Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 26.septembrīNr. 480

protokols Nr. 13, 24. punkts

Par automašīnas Mercedes Benz 917,
valsts reģistrācijas numurs GG1587,
atsavināšanu

Izvērtējot Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādei "Jūrmalas kapi" (turpmāk – Iestāde) piederošās kustamās mantas – automašīnas Mercedes Benz 917, valsts reģistrācijas numurs GG1587, izlaiduma gads 1996 (turpmāk tekstā – Kustamā manta), nolietojumu un augstās nepieciešamā remonta izmaksas, kas pārsniedz līdzvērtīgas tehniskā kārtībā esošas transportlīdzekļa vienības tirgus vērtību, kā arī lai nodrošinātu racionālu un lietderīgu Iestādes Kustamās mantas apsaimniekošanu, kuru vairs nav lietderīgi turpmāk izmantot Iestādes funkciju nodrošināšanai, ir lietderīgi atsavināt minēto Kustamo mantu.

Kustamās mantas bilances vērtība pēc grāmatvedības datiem uz 2019.gada 1.jūliju ir ar nulles vērtību. Saskaņā ar sertificēta kustamās mantas vērtētāja Gunāra Gailāna 2019.gada 29.maija Transporta novērtēšanas aktu Nr.19/323, kustamā manta novērtēta 7000,00 EUR (septiņi tūkstoši eiro, 00 centi) vērtībā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļa 1.punktu, 4.panta pirmo daļu, 6.panta otro un trešo daļu, 8.panta ceturto daļu, 9.panta trešo daļu, 10.pantu, 34.pantu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atļaut atsavināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādei "Jūrmalas kapi" piederošu Kustamo mantu, pārdodot to rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli.

2. Izveidot Kustamās mantas atsavināšanas komisiju (turpmāk – izsoles komisija) šādā sastāvā:

2.1. Komisijas priekšsēdētājs – Guntars Lasis, Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas kapi” direktors;

2.2. Komisijas locekļi:

2.2.1. Inita Neimane, Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas kapi” klientu apkalpošanas speciāliste;

2.2.2. Valdis Bruners, Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas kapi” saimniecības pārzinis;

2.2.3. Jūlija Agejeva, Jūrmalas pilsētas domes Centralizētās grāmatvedības grāmatvede;

2.2.4. Mārtiņš Lubāns, Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas kapi” kapsētas pārzinis.

2.2.5. komisijas locekļa pienākumus, tā prombūtnes laikā, veic persona, kas to aizvieto pamatdarbā.

3. Apstiprināt Kustamās mantas nosacīto cenu atbilstoši sertificēta kustāmas mantas vērtētāja Gunāra Gailāna novērtējumam – 7000,00 EUR (septiņi tūkstoši eiro, 00 centi), papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli, saskaņā ar 2019.gada 29.maija Transporta novērtēšanas aktu Nr.19/323.

4. Iestādes direktoram apstiprināt Kustamās mantas izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu.

5. Izsoles komisijai 2 (divu) mēnešu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas organizēt un rīkot Kustamās mantas izsoli.

6. Izsoles komisijai apstiprināt izsoles protokolu septiņu dienu laikā pēc izsoles.

7. Iestādes direktoram apstiprināt izsoles rezultātus ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc maksājumu nokārtošanas ar izsoles uzvarētāju.

8. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Iestādes direktoram.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums DOCX

1.pielikums PDF

2.pielikums DOCX

3.pielikums DOC

4.pielikums DOCX


Lejupielāde: DOC un PDF