Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 31.oktobrīNr. 540

protokols Nr. 14, 6. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522
„Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita
(darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8. un 13.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 3.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums) šādus grozījumus:

1.1. Papildināt Lēmuma 2.pielikumu (Jūrmalas Alternatīvās skolas darbinieku skaita saraksts) ar 23.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

23.

Izglītības iestādes bibliotekārs

0,50

750

375

1.2. Lēmuma 32.pielikumā (Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijas darbinieku skaita saraksts):

1.2.1. Izteikt 3.1punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

3.1.

Jurists (līdz 2020.gada 30.decembrim)

6,00

1094

6564

1.2.2. Izteikt 22.1punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

22.1.

Lietvedis (līdz 2020.gada 30.decembrim)

13,00

847

11011

1.3. Lēmuma 37.pielikumā (Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita saraksts):

1.3.1. Papildināt ar 2.1punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

2.1

Personas datu aizsardzības speciālists

1,00

1482

1482

1.3.2. Svītrot 30.punktu – personas datu aizsardzības speciālists;

1.3.3. Papildināt ar 216.1punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

216.1

Vadītāja vietnieks

1,00

1647

1647

1.3.4. Izteikt 217.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

217.

Vecākais referents

2,00

1244

2488

1.3.5. Svītrot 219.amata vienību – eksperts kultūras projektu jautājumos.

1.4. Lēmuma 38.pielikumā (Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” darbinieku skaita saraksts):

1.4.1. Izteikt 12.1punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

12.1.

Medicīnas māsa

0,50

847

424

1.4.2. Izteikt 17.1punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

17.1.

Sociālais rehabilitētājs

0,50

682

341

1.5. Lēmuma 39.pielikumā (Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Podziņa” darbinieku skaita saraksts):

1.5.1. Izteikt 2.punkta atsauci šādā redakcijā:

“*Jūrmalas pilsētas iestāžu pirmsskolas izglītības pedagogiem tarificē četras darba stundas nedēļā mācību nodarbību sagatavošanai. Mēneša darba algas likmi drīkst palielināt gadījumā, ja izglītības iestādes mērķdotācijas apjoms to pieļauj.”

1.5.2. Izteikt 10.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

(euro)

Amatalga

(euro)

10.

Pirmsskolas un izglītības iestāžu māsa

1,00

847

847

2. Lēmuma 1.1., 1.3.4., 1.3.5. un 1.5.1.apakšpunkts stājas spēkā 2019.gada 1.novembrī.

3. Lēmuma 1.3.3. un 1.5.2.apakšpunkts stājas spēkā 2020.gada 1.janvārī.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF