zemesgabala daļa ~ 100 m2 platībā atrodas ielu sarkanajās līnijās.

7. Nomaksas pirkuma līgumā iekļaut apgrūtinājumu, ka pircējs apņemas neveikt būvniecību līdz pirkuma maksas par nekustamo īpašumu samaksai pilnā apmērā, kā arī apņemas citādi neapgrūtināt īpašumu.

8. Gadījumā, ja tiek organizēta otrā vai trešā nekustamā īpašuma izsole, tā tiek organizēta saskaņā ar šī lēmuma 4.punktā apstiprinātajiem izsoles noteikumiem, apstiprinot izsoles sākumcenu, izsoles soli un izsoles reģistrācijas maksu.

Priekšsēdētājs

G. TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2019.gada 29.augusta lēmumam Nr.464

(protokols Nr.12, 72.punkts)

Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Slokas ielā 18/20, Jūrmalā,
kadastra Nr.1300 010 1422, kadastra Nr.1300 510 1402,

RAKSTISKAS IZSOLES NOTEIKUMI

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Slokas ielā 18/20, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 010 1422, kadastra Nr.1300 510 1402, rakstiskas izsoles noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk - Dome) rīko nekustamā īpašuma 38/100 domājamo daļu no zemesgabala Slokas ielā 18/20, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 010 1422, kura kopējā platība ir 1464 m2, un ēku (būvju) īpašuma Slokas ielā 20, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 510 1402, kas sastāv no ēkas (kadastra apzīmējums 1300 010 1422 002) ar kopējo platību 174,1 m2, (turpmāk – Objekts), izsoli ar augšupejošu soli pircēja noteikšanai saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu un Civillikumu.

1.2. Objekta atsavināšanas veids ir rakstiska izsole ar augšupejošu soli ar tūlītēju samaksu vai ar atlikto maksājumu līdz 12 (divpadsmit) mēnešiem, par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem pircējs maksā nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.

1.3. Ziņas par Objektu:

1.3.1.1. zemesgabala adrese – Slokas iela 18/20, Jūrmalā;

1.3.1.2. ēkas adrese – Slokas iela 20, Jūrmala;

1.3.2.1. zemesgabala kadastra Nr.1300 010 1422;

1.3.2.2. ēkas kadastra Nr.1300 510 1402, ēkas kadastra apzīmējums 1300 010 1422 002;

1.3.3. īpašuma tiesības uz Objektu nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai:

1.3.3.1. uz 38/100 domājamām daļām no zemesgabala 2001.gada 210.aprīlī Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.2940;

1.3.3.2. uz ēku (būvju) īpašumu 1998.gada 3.novembrī Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.3925.

1.3.4. Objekta apgrūtinājumi:

1.3.4.1. uz zemesgabala atrodas citām personām piederošas ēkas un būves;

1.3.4.2. atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju;

1.3.4.3. ievērot valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijas noteikumus;

1.3.4.4. zemesgabala daļa ~100 m2 platībā atrodas ielu sarkanajās līnijās;

1.3.4.5. nostiprināta nomas tiesība uz ēku ar kadastra apzīmējumu 1300 010 1422 002 līdz 2025.gada 24.augustam.

1.4. Objekta izsoli organizē Dome.

1.5. Objekta izsoli rīko Jūrmalas pilsētas pašvaldības izveidota Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija (turpmāk – Komisija)

1.6. Objekta izsoles sākumcena (turpmāk – Sākumcena) ir 113 469 EUR (viens simts trīspadsmit tūkstoši četri simti sešdesmit deviņi euro), kas sastāv no zemesgabala nosacītās vērtības 47 369 EUR – 41,75 no nosacītās cenas (pirmās izsoles sākumcenas) un ēkas nosacītās vērtības 66 100 EUR– 58,25 no nosacītās cenas (pirmās izsoles sākumcenas), pircējam papildus maksājot pievienotās vērtības nodokļa standartlikmi par nekustamā īpašuma pārbūves daļu, kas nav pieņemta ekspluatācijā, tas ir 95 m2 no ēkas, kurai proporcionāli atbilst zemesgabala daļa – 303,4 m2 platībā, kas atbilst Pievienotās vērtības nodokļa likuma termina nelietots nekustamais īpašums statusam.

1.7. Objekta izsole notiek Domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, Noteikumu 2.7.apakšpunktā minētajā sludinājumā noteiktajā laikā.

1.8. Objekta nodrošinājums par piedalīšanos izsolē - 10% no Objekta sākumcenas, t.i., 11 346,90 EUR (vienpadsmit tūkstoši trīs simti četrdesmit seši euro un 90 centi).

1.9. Objekta izsoles reģistrācijas maksa – 140 EUR (viens simts četrdesmit euro).

1.10. Objekta izsoles solis noteikts 5 674 EUR (pieci tūkstoši seši simti septiņdesmit četri euro).

1.11. Objekta izsoles rezultātus apstiprina Dome.

2. Objekta izsoles sagatavošanas kārtība

2.1. Sludinājums par Objekta izsoli un termiņš, līdz kuram personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības, var pieteikties uz izsoli, publicējams Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” ne vēlāk kā sešas nedēļas pirms izsoles pieteikuma termiņa beigām un Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze”, kā arī Jūrmalas pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē: www.jurmala.lv.

2.2. Vienlaikus ar sludinājumu personām, kurām īpašuma tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā un kurām ir pirmpirkuma tiesības, tiek nosūtīts paziņojums par izsoli, norādot, ka šīs tiesības tās var izmantot tikai tad, ja to rakstveidā piesaka viena mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas dienas Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

2.3. Pirmpirkuma tiesības uz Objektu par nosacīto cenu ir zemesgabala, kadastra numurs 1300 010 1422, Slokas ielā 18/20, Jūrmalā, un ēkas, kadastra numurs 1300 510 1401, Slokas ielā 18/20, Jūrmalā, īpašniekiem, kuru īpašuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā.

2.4. Ja sludinājumā norādītajā termiņā no Noteikumu 2.3.apakšpunktā minētajām personām ir saņemts tikai viens pieteikums, izsoli nerīko un ar pieteikuma iesniedzēju slēdz pirkuma līgumu par nosacīto cenu, par ko tiek pieņemts Domes lēmums.

2.5. Ja sludinājumā norādītajā termiņā pieteikumu iesniegušas vairākas pirmpirkuma tiesīgās personas, tiek rīkota izsole starp šīm personām saskaņā ar šiem Noteikumiem.

2.6. Ja izsludinātajā termiņā Noteikumu 2.3.apakšpunktā minētās personas nav iesniegušas pieteikumu par Objekta pirkšanu vai iesniegušas atteikumu, rīkojama izsole šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā, kā arī tad, ja tiek rīkotas atkārtotas izsoles vai nosacītā cena tiek pazemināta.

2.7. Pretendentu pieteikšanās termiņš uz Objekta izsoli noteikts sludinājumā, kas publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

2.8. Objekta izsole notiks, ja Noteikumu 2.7.apakšpunktā noteiktajā termiņā piesakās vismaz viens izsoles dalībnieks.

2.9 Ja uz izsoli reģistrējas tikai viens izsoles dalībnieks, Objekts izsolē tiek pārdots vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam par viņa piedāvāto cenu, ja piedāvātā cena ir paaugstināta vismaz par vienu izsoles soli saskaņā ar Noteikumu 1.10.apakšpunktu.

2.10. Izsoli atbilstoši Noteikumu 5.nodaļā minētajiem nosacījumiem rīko Komisija.

3. Izsoles dalībnieki, to reģistrācijas kārtība

3.1. Pēc sludinājuma publicēšanas Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” pretendentam personīgi vai ar pilnvarotas personas starpniecību sludinājumā noteiktajā termiņā Domē jāiesniedz pieteikums ar apliecinājumu par piedalīšanos izsolē saskaņā ar Noteikumiem.

3.2. Par izsoles pretendentu var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, kurai ir tiesības saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem iegūt savā īpašumā Objektu.

3.3. Pretendentiem, kuri vēlas reģistrēties uz izsoli, ir jāiesniedz šādi dokumenti:

3.3.1. Latvijā reģistrētām juridiskām personām un ārvalstu juridiskām personām, kā arī personālsabiedrībām:

3.3.1.1. Domei adresēts pieteikums (1.pielikums) par piedalīšanos izsolē ar apliecinājumu pirkt Objektu saskaņā ar Noteikumiem, kurā norādīta piedāvātā pirkuma summa, kas ir paaugstināta vismaz par vienu izsoles soli saskaņā ar Noteikumu 1.10.apakšpunktu;

3.3.1.2. attiecīgās pārvaldes institūcijas lēmums par Objekta iegādi;

3.3.1.3. spēkā esošu statūtu (dibināšanas līguma) apliecināta kopija vai izraksts par pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu;

3.3.1.4. Objekta nodrošinājuma samaksu apliecinošs dokuments (saskaņā ar Noteikumu 1.8.apakšpunktu);

3.3.1.5. izsoles reģistrācijas maksas samaksu apliecinošs dokuments (saskaņā ar Noteikumu 1.9.apakšpunktu);

3.3.1.6. pilnvarotās personas pārstāvības tiesības apliecinošs dokuments.

3.3.2. Fiziskām personām:

3.3.2.1. Domei adresēts pieteikums (2.pielikums) par piedalīšanos izsolē ar apliecinājumu pirkt Objektu saskaņā ar Noteikumiem, kurā norādīta piedāvātā pirkuma summa, kas ir paaugstināta vismaz par vienu izsoles soli saskaņā ar Noteikumu 1.10.apakšpunktu;

3.3.2.2. Objekta nodrošinājuma samaksu apliecinošs dokuments (saskaņā ar Noteikumu 1.8.apakšpunktu);

3.3.2.3. izsoles reģistrācijas maksas samaksu apliecinošs dokuments (saskaņā ar Noteikumu 1.9.apakšpunktu);

3.3.2.4.  ja 3.3.2.1.apakšpunktā minēto pieteikumu iesniedz pilnvarotā persona, pilnvarotās personas pārstāvības tiesību apliecinošs dokuments.

3.4. Izsoles pretendents netiek reģistrēts, ja:

3.4.1. beidzies pretendentu pieteikšanās termiņš uz izsoli;

3.4.2. nav iesniegti visi Noteikumu 3.3.apakšpunktā minētie dokumenti.

3.5. Visiem iesniegtajiem dokumentiem jābūt noformētiem tā, lai tiem būtu juridisks spēks saskaņā ar Dokumentu juridiskā spēka likumu un Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumiem Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un Noteikumiem.

3.6. Ārvalstīs izsniegti dokumenti tiek pieņemti, ja tie noformēti atbilstoši Latvijai saistošu starptautisko līgumu noteikumiem.

3.7. Piedāvājumi iesniedzami slēgtā aploksnē ar atzīmi, kurai izsolei to iesniedz: “Rakstiskai izsolei par Nekustamā īpašuma Slokas ielā 18/20, Jūrmalā, atsavināšanu”, kā arī norāde: „Neatvērt līdz Izsolei (pieteikumu atvēršanas sēdei)”.

3.8. Pieteikumā norāda iesniedzēja vārdu un uzvārdu vai nosaukumu, adresi, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi, norēķinu konta numuru kredītiestādē, piedāvājuma iesniegšanas laiku un piedāvāto summu, kā arī apliecina piekrišanu izsoles noteikumiem. Piedāvājumi, kas neatbilst šīm prasībām, uzskatāmi par nederīgiem.

3.9. Izsoles pretendents ir atbildīgs par iesniegto dokumentu un tajos uzrādīto ziņu patiesumu, Dome neatbild par sekām, kas rodas, ja atklājas, ka uzrādītās ziņas bijušas nepatiesas. Domē iesniegtie dokumenti izsoles pretendentiem atpakaļ netiek izsniegti.

3.10. Jebkuras prasības mainīt Noteikumu nosacījumus no izsoles pretendenta puses tiek uzskatītas par atteikumu pirkt Objektu saskaņā ar Noteikumiem.

3.11. Izsoles pretendentiem līdz sludinājumā, kas publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” noteiktajam termiņam jāsamaksā Domes, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90000056357, akciju sabiedrības “Citadele banka” norēķinu kontā LV36PARX0002484571022, šādus maksājumus:

3.11.1. Objekta nodrošinājumu par piedalīšanos izsolē 10 apmērā no izsoles Sākumcenas, tas ir 11 346,90 EUR (vienpadsmit tūkstoši trīs simti četrdesmit seši euro un 90 centi) , norādot maksājuma mērķi „Nekustamā īpašuma Slokas ielā 18/20, Jūrmalā, izsoles nodrošinājums”;

3.11.2. izsoles reģistrācijas maksu 140 EUR (viens simts četrdesmit euro), norādot maksājuma mērķi „Nekustamā īpašuma Slokas ielā 18/20, Jūrmalā, izsoles reģistrācijas maksa”.

3.12. Noteikumu 3.11.1. un 3.11.2.apakšpunktā noteiktā izsoles reģistrācijas maksa un noteiktais Objekta nodrošinājums uzskatāms par samaksātu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta Noteikumu 3.11.apakšpunktā norādītajā bankas norēķinu kontā līdz sludinājumā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” noteiktajam pieteikšanās termiņam.

3.13. Komisijas locekļiem, kā arī citām personām, kuras saskaņā ar amata pienākumiem vai atsevišķu uzdevumu piedalās Objekta izsolē (tās organizēšanā, rīkošanā), aizliegts pašiem būt Objekta pircējiem, kā arī pirkt citu personu uzdevumā.

3.14. Domes darbinieki un Komisijas locekļi līdz Izsolei nedrīkst izpaust Dalībnieku skaitu, kā arī jebkādas ziņas par izsoles Dalībniekiem.

3.15. Visiem Dalībniekiem līdz Izsolei ir tiesības iepazīties ar Domes rīcībā esošo informāciju par Objektu, kā arī dokumentiem, kas raksturo Objektu, ierodoties Domē.

4. Pieteikumu iesniegšana izsolei

4.1. Piedāvājums kopā ar citiem Noteikumos norādītajiem dokumentiem iesniedzams personīgi slēgtā aploksnē Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, A pmeklētāju apkalpošanas centrā, 1.stāvā (vai nosūtāms pa pastu, nodrošinot, ka piedāvājums Domē tiek saņemts līdz Noteikumu 2.7.apakšpunktā minētajā sludinājumā norādītajam termiņam un laikam).

4.2. Pēc sludinājumā noteiktā termiņa un laika saņemtie piedāvājumi, kā arī piedāvājumi, kas saņemti atvērtā vai bojātā aploksnē, tiks uzskatīti par nederīgiem un tiks nodoti atpakaļ piedāvājuma iesniedzējam.

4.3. Saņemot piedāvājumus, Domes darbinieks tos reģistrē Izsoles piedāvājumu iesniegšanas secībā, uz aploksnes norādot tā reģistrācijas numuru, saņemšanas datumu un laiku, apliecinot ar parakstu.

4.4. Informācija par reģistrētiem pretendentiem un to skaitu netiek izpausta līdz Izsolei, kurā tiek atvērti piedāvājumi.

4.5. Piedāvājumu atvēršanas Komisijas sēde notiks Noteikumu 2.7.apakšpunktā noteiktajā laikā Domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

4.6. Piedāvājumu atvēršanas Komisijas sēde ir atklāta.

5. Izsoles norise

5.1. Ja līdz Noteikumu 2.7.apakšpunktā minētajā sludinājumā norādītajam termiņam un laikam nav iesniegts neviens piedāvājums, Komisija var pagarināt piedāvājuma iesniegšanas termiņu, pārējos Izsoles nosacījumus atstājot negrozītus.

5.2. Izsole notiek, ja ir reģistrējies vismaz viens izsoles pretendents un tās norisē piedalās vairāk kā puse no Komisijas sastāva. Izsoli vada Komisijas priekšsēdētājs vai tā noteikts Komisijas loceklis.

5.3. Pirms Izsoles dalībnieki vai to pilnvarotas personas, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, tiek reģistrētas izsolei.

5.4. Ja izsoles dalībnieks vai tā pilnvarotā persona izsoles telpā nevar uzrādīt personu apliecinošu dokumentu un/ vai pilnvaru pārstāvēt izsoles dalībnieku (ja vien tā nav iesniegta kopā ar Noteikumu 3.3.apkašpunktā minētajiem dokumentiem), Izsoles komisija pieņem lēmumu par izsoles dalībnieka nepielaišanu dalībai Izsolē.

5.5. Izsoles dalībnieki, to pārstāvji un pilnvarotās personas, kas ierodas uz Izsoli pēc izsoles sludinājumā norādītā laika, izsoles norises telpā netiek ielaisti.

5.6. Izsoles vadītājs, atklājot Izsoli, nosauc Izsoles objektu un informē par Izsoles kārtību.

5.7. Izsoles dienā un stundā rakstiskos piedāvājumus slēgtās aploksnēs novieto izsoles telpā redzamā vietā uz galda. Izsoles vadītājs dalībnieku klātbūtnē atver iesniegšanas secībā slēgtās aploksnēs iesniegtos piedāvājumus un uz tiem parakstās visi Komisijas locekļi. Mutiskie piedāvājumi rakstiskā izsolē ir aizliegti.

5.8. Pēc aplokšņu atvēršanas Komisija no iesniegtajiem piedāvājumiem sastāda piedāvāto cenu sarakstu, atraida nederīgos piedāvājumus, atzīmējot to izsoles protokolā, un, ja nav nekādu šaubu, paziņo, ka izsole pabeigta, kā arī nosauc visaugstāko cenu un pretendentu, kas to nosolījis. Par to tiek sastādīts protokols. Pārējiem izsoles dalībniekiem nodrošinājumu atmaksā Noteikumu 7.7.apakšpunktā paredzētajā termiņā. Komisija ir tiesīga papildus pārbaudīt Izsoles pretendentu sniegtās ziņas. Pretendenta pieteikums tiek noraidīts, ja tiek atklāts, ka pretendents ir sniedzis nepatiesas ziņas.

5.9. Ja pēc visu piedāvājumu atvēršanas izrādās, ka divi vai vairāki pretendenti ir piedāvājuši vienādu augstāko cenu, Komisija turpina izsoli, pieņemot rakstiskus piedāvājumus no klāt esošiem Izsoles dalībniekiem, kuri piedāvājuši vienādu augstāko cenu, kas pārsniedz jau saņemto cenas piedāvājumu, atbilstoši Izsoles solim un organizē piedāvājumu tūlītēju atvēršanu .

5.10. Ja Noteikumu 5.9.apakšpunktā noteiktajā kārtībā, atkārtoti tiek piedāvāta vienāda augstākā cena, rakstiskā izsole turpinās līdz brīdim, kad kāds no pretendentiem piedāvā augstāko cenu.

5.11. Ja neviens no pretendentiem, kuri piedāvājuši vienādu augstāko cenu, neiesniedz jaunu piedāvājumu par augstāku cenu saskaņā ar šo Noteikumu 5.9.apakšpunktu, Komisija pieteikumu iesniegšanas secībā piedāvā Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu slēgt pirkuma līgumu atbilstoši nosolītai augstākai cenai.

5.12. Visi Komisijas locekļi un Izsoles dalībnieki paraksta Objekta augstākās cenas piedāvājumu, kas iesniegts Nolikuma 5.9., 5.10. un 5.11.apakšpunktos noteiktajā kārtībā.

5.13. Piedāvājumu atvēršana un izsoles gaita tiek protokolēta, norādot katra pretendenta piedāvāto Objekta cenu un norādot pretendentu, kurš piedāvāja Objekta augstāko cenu un ir izsoles uzvarētājs (turpmāk – Izsoles uzvarētājs). Protokolā tiek norādīti visi pretendenti, norādot katra pretendenta piedāvāto Objekta cenu, sarindojot tos secībā, kādā iesniegti piedāvājumi. Izsoles protokolu paraksta visi Komisijas locekļi.

6. Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana

6.1. Lēmumu par Izsoles rezultātu apstiprināšanu pieņem Dome. Lēmums par izsoles rezultātu apstiprināšanu tiek publicēts Jūrmalas pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē: www.jurmala.lv.

6.2. Dome Objekta izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc Noteikumu 7.1. vai 7.2.apakšpunktā noteiktā maksājuma saņemšanas.

6.3. Sūdzības par Komisijas darbībām var iesniegt Domes priekšsēdētājam rakstveidā ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā pēc Objekta izsoles.

6.4. Domes Īpašuma pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļa septiņu darba dienu laikā pēc Domes lēmuma pieņemšanas par Objekta izsoles rezultātu apstiprināšanas uzaicina Izsoles uzvarētāju noslēgt Objekta pirkuma līgumu vai Objekta nomaksas pirkuma līgumu.

6.5. Objekta pirkuma līgums vai Objekta nomaksas pirkuma līgums Izsoles uzvarētājam ir jāparaksta trīsdesmit dienu laikā pēc Domes uzaicinājuma saņemšanas parakstīt pirkuma līgumu.

6.6. Ja Izsoles uzvarētājs Noteikumu 7.1. vai 7.2.apakšpunktā noteiktajā apmērā un termiņā nav samaksājis nosolīto cenu, uzskatāms, ka Izsoles uzvarētājs ir atteicies pirkt Objektu. Dome par to informē Dalībnieku, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu un uzaicina viņu pirkt Objektu par paša piedāvāto nosolīto cenu.

6.7. Dalībniekam, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu, ir tiesības divu nedēļu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas paziņot Domei par Objekta pirkšanu par paša piedāvāto augstāko cenu.

6.8. Ja Dalībnieks, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu, noteiktajā termiņā paziņo Domei par Objekta pirkšanu un ir veicis Noteikumu 7.1. vai 7.2.apakšpunktā noteikto pirkuma maksājumu vai avansu 10 procentu apmērā, Dome atzīst par izsoles uzvarētāju jauno izsoles uzvarētāju (turpmāk – Jaunais izsoles uzvarētājs) un uzaicina viņu noslēgt Objekta pirkuma līgumu vai Objekta nomaksas pirkuma līgumu.

6.9. Objekta pirkuma līgums vai Objekta nomaksas pirkuma līgums Jaunajam izsoles uzvarētājam jāparaksta Noteikumu 6.5.apkšpunktā noteiktajā termiņā.

6.10.Ja Jaunais izsoles uzvarētājs neveic maksājumus Noteikumu 7.1. vai 7.2.apakšpunktā noteiktajā apmērā, kārtībā un termiņos vai neparaksta Objekta pirkuma līgumu vai Objekta nomaksas pirkuma līgumu Noteikumu 6.9.apakšpunktā paredzētajā termiņā, uzskatāms, ka Jaunais izsoles uzvarētājs ir atteicies pirkt Objektu. Šajā gadījumā izsole uzskatāma par nenotikušu un Dome lemj par atkārtotu izsoli.

6.11.Pēc Domes lēmuma par Objekta izsoles rezultātu apstiprināšanu pieņemšanas tiek sagatavots parakstīšanai Objekta pirkuma līgums (3.pielikums) vai Objekta nomaksas pirkuma līgums (4.pielikums).

7. Maksājumu veikšana

7.1. Dalībniekam, kurš atzīts par Izsoles uzvarētāju Objekta pirkuma maksa, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokļa standartlikmi par nekustamā īpašuma pārbūves daļu, kas nav pieņemta ekspluatācijā, tas ir 95 m2 no ēkas, kurai proporcionāli atbilst zemesgabala daļa – 303,4 m2 platībā, kas atbilst Pievienotās vērtības nodokļa likuma termina nelietots nekustamais īpašums statusam, atrēķinot iemaksāto Objekta nodrošinājumu, jāiemaksā viena mēneša laikā no Objekta izsoles dienas (Jaunajam izsoles uzvarētājam viena mēneša laikā no paziņojuma saņemšanas dienas) Domes, nodokļa maksātāja reģistrācijas Nr.90000056357, norēķinu kontā LV36PARX0002484571022, akciju sabiedrība “Citadele banka” ar mērķi „Nekustamā īpašuma Slokas ielā 18/20, Jūrmalā, pirkuma maksa”. Objekta nodrošinājums tiek ieskaitīts Objekta pirkuma maksā.

7.2. Pērkot nosolīto Objektu uz nomaksu, Izsoles uzvarētājam viena mēneša laikā no Objekta izsoles dienas (Jaunajam izsoles uzvarētājam viena mēneša laikā no paziņojuma saņemšanas dienas) par nosolīto Objektu jāmaksā avanss 10 (desmit) procentu apmērā no piedāvātās augstākās summas uz Noteikumu 7.1.apakšpunktā norādīto kontu ar mērķi „Nekustamā īpašuma Slokas ielā 18/20, Jūrmalā, pirkuma avansa maksa”. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta avansā.

7.3. Izsoles uzvarētājam vai Jaunajam izsoles uzvarētājam jāpaziņo Domei par Noteikumu 7.1.apakšpunktā veiktās Objekta pirkuma maksas vai 7.2.apakšpunktā veiktās Objekta avansa maksas samaksu divu darba dienu laikā no Objekta pirkuma maksas vai Objekta avansa maksas samaksas veikšanas dienas.

7.4. Par Objekta pirkuma maksas vai Objekta avansa maksas samaksas dienu tiek uzskatīts datums, kad Noteikumu 7.1.apakšpunktā norādītajā kontā ir saņemts Objekta pirkuma maksas vai Objekta avansa maksas maksājums.

7.5. Noslēdzot nomaksas pirkuma līgumu, kurā piemērots atliktais maksājums, maksa par atlikto maksājumu ir 6 gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem – nokavējuma procentus 0,1 apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.

7.6. Izsoles uzvarētājs vai Jaunais izsoles uzvarētājs, nokavējot Noteikumu 7.1.apakšpunktā noteikto Objekta pirkuma maksas samaksas termiņu vai 7.2.apakšpunktā noteikto Objekta avansa maksas samaksas termiņu, vai Noteikumu 6.5. vai 6.9.apakšpunktā noteikto Objekta pirkuma līguma vai Objekta nomaksas pirkuma līguma parakstīšanas termiņu, zaudē iemaksāto Objekta nodrošinājumu, kā arī Objekta pirkšanas tiesības saskaņā ar Noteikumiem.

7.7. Izsoles Dalībniekiem, kuri nav atzīti par Izsoles uzvarētāju, Objekta nodrošinājumu atmaksā uz Noteikumu 1. vai 2.pielikumā norādīto kredītiestādes norēķinu kontu. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis otru augstāko cenu Objekta nodrošinājumu atmaksā septiņu darba dienu laikā pēc Domes lēmuma par izsoles rezultātu apstiprināšanas pieņemšanas uz Noteikumu 1. vai 2.pielikumā norādīto kredītiestādes norēķinu kontu. Pārējiem Izsoles dalībniekiem Objekta nodrošinājumu atmaksā uz Noteikumu 1. vai 2.pielikumā norādīto kredītiestādes norēķinu kontu septiņu darba dienu laikā pēc Izsoles, izņemot Noteikumos noteiktos gadījumus.

7.8. Izsoles reģistrācijas maksa Dalībniekiem netiek atmaksāta. Par reģistrācijas maksu Dome rēķinu neizraksta.

7.9. Objekta nodrošinājums netiek atmaksāts, ja iestājas apstākļi, kas minēti Noteikumu 8.1.3., 8.1.4., 8.1.5., 8.2.3. un 8.2.4.apakšpunktos.

8. Nenotikusi vai spēkā neesoša izsole

8.1. Objekta izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:

8.1.1. ja tās norisē piedalās mazāk kā puse no Komisijas sastāva;

8.1.2. ja noteiktajā termiņā nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks;

8.1.3. neviens no izsoles Dalībniekiem nav piedāvājis nosacīto cenu, kas palielināta par vienu izsoles soli;

8.1.4. izsoles Dalībnieks, kurš atzīts par Izsoles uzvarētāju vai Jauno izsoles uzvarētāju, neveic Objekta pirkuma maksas samaksu Noteikumu 7.1. vai 7.3.apakšpunktā noteiktajā termiņā, kārtībā un apmērā;

8.1.5. Izsoles uzvarētājs vai Jaunais izsoles uzvarētājs neparaksta Objekta pirkuma līgumu saskaņā ar Noteikumu 6.5. vai 6.9.apakšpunktu.

8.2. Objekta izsole atzīstama par spēkā neesošu, ja:

8.2.1. izsole bijusi izziņota, pārkāpjot spēkā esošos normatīvos aktus vai šos Noteikumus;

8.2.2. tiek noskaidrots, ka nepamatoti noraidīta kāda Dalībnieka piedalīšanās izsolē vai nepareizi noraidīts kāds solījums;

8.2.3. tiek konstatēts, ka bijusi noruna atturēt Dalībnieku no piedalīšanās izsolē;

8.2.4. izsolē starp izsoles Dalībniekiem konstatēta vienošanās, kas ietekmējusi Objekta izsoles rezultātus vai gaitu;

8.2.5. par izsoles Dalībnieku atzīta persona vai Objektu nopirkusi persona, kurai nav bijušas tiesības piedalīties izsolē;

8.2.6. Dalībnieku reģistrācija vai izsole notiek citā vietā un laikā, nekā norādīts izsoles sludinājumā (paziņojumā);

8.2.7. Dome nav apstiprinājusi Objekta izsoles rezultātus;

8.2.8. izsoles darījums tiek atzīts par spēkā neesošu.

8.3. Pretenzijas par 8.2.apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem (izņemot Noteikumu 8.2.7. un 8.2.8.apakšpunktu) Dalībnieki ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā pēc izsoles iesniedz Komisijai, pievienojot attiecīgus rakstiskus pierādījumus. Komisija četru nedēļu laikā pēc Objekta izsoles, ja ir saņemtas šajā punktā minētās pretenzijas, izskata pretenziju un sniedz atbildi.

8.4. Konstatējot Noteikumu 8.2.apakšpunktā minētos pārkāpumus, Komisija pēc savas iniciatīvas var ierosināt Domei atzīt izsoli par spēkā neesošu.

9. Citi noteikumi

9.1. Īpašuma tiesības uz Objektu Izsoles uzvarētājs vai Jaunais izsoles uzvarētājs iegūst ar īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā. Izsoles uzvarētāja vai Jaunā izsoles uzvarētāja pienākums ir ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no Objekta pirkuma maksas samaksas pilnā apmērā brīža iesniegt zemesgrāmatu nodaļā dokumentus īpašuma tiesību uz Objektu nostiprināšanai zemesgrāmatā. Visus izdevumus, kas saistīti ar īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, sedz Izsoles uzvarētājs vai Jaunais izsoles uzvarētājs.

9.2. Dome nenes atbildību par attiesājumu, ja iestājas kāds no Civillikuma 1603.pantā noteiktajiem gadījumiem. Izsoles uzvarētāja vai Jaunā izsoles uzvarētāja pienākums ir pašam uzņemties visus riskus, tai skaitā izdevumus, kas varētu rasties attiesājuma gadījumā. Izsoles uzvarētājs vai Jaunais izsoles uzvarētājs atsakās no tiesības prasīt jebkādu atsavinātāja atbildību no Domes.


1.pielikums

Jūrmalas pilsētas pašvaldības

nekustamā īpašuma Slokas ielā 18/20, Jūrmalā,

rakstiskas izsoles noteikumiem

Juridiskas personas

PIETEIKUMS par piedalīšanos rakstiskā izsolē

Jūrmalā,  2019.gada________________

PRETENDENTS_______________________________________________________________

(juridiskas personas nosaukums)

reģistrācijas Nr._________________________________________________________________

juridiskā adrese ________________________________________________________________

kontaktpersona _________________________ kontakttālrunis ___________________________

e-pasts _______________________________________________________________________

norēķinu konta numurs kredītiestādē _______________________________________________

piesaka dalību Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

___________________________________________________(turpmāk – nekustamias īpašums)

(adrese)

rakstiskā izsolē, kas notiks 20___.gada____.______________plkst. _____.

Piedāvātā summa par izsolāmo nekustamo īpašumu EUR (ievērojot izsoles kāpuma soli (- us))________________EUR (_________________________)

Apliecinām, ka:

1. esam iepazinušies un piekrītam Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada _____ lēmumam Nr. ____, ar kuru apstiprināti nekustamā īpašumu izsoles noteikumi, tai skaitā visu tā pielikumu, saturu, atzīstam to par saprotamu;

2. šajā piedāvājumā sniegtās ziņas par Pretendentu un piedāvājumu ir patiesas.

Pieteikumam pievienoti (atzīmēt nepieciešamo ar x):

nodrošinājuma iemaksas apliecinošs dokuments uz ___ lp.;

reģistrācijas maksas apliecinošs dokuments uz ___ lp.;

apliecināts spēkā esošu statūtu noraksts/izraksts par juridiskās personas vai personālsabiedrības (amatpersonu, personālsabiedrībām – biedru) kompetences apjomu uz ___ lp.;

juridiskās personas vai personālsabiedrības lēmums par atsavināmās nekustamās mantas pirkšanu uz ___ lp.;

pilnvarojumu apliecinošs dokuments pārstāvēt pretendentu (potenciālo pircēju), ja to pārstāv vai izsolē pārstāvēs persona, kuras pārstāvības tiesības neizriet no statūtiem (sabiedrības līguma, satversmes, nolikuma) uz ___ lp.;

_________________________________________________________________

(citi dokumenti)

___________________________________________________________ uz ___ lp

_____________________________________________________

(amats, paraksts, paraksta atšifrējums)


2.pielikums

Jūrmalas pilsētas pašvaldības

nekustamā īpašuma Slokas ielā 18/20, Jūrmalā,

rakstiskas izsoles noteikumiem

Fiziskas personas PIETEIKUMS

par piedalīšanos rakstiskā izsolē

Jūrmalā, 2019.gada________________

PRETENDENTS_______________________________________________________________

(vārds, uzvārds)

personas kods______________________________________________________________

deklarētā adrese ____________________________________________________________

kontakttālrunis un elektroniskā adrese ___________________________________________

norēķinu konta numurs kredītiestādē _____________________________________________

persona, kura ir tiesīga pārstāvēt Pretendentu vai pilnvarotā persona (aizpilda, ja nepieciešams) ___________________________________________________________________________

piesaka dalību Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

___________________________________________________(turpmāk – nekustamais īpašums)

(adrese)

rakstiskā izsolē, kas notiks 20___.gada____.______________plkst. _____.

Piedāvātā summa par izsolāmo nekustamo īpašumu EUR (ievērojot izsoles soli (-us))________________EUR (_________________________)

Apliecinu, ka:

1. esmu iepazinies un piekrītu Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada _____ lēmumam Nr. ____, ar kuru apstiprināti nekustamā īpašumu izsoles noteikumi, tai skaitā visu tā pielikumu, saturu, atzīstu to par saprotamu;

2. šajā piedāvājumā sniegtās ziņas par Pretendentu un piedāvājumu ir patiesas;

3. esmu informēts, ka iesniegtie personas dati tiks apstrādāti ar mērķi administrēt izsoles procesu. Personas datu pārzinis Jūrmalas pilsētas dome. Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: 67093849, personasdati@jurmala.lv. Vairāk informācijas jurmala.lv.

Pieteikumam pievienoti (atzīmēt nepieciešamo ar x):

nodrošinājuma iemaksas apliecinošs dokuments uz ___ lp.;

reģistrācijas maksas apliecinošs dokuments uz ___lp;

notariāli apstiprināts pilnvarojumu apliecinošs dokuments pārstāvēt pretendentu uz ___ lp.;

__________________________________________________________uz ___ lp.

(citi dokumenti)

_____________________________________

(paraksts, paraksta atšifrējums)


3.pielikums

Jūrmalas pilsētas pašvaldības

nekustamā īpašuma Slokas ielā 18/20, Jūrmalā,

rakstiskas izsoles noteikumiem

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA

PIRKUMA LĪGUMS NR. __________

Jūrmalā, 201_.gada___.________________

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357 (turpmāk – PĀRDEVĒJS), tās izpilddirektora ___________________________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar ____________________________________________________, no vienas puses, un

_____________, _____________ (turpmāk – PIRCĒJS), no otras puses, turpmāk katrs atsevišķi vai abi kopā saukti arī PUSE/-ES,

pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 201__.gada __._______ lēmumu Nr.____ „_____________”, savā starpā noslēdz šādu pirkuma līgumu (turpmāk – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. PĀRDEVĒJS pārdod un PIRCĒJS pērk izsolē nosolīto OBJEKTU – nekustamo īpašumu Slokas ielā 18/20, Jūrmalā, kas sastāv no 38/100 domājamās daļas no zemesgabala, kadastra Nr.1300 010 1422, kura kopējā platība ir 1464 m2, un ēku (būvju) īpašuma Slokas ielā 20, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 510 1402, ēkas (kadastra apzīmējums 1300 010 1422 002) ar kopējo platību 174,1 m2, (turpmāk – Objekts),

1.2. PĀRDEVĒJS apliecina, ka viņam uz Līguma noslēgšanas brīdi ir tiesības slēgt Līgumu un pārdot OBJEKTU. PĀRDEVĒJS apliecina, ka OBJEKTS līdz Līguma noslēgšanai nav nevienam atsavināts, nav ieķīlāts un tam nav uzlikts aizliegums.

1.3. PĀRDEVĒJA īpašuma tiesības uz OBJEKTU nostiprinātas ______________Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. ________________

1.4. PIRCĒJAM ir zināms OBJEKTA faktiskais stāvoklis un apgrūtinājumi, un tas apņemas neizvirzīt pret PĀRDEVĒJU šajā sakarā nekādas pretenzijas.

2. PIRKUMA MAKSA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

2.1. OBJEKTA pirkuma maksa ir _______ EUR (_____________ euro un ___ centi), papildus maksājot pievienotās vērtības nodokļa standartlikmi par nekustamā īpašuma pārbūves daļu, kas nav pieņemta ekspluatācijā, tas ir 95 m2 no ēkas, kurai proporcionāli atbilst zemesgabala daļa – 303,4 m2 platībā, kas atbilst Pievienotās vērtības nodokļa likuma termina nelietots nekustamais īpašums statusam, kuru PIRCĒJS ir samaksājis pilnā apmērā līdz Līguma noslēgšanai.

2.2. PIRCĒJS līdz Līguma noslēgšanai ir veicis šādus maksājumus:

2.2.1. OBJEKTA pirkuma maksas nodrošinājumu 10 apmērā no sākumcenas, tas ir, _______ EUR (_____________ euro un ___ centi), kas Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā saņemts 201__.gada _______;

2.2.2. OBJEKTA pirkuma maksu _______ EUR (_____________ euro un ___ centi), kas Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā saņemta 201_.gada ______________.

3.PUŠU SAISTĪBAS

3.1. Ar Līguma noslēgšanas un nodošanas – pieņemšanas akta (pielikums) parakstīšanas brīdi PIRCĒJAM pāriet OBJEKTA valdījuma tiesības. PIRCĒJAM ir pienākums kā valdītājam uzturēt un lietot OBJEKTU atbilstoši noteiktajam nekustamā īpašuma lietošanas mērķim. Ar valdījuma tiesību iegūšanas brīdi PIRCĒJS ir atbildīgs un pilda visus pienākumus, kādus normatīvie akti noteic īpašniekam, un veic visus ar OBJEKTU saistītos maksājumus un nodokļus.

3.2. Ar Līguma noslēgšanas brīdi PĀRDEVĒJAM izbeidzas OBJEKTA valdījuma tiesības un pārvaldīšanas pienākums.

3.3. PIRCĒJS līdz visu Līgumā noteikto saistību izpildei nedrīkst OBJEKTU vai tā daļu atsavināt, ieķīlāt vai citādi apgrūtināt ar lietu tiesībām bez rakstiskas PĀRDEVĒJA piekrišanas. Visu risku par zaudējumiem, kas var rasties saistībā ar OBJEKTU trešajām personām, no Līguma spēkā stāšanās dienas uzņemas PIRCĒJS.

3.4. OBJEKTA īpašuma tiesības PIRCĒJAM pāriet ar īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda.

3.5. PĀRDEVĒJS ne ilgāk kā 1 (viena) mēneša laikā pēc Līguma noslēgšanas izsniedz PIRCĒJAM nostiprinājuma lūgumu PIRCĒJA īpašuma tiesību uz OBJEKTU reģistrēšanai zemesgrāmatā.

3.6. PUSES vienojas, ka PIRCĒJS iesniedz Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļai PĀRDEVĒJA nostiprinājuma lūgumu īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda, kā arī apņemas segt visus ar to saistītos izdevumus.

3.7. PIRCĒJAM ir pienākums 6 (sešu) mēnešu laikā pēc Līguma noslēgšanas nostiprināt īpašuma tiesības uz OBJEKTU zemesgrāmatā.

3.8. Ja īpašuma tiesības netiek nostiprinātas Līguma 3.7.punktā noteiktajā termiņā, PIRCĒJS maksā PĀRDEVĒJAM līgumsodu 1 (viena procenta) apmērā no pirkuma maksas sākot ar pirmo kavējuma dienu un par katru nākamo nokavēto mēnesi, bet ne vairāk kā 10 (desmit procentus) no pirkuma maksas.

3.9. PIRCĒJAM nav tiesību prasīt Līguma atcelšanu.

3.10.PUSES ir savstarpēji atbildīgas par Līguma saistību neizpildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu un atlīdzina otrai PUSEI radušos zaudējumus. Katra PUSE ir atbildīga par zaudējumiem, kas nodarīti pašas vainas vai nolaidības dēļ.

4. ATBILDĪBAS NOSACĪJUMI ATTIESĀJUMA GADĪJUMĀ

4.1. Saskaņā ar Civillikuma 1603.panta 5.punktu PĀRDEVĒJS pilnībā atsakās un tam atkrīt atsavinātāja atbildības pienākums attiesājuma gadījumā.

4.2. PIRCĒJA pienākums ir pašam uzņemties visu risku, tai skaitā visus izdevumus, kas varētu rasties PIRCĒJAM attiesājuma gadījumā.

4.3. Noslēdzot Līgumu, PIRCĒJS atsakās no tiesības prasīt jebkādu atsavinātāja atbildību no PĀRDEVĒJA vai tā tiesību un saistību pārņēmēja Līguma sakarā.

5. CITI NOTEIKUMI

5.1. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no Līguma vai skar tā spēkā esamību, tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesās saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

5.2. PUSES nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi un neizpildes dēļ radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ (piemēram, dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas). Minēto apstākļu esību apliecina kompetenta institūcija. Par Līguma saistību izpildes neiespējamību nepārvaramas varas apstākļu dēļ viena PUSE rakstiski informē otru 7 (septiņu) dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāku Līguma izpildes kārtību vai izbeigšanu .

5.3. PIRCĒJAM tiek nodots PĀRDEVĒJA 2010.gada 19.februārī ar IK “ALSES”, reģ. Nr.40002151271, noslēgtais 2000.gada 1.novembra Nekustamā īpašuma nomas līguma Nr.652/1-3 pārjaunojums Nr.1.1-16.3.2/138.

5.4. PIRCĒJS, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir informēts, ka Līguma sagatavošanas un administrēšanas procesā PĀRDEVĒJS apstrādā no PIRCĒJA saņemtos personas datus, t.sk., Jūrmalas pilsētas pašvaldības rīcībā esošos datu reģistros.

5.5. PUSES apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs un nozīme, PUSES Līgumu atzīst par pareizu un abpusēji izdevīgu un apņemas neizvirzīt pretenzijas viena pret otru.

5.6. Līgums stājas spēkā no tā abpusējās parakstīšanas brīža un dienā un ir spēkā līdz PUŠU saistību izpildei vai tā izbeigšanai Līgumā noteiktajā kārtībā.

5.7. Parakstītais Līgums pilnībā apliecina PUŠU vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par Līguma noteikumiem. Jebkuri grozījumi Līgumā stājas spēkā tikai pēc tam, kad tie noformēti rakstiski un tos parakstījušas abas PUSES.

5.8. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību.

5.9. Līgums ir sagatavots latviešu valodā uz __ (_______) lapām, 3 (trīs) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku. Viens eksemplārs iesniedzams zemesgrāmatu nodaļai, viens eksemplārs tiek nodots PIRCĒJAM, viens – PĀRDEVĒJAM.

5.10. Līgumam kā neatņemama sastāvdaļa pievienots pielikums – Nodošanas – pieņemšanas akts uz 1 (vienas) lapas.

6. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI


PĀRDEVĒJS

Jūrmalas pilsētas dome

Reģistrācijas Nr.90000056357

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

Tālr.: _________; e-pasts: ___________

__________________________

PIRCĒJS

____________

Reģ. Nr./P.k. ____________

Deklarētā/juridiskā adrese: ____________

Tālr.: _________

____________________


Pielikums

2019.gada _____________

Nekustamā īpašuma

 pirkuma līgumam Nr.____________

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA

NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS

Pamatojoties uz savstarpēji 201_.gada __._________ noslēgto Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu Nr. __________, Jūrmalas pilsēta dome, reģistrācijas Nr.90000056357, tās ____________________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar _____________________________________________________, nodod un

________________, personas kods / reģistrācijas Nr.____________, pārņem savā valdījumā nekustamo īpašumu __________, Jūrmalā, ar kadastra Nr.___________, kas sastāv no __________ (turpmāk – nekustamias īpašums).

____________ nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdī ir zināms nekustamā īpašuma tehniskais stāvoklis un pieņem nekustamo īpašumu tādā stāvoklī, kādā tas ir nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdī.

Šis akts sagatavots uz 1 (vienas) lapas 3 (trīs ) eksemplāros, katrai pusei pa vienam eksemplāram un viens eksemplārs iesniedzams zemesgrāmatu nodaļai.

NODOD

Jūrmalas pilsētas dome

Reģistrācijas Nr.90000056357

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

Tālr.: _________; e-pasts: ___________

__________________________

PIEŅEM

____________

Reģ. Nr./P.k. ____________

Deklarētā/juridiskā adrese: ____________

Tālr.: _________

____________________


4.pielikums

Jūrmalas pilsētas pašvaldības

nekustamā īpašuma Slokas ielā 18/20, Jūrmalā,

rakstiskas izsoles noteikumiem

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA

NOMAKSAS PIRKUMA LĪGUMS NR. __________

Jūrmalā,

201 _ .gada___.________________

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357 (turpmāk – PĀRDEVĒJS), tās izpilddirektora _____________________personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 201___.gada __________lēmumu Nr.___ ____________________________ no vienas puses, un

_____________, _____________ (turpmāk – PIRCĒJS), no otras puses, turpmāk katrs atsevišķi vai abi kopā saukti arī PUSE/-ES,

pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 201__.gada __._______ lēmumu Nr.____ „_____________” , savā starpā noslēdz šādu pirkuma līgumu (turpmāk – Līgums) :

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. PĀRDEVĒJS pārdod un PIRCĒJS pērk izsolē nosolīto objektu – nekustamo īpašumu Slokas ielā 18,20, Jūrmalā, kas sastāv no 38/100 domājamās daļas no zemesgabala, kadastra Nr.1300 010 1422, kura kopējā platība ir 1464 m2, un ēku (būvju) īpašuma Slokas ielā 20, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 510 1402, ēkas (kadastra apzīmējums 1300 010 1422 002) ar kopējo platību 174,1 m2, (turpmāk – OBJEKTS).

1.2. PĀRDEVĒJS apliecina, ka viņam uz Līguma noslēgšanas brīdi ir tiesības slēgt Līgumu un pārdot OBJEKTU. PĀRDEVĒJS apliecina, ka OBJEKTS līdz Līguma noslēgšanai nav nevienam atsavināts, nav ieķīlāts un tam nav uzlikts aizliegums.

1.3. Jūrmalas pilsētas pašvaldībai ______ .gada __.__________ nostiprinātas īpašuma tiesības uz OBJEKTU, kas sastāv no ____________________ , Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. _____________ .

1.4. PIRCĒJAM ir zināms OBJEKTA faktiskais stāvoklis un apgrūtinājumi, un tas apņemas neizvirzīt pret PĀRDEVĒJU šajā sakarā nekādas pretenzijas.

2. PIRKUMA MAKSA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

2.1. OBJEKTA pirkuma maksa ir ________ EUR ( __________ euro, __ centi), papildus maksājot pievienotās vērtības nodokļa standartlikmi par nekustamā īpašuma pārbūves daļu, kas nav pieņemta ekspluatācijā, tas ir 95 m2 no ēkas, kurai proporcionāli atbilst zemesgabala daļa – 303,4 m2 platībā, kas atbilst Pievienotās vērtības nodokļa likuma termina nelietots nekustamais īpašums statusam. PIRCĒJS ir atbildīgs par pirkuma maksas un visu normatīvajos aktos noteikto obligāto maksājumu, kas saistīti ar OBJEKTU, veikšanu.

2.2. PIRCĒJS līdz Līguma noslēgšanai ir samaksājis OBJEKTA pirkuma maksas nodrošinājumu 10% apmērā no sākumcenas, tas ir, _______ EUR ( _____________ euro un ___ centi), kas Jūrmalas pilsētas norēķinu kontā saņemts 201 __ .gada; šī summa tiek ieskaitīta kā pirkuma maksas avanss.

2.3. Pirkuma maksas samaksai tiek piemērots atliktais maksājums (nomaksa) ar termiņu 1 (viens) gad s. PIRCĒJS maksā pirkuma maksu 12 (divpadsmit) maksājumos, kārtējo maksājumu veicot līdz katra mēneša pēdējam datumam, atbilstoši maksājumu grafikam (_.pielikums), pamatojoties uz PĀRDEVĒJA izrakstīto rēķinu, ar pārskaitījumu: Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr. 90000056357, akciju sabiedrība “Citadele banka”, kods PARXLV22, kontā LV36PARX0002484571022.

2.4. PĀRDEVĒJA sagatavotie rēķini satur atsauci uz Līgumu ir derīgi bez paraksta.

2.5. Par atlikto maksājumu (nomaksu) PIRCĒJS maksā 6 (sešus procentus) gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas.

2.6. Par Līgumā noteikto maksājumu samaksas termiņu kavējumiem PIRCĒJS maksā nokavējuma procentus 0,1 (nulle komats viena procenta) apmērā no kavētā maksājuma summas par katru kavējuma dienu.

2.7. Ja PIRCĒJAM ir maksājumu parāds, tad PIRCĒJA kārtējo maksājumu saskaņā ar Civillikuma 1843.pantu PĀRDEVĒJS bez īpaša paziņojuma vispirms ieskaita nokavējuma procentu maksājumos un tikai pēc tam dzēš atlikušo pirkuma maksas parādu (pirkuma maksas pamatsumma un procenti par atlikto maksājumu).

2.8. Par samaksas dienu tiek uzskatīts datums, kad PĀRDEVĒJS ir saņēmis maksājumu Līgumā norādītajā norēķinu kontā kredītiestādē.

2.9. PIRCĒJAM ir tiesības samaksāt visu OBJEKTA pirkuma cenu pirms noteiktā termiņa.

3. PUŠU SAISTĪBAS

3.1. Ar Līguma noslēgšanas un nodošanas – pieņemšanas akta (….pielikums) parakstīšanas brīdi PIRCĒJAM pāriet OBJEKTA valdījuma tiesības. PIRCĒJAM ir pienākums kā valdītājam uzturēt un lietot OBJEKTU atbilstoši noteiktajam nekustamā īpašuma lietošanas mērķim. Ar valdījuma tiesību iegūšanas brīdi PIRCĒJS ir atbildīgs un pilda visus pienākumus, kādus normatīvie akti noteic īpašniekam, un veic visus ar OBJEKTU saistītos maksājumus un nodokļus.

3.2. Ar Līguma noslēgšanas brīdi PĀRDEVĒJAM izbeidzas OBJEKTA valdījuma tiesības un pārvaldīšanas pienākums.

3.3. PIRCĒJS līdz visu Līgumā noteikto saistību izpildei nedrīkst OBJEKTU vai tā daļu atsavināt, ieķīlāt vai citādi apgrūtināt ar lietu tiesībām bez rakstiskas PĀRDEVĒJA piekrišanas. Visu risku par zaudējumiem, kas var rasties saistībā ar OBJEKTU trešajām personām, no Līguma spēkā stāšanās dienas uzņemas PIRCĒJS.

3.4. OBJEKTA īpašuma tiesības PIRCĒJAM pāriet ar īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda. PĀRDEVĒJS piekrīt OBJEKTA īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda pēc OBJEKTA pirkuma maksas (tai skaitā procentu par atlikto maksājumu) saņemšanas pilnā apmērā uz PĀRDEVĒJA norādīto bankas kontu.

3.5. PĀRDEVĒJS apņemas 1 (viena) mēneša laikā, skaitot no dienas, kad PIRCĒJS ir samaksājis OBJEKTA pirkuma maksu pilnā apmērā, parakstīt un sagatavot no PĀRDEVĒJA puses visus nepieciešamos dokumentus, kas saistīti ar OBJEKTA ierakstīšanu zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda.

3.6. PUSES vienojas, ka PIRCĒJS iesniedz Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļai PĀRDEVĒJA nostiprinājuma lūgumu īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda, kā arī apņemas segt visus ar to saistītos izdevumus.

3.7. PIRCĒJAM ir pienākums 6 (sešu) mēnešu laikā pēc OBJEKTA pirkuma maksas samaksas pilnā apmērā nostiprināt iegūtās īpašuma tiesības zemesgrāmatā, ar nosacījumu, ka PĀRDEVĒJS ir izsniedzis visus nepieciešamos dokumentus PIRCĒJAM.

3.8. Ja īpašuma tiesības netiek nostiprinātas Līguma 4.7.punktā noteiktajā termiņā, PIRCĒJS maksā PĀRDEVĒJAM līgumsodu 1 (viena procenta) apmērā no pirkuma maksas sākot ar pirmo kavējuma dienu un par katru nākamo nokavēto mēnesi, bet ne vairāk kā 10 (desmit procentus) no pirkuma maksas.

3.9. PIRCĒJAM nav tiesību prasīt Līguma atcelšanu.

3.10. PUSES ir savstarpēji atbildīgas par Līguma saistību neizpildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu un atlīdzina otrai PUSEI radušos zaudējumus. Katra PUSE ir atbildīga par zaudējumiem, kas nodarīti pašas vainas vai nolaidības dēļ.

4. ATBILDĪBAS NOSACĪJUMI ATTIESĀJUMA GADĪJUMĀ

4.1. Saskaņā ar Civillikuma 1603.panta 5.punktu PĀRDEVĒJS pilnībā atsakās un tam atkrīt atsavinātāja atbildības pienākums attiesājuma gadījumā.

4.2. PIRCĒJA pienākums ir pašam uzņemties visu risku, tai skaitā visus izdevumus, kas varētu rasties PIRCĒJAM attiesājuma gadījumā.

4.3. Noslēdzot Līgumu, PIRCĒJS atsakās no tiesības prasīt jebkādu atsavinātāja atbildību no PĀRDEVĒJA vai tā tiesību un saistību pārņēmēja Līguma sakarā.

5. PĀRDEVĒJA ATKĀPŠANĀS TIESĪBA PIRKUMA MAKSAS NESMAKSAS GADĪJUMĀ

5.1. PĀRDEVĒJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties un bez tiesas atcelt Līgumu, rakstiski paziņojot par to PIRCĒJAM vienu mēnesi iepriekš, un PIRCĒJAM ir pienākums noslēgt atcēlēju līgumu, ja:

5.1.1. nav samaksāta visa OBJEKTA pirkuma maksa un tiesa pasludina PIRCĒJA maksātnespējas procesu;

5.1.2. Līgumā noteiktie maksājumi netiek izdarīti divu maksājamo termiņu laikā no maksāšanas termiņa iestāšanās dienas;

5.2. Ja Līgums tiek atcelts vai atzīts par spēkā neesošu, PIRCĒJS ____ ( ___________ ) darba dienu laikā no atcēlēja līguma noslēgšanas dienas nodod PĀRDEVĒJAM OBJEKTU līdz ar tā pieaugumiem un ienākumiem, parakstot nodošanas - pieņemšanas aktu.

5.3. Ja ir noslēgts atcēlējs līgums vai Līgums ir atzīts par spēkā neesošu, PUSES vienojas, ka PIRCĒJA veiktie maksājumi par OBJEKTA pirkumu tiek uzskatīti kā samaksa par OBJEKTA lietošanu, kas netiek atmaksāta PIRCĒJAM.

5.4. Ja Līgums tiek atcelts pēc PIRCĒJA maksātnespējas procesa pasludināšanas saskaņā ar administratora vienpusēju prasību, administrators veic visus maksājumus par OBEJKTA lietošanu.

6. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

6.1. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no Līguma vai skar tā spēkā esamību, tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesās saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

6.2. PUSES nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi un neizpildes dēļ radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ (piemēram, dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas). Minēto apstākļu esību apliecina kompetenta institūcija. Par Līguma saistību izpildes neiespējamību nepārvaramas varas apstākļu dēļ viena PUSE rakstiski informē otru 7 (septiņu) dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāku Līguma izpildes kārtību vai izbeigšanu .

6.3. PIRCĒJAM tiek nodots PĀRDEVĒJA 2010.gada 19.februārī ar IK “ALSES”, reģ. Nr.40002151271, noslēgtais 2000.gada 1.novembra Nekustamā īpašuma nomas līguma Nr.652/1-3 pārjaunojums Nr.1.1-16.3.2/138.

6.4. PIRCĒJS, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir informēts, ka Līguma sagatavošanas un administrēšanas procesā PĀRDEVĒJS apstrādā no PIRCĒJA saņemtos personas datus, t.sk., Jūrmalas pilsētas pašvaldības rīcībā esošos datu reģistros.

6.5. PUSES apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs un nozīme, PUSES LĪGUMU atzīst par pareizu un abpusēji izdevīgu un apņemas neizvirzīt pretenzijas viena pret otru.

6.6. PUSES apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs un nozīme, PUSES Līgumu atzīst par pareizu un abpusēji izdevīgu un apņemas neizvirzīt pretenzijas viena pret otru.

6.7. Līgums stājas spēkā no tā abpusējās parakstīšanas brīža un dienā un ir spēkā līdz PUŠU saistību izpildei vai tā izbeigšanai Līgumā noteiktajā kārtībā.

6.8. Parakstītais Līgums pilnībā apliecina PUŠU vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par Līguma noteikumiem. Jebkuri grozījumi Līgumā stājas spēkā tikai pēc tam, kad tie noformēti rakstiski un tos parakstījušas abas PUSES.

6.9. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību.

6.10. Līgums ir sagatavots latviešu valodā uz __ (_______) lapām, 3 (trīs) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku. Viens eksemplārs iesniedzams zemesgrāmatu nodaļai, viens eksemplārs tiek nodots PIRCĒJAM, viens – PĀRDEVĒJAM.

6.11. Līgumam kā neatņemamas tā sastāvdaļas pievienoti:

1.pielikums – Maksājumu grafiks uz 1 (vienas) lapas;

2.pielikums – Nodošanas – pieņemšanas akts uz 1 (vienas) lapas.

7. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI


PĀRDEVĒJS

Jūrmalas pilsētas dome

Nod. maks. reģ. Nr.90000056357

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

Konta Nr. ______________________

Akciju sabiedrība „Citadele banka”

Kods PARXLV22X

Tālr.: _________ ; e-pasts: ___________

__________________________

_____________

PIRCĒJS

____________

____________

Deklarētā adrese: ____________

Konta Nr.______________________

____________

____________

Tālr.: _________ e-pasts: ___________

____________________

____________


Lejupielāde: DOC un PDF