Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 26.septembrīNr. 499

protokols Nr. 13, 45. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr.31 Nometņu ielā 18, Jūrmalā,
pirmās izsoles organizēšanu

Īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu Nr.31 Nometņu ielā 18, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 6281, kas sastāv no dzīvokļa Nr.31 ar kopējo platību 55,4 m2 un kopīpašuma 5387/445841 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1107 001, (turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr.31), nostiprinātas 2008.gada 11.septembrī Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.6127 31.

Īpašuma tiesības uz zemesgabalu Nometņu ielā 18, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 1107, 4531 m2 platībā, nostiprinātas privātpersonai.

Dzīvokļa īpašums Nr.31 ir divistabu dzīvoklis, kas atrodas 5-stāvu dzīvojamās mājas 2.stāvā.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2016.gada 6.septembra rīkojumu Nr.1.1-14/247 izveidotā “Dzīvojamo telpu apsekošanas” darba grupa, apsekojot dzīvokļa īpašumu Nr.31, konstatēja, ka dzīvoklī nepieciešams veikt kapitālo remontu, kas ietver sienu, griestu, grīdu remontu, jāveic santehnikas un elektroinstalāciju pārbaudi, kā arī logu un radiatoru nomaiņu (2018.gada 26.aprīļa protokols Nr.8.1-2/5). Dzīvoklis pašreizējā tehniskajā stāvoklī nav dzīvošanai derīgs.

Lai dzīvokļa īpašumu Nr.31 izmantotu, jāveic nepieciešamie remontdarbi. Dome nav tiesīga dzīvokli piedāvāt personām, kuras reģistrētas palīdzības saņemšanai dzīvokļu jautājumu risināšanai, jo likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 16.panta pirmā un trešā daļa noteic, ka dzīvojamai telpai, kas tiek izīrēta, jābūt dzīvošanai derīgai un jāatbilst Ministru kabineta noteikumos paredzētajām būvniecības un higiēnas prasībām.

Ievērojot dzīvokļa tehnisko stāvokli, SIA “ALEJAS BŪVE” sagatavoja dzīvokļa remonta darbu izmaksu tāmi. Saskaņā ar tāmi dzīvokļa īpašuma Nr.31 remonta darbu izmaksas aprēķinātas 18 697,15 EUR apmērā (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli).

Izvērtējot pašvaldības palīdzības reģistros reģistrēto personu un ģimeņu skaitu, un ņemot vērā to, ka pašvaldībai pilnībā piederošās dzīvojamās mājās ir neizīrētas, remontējamas dzīvojamās telpas, nesamērīgi būtu remontdarbu tāmēs norādīto finanšu līdzekļu apmēru ieguldīt remontu veikšanai dzīvokļos dzīvojamās mājās, kur lielākais skaits dzīvokļu ir privatizēti.

Domes Pilsētsaimniecības un drošības komiteja 2019.gada 9.jūlija sēdē (protokola Nr.1.2-24/8) nolēma uzdot Domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai veikt nepieciešamās darbības dzīvokļa īpašuma Nr.31 atsavināšanai.

Dzīvokļa īpašumam Nr.31 ir noteiktas šādas vērtības (EUR):

Sertificēta vērtētāja

SIA “Grant Thornton Baltic”

noteiktā tirgus vērtība

2019.gada 8.augustā

VZD kadastrālā vērtība

2019.gada 1.janvārī

Atlikusī bilances vērtība

(Domes Centralizētās

grāmatvedības dati)

2019.gada 26.augustā

27 100

12 593

13 317,44

Ievērojot Domes 2018.gada 18.decembra lēmumu Nr.647 ”Par Konceptuālā ziņojuma par Jūrmalas pilsētas pašvaldības dzīvojamā fonda attīstību apstiprināšanu” un to, ka nav lietderīgi ieguldīt finanšu līdzekļus remontdarbu veikšanai, ja tie ir tuvi dzīvokļa īpašuma Nr.31 tirgus vērtībai, kā arī ievērojot to, ka 96% no daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā esošiem dzīvokļiem jau ir privatizēti (no 84 dzīvokļiem pašvaldībai pieder 3 dzīvokļi), Domei nav nepieciešams saglabāt pašvaldības īpašumā dzīvokļa īpašumu Nr.31, kas ir atzīts par dzīvošanai nederīgu.

Šobrīd par dzīvokļa īpašuma Nr.31 lietošanu nav noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums un tajā nav deklarētu personu.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk - Atsavināšanas likums) 4.panta pirmā daļa noteic, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai, līdz ar to dzīvokļa īpašums Nr.31 ir atsavināms un saskaņā ar Atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu pārdodams izsolē.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2019.gada 11.septembra sēdē (protokols Nr.8.2-7/12) izskatīja jautājumu par dzīvokļa īpašuma Nr.31 pirmās izsoles organizēšanu un nolēma pārdot to rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, nosakot pirmās izsoles sākumcenu saskaņā ar sertificēta vērtētāja noteikto tirgus vērtību – 27 100 EUR, izsoles soli (7%) – 1897 EUR un izsoles reģistrācijas maksu – 140 EUR.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta pirmo, otro daļu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta otro daļu, 10. un 15.pantu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2019.gada 11.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.8.2-7/12), kā arī Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2019.gada 18.septembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/9), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atsavināt, pārdodot rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr.31, Nometņu ielā 18, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 6281, kas sastāv no dzīvokļa Nr.31 ar kopējo platību 55,4 m2 un kopīpašuma 5387/445841 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1107 001, (turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr.31).

2. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.31:

2.1. nosacīto cenu (pirmās izsoles sākumcenu) 27 100 EUR (divdesmit septiņi tūkstoši viens simts euro);

2.2. izsoles soli (7% apmērā) 1897 EUR (viens tūkstotis astoņi simti deviņdesmit septiņi euro);

2.3. izsoles reģistrācijas maksu 140 EUR (viens simts četrdesmit euro).

3. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.31 rakstiskas izsoles noteikumus saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

4. Gadījumā, ja tiek rīkota otrā (vai trešā) dzīvokļa īpašuma Nr.31 izsole, tā tiek organizēta saskaņā ar šī lēmuma 3.punktā apstiprinātajiem izsoles noteikumiem, apstiprinot izsoles sākumcenu, izsoles soli un izsoles reģistrācijas maksu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF