Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 26.septembrīNr. 500

protokols Nr. 13, 46. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Asaru prospektā 64, Jūrmalā,
pirmās izsoles organizēšanu

Īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu Nr.2 Asaru prospektā 64, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 7765, kas sastāv no dzīvokļa Nr.2 ar kopējo platību 24,2 m2, kopīpašuma 298/2022 domājamām daļām no dzīvojamās mājas, tajā skaitā 1323/2022 domājamās daļas no mājas funkcionāli saistītās būves ar kadastra apzīmējumu 1300 017 2601 003 un kopīpašuma 143/1698 domājamās daļas no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 017 2601, kura kopējā platība ir 1698 m2, (turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr.2), nostiprinātas 2011.gada 7.aprīlī Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.6547 2. 

Dzīvokļa īpašums Nr.2 ir vienistabas dzīvoklis, kas atrodas 2-stāvu dzīvojamās mājas 2.stāvā, ar daļējām ērtībām, ar krāsns apkuri.

Šobrīd par dzīvokļa īpašuma Nr.2 lietošanu nav noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums un tajā nav deklarētu personu.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2018.gada 6.novembra rīkojumu Nr.1.1-14./355, izveidotā “Dzīvojamo telpu apsekošanas” darba grupa, apsekojot dzīvokļa īpašumu Nr.2, konstatēja, ka dzīvoklī ilgstoši nav veikts remonts. Telpas ir sliktā tehniskā stāvoklī. Grīdas segums nolietots, vietām bojāts, uz sienām un griestiem nolietotas finiera plāksnes. Dzīvoklī jāveic remonts - sienām, griestiem, grīdām un jārisina jautājumu par sanitārtehnisko telpu izbūvi, elektroinstalācijas pārvilkšanu un santehnikas uzstādīšanu (2019.gada 21.maija Apsekošanas akts Nr.8.1-27/17).

Lai dzīvokļa īpašumu Nr.2 pilnvērtīgi izmantotu, jāveic ēkas labiekārtošana, tajā skaitā nodrošinot nepieciešamos remontdarbus, kas nodrošinātu telpu labiekārtojuma līmeni atbilstoši sanitāro normu prasībām. Dome nav tiesīga dzīvokli piedāvāt personām, kuras reģistrētas palīdzības saņemšanai dzīvokļu jautājumu risināšanai, jo likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 16.panta pirmā un trešā daļa noteic, ka dzīvojamai telpai, kas tiek izīrēta, jābūt dzīvošanai derīgai un jāatbilst Ministru kabineta noteikumos paredzētajām būvniecības un higiēnas prasībām.

Ievērojot dzīvokļa tehnisko stāvokli, SIA “ALEJAS BŪVE” sagatavoja dzīvokļa remonta darbu izmaksu tāmi. Saskaņā ar tāmi dzīvokļa īpašuma Nr.2 remonta darbu izmaksas aprēķinātas 12 391,42 EUR apmērā (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli).

Izvērtējot pašvaldības palīdzības reģistros reģistrēto personu un ģimeņu skaitu, un ņemot vērā to, ka pašvaldībai pilnībā piederošās dzīvojamās mājās ir neizīrētas, remontējamas dzīvojamās telpas, nesamērīgi būtu remontdarbu tāmēs norādīto finanšu līdzekļu apmēru ieguldīt remontu veikšanai dzīvokļos dzīvojamās mājās, kur lielākais skaits dzīvokļu ir privatizēti.

Domes Pilsētsaimniecības un drošības komiteja 2019.gada 10.septembra sēdē (protokola Nr.1.2-24/10) nolēma uzdot Domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai veikt nepieciešamās darbības dzīvokļa īpašuma Nr.2 atsavināšanai.

Dzīvokļa īpašumam Nr.2 ir noteiktas šādas vērtības (EUR):

Sertificēta vērtētāja

SIA “Vindeks”

noteiktā tirgus vērtība

2019.gada 12.jūlijā

VZD kadastrālā vērtība 2019.gada 1.janvārī

Atlikusī bilances vērtība

(Domes Centralizētās grāmatvedības dati)

2019.gada 1.augustā

10 900

10 932

10 760,84

Ievērojot Domes 2018.gada 18.decembra lēmumu Nr.647 “Par Konceptuālā ziņojuma par Jūrmalas pilsētas pašvaldības dzīvojamā fonda attīstību apstiprināšanu” un to, ka nav lietderīgi ieguldīt finanšu līdzekļus remontdarbu veikšanai, ja tie pārsniedz dzīvokļa īpašuma Nr.2 tirgus vērtību, kā arī ņemot vērā, ka no dzīvojamā mājā esošajiem četriem dzīvokļu īpašumiem trīs dzīvokļi pieder privātpersonām un tikai viens dzīvoklis pieder pašvaldībai, Domei nav nepieciešams saglabāt pašvaldības īpašumā dzīvokļa īpašumu Nr.2.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk - Atsavināšanas likums) 4.panta pirmā daļa noteic, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai, līdz ar to dzīvokļa īpašums Nr.2 ir atsavināms un saskaņā ar Atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu pārdodams izsolē.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2019.gada 11.septembra sēdē (protokols Nr.8.2-7/12) izskatīja jautājumu par dzīvokļa īpašuma Nr.2 pirmās izsoles organizēšanu un nolēma pārdot to rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, nosakot nosacīto cenu (pirmās izsoles sākumcenu) saskaņā ar Valsts Zemes Dienesta datiem par kadastrālo vērtību – 10 932 EUR, izsoles soli – 766 EUR, kas noapaļots līdz veselam EUR un izsoles reģistrācijas maksu - 140 EUR.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta pirmo, otro daļu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta otro daļu, 10. un 15.pantu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2019.gada 11.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.8.2-7/12), kā arī Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2019.gada 18.septembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/9), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atsavināt, pārdodot rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, ar tūlītēju samaksu, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr.2 Asaru prospektā 64, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 7765, kas sastāv no dzīvokļa Nr.2 ar kopējo platību 24,2 m2, kopīpašuma 298/2022 domājamām daļām no dzīvojamās mājas, tajā skaitā 1323/2022 domājamās daļas no mājas funkcionāli saistītās būves ar kadastra apzīmējumu 1300 017 2601 003 un kopīpašuma 143/1698 domājamās daļas no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 017 2601, kura kopējā platība ir 1698 m2, (turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr.2).

2. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.2:

2.1. nosacīto cenu (pirmās izsoles sākumcenu) 10 932 EUR (desmit tūkstoši deviņi simti trīsdesmit divi euro);

2.2. izsoles soli 766 EUR (septiņi simti sešdesmit seši euro);

2.3. izsoles reģistrācijas maksu 140 EUR (viens simts četrdesmit euro).

3. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.2 rakstiskas izsoles noteikumus saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

4. Gadījumā, ja tiek rīkota otrā (vai trešā) dzīvokļa īpašuma Nr.2 izsole, tā tiek organizēta saskaņā ar šī lēmuma 3.punktā apstiprinātajiem izsoles noteikumiem, apstiprinot izsoles sākumcenu, izsoles soli un izsoles reģistrācijas maksu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF