Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 31.oktobrīNr. 586

protokols Nr. 14, 63. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr.43 Nometņu ielā 7, Jūrmalā,
izsoles rezultātu apstiprināšanu un
pirkuma līguma noslēgšanu

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk - Dome) 2019.gada 29.augustā pieņēma lēmumu Nr.453 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.43 Nometņu ielā 7, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu” par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Nr.43 Nometņu ielā 7, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 6855, kas sastāv no dzīvokļa Nr.43 ar kopējo platību 70,2 m2, kopīpašuma 6668/396867 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1818 001 un kopīpašuma 6668/396867 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1818, kura kopējā platība ir 3664 m2 (turpmāk – dzīvokļa īpašums), pārdošanu pirmā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, apstiprināja pirmās izsoles sākumcenu 31 200 EUR (trīsdesmit viens tūkstotis divi simti euro), izsoles soli 2184 EUR (divi tūkstoši viens simts astoņdesmit četri euro) un izsoles reģistrācijas maksu 140 EUR (viens simts četrdesmit euro), kā arī dzīvokļa īpašuma izsoles noteikumus (turpmāk – izsoles noteikumi).

Domes telpās Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, 2019.gada 10.oktobrī notika dzīvokļa īpašuma pirmā rakstiskā izsole, uz kuru pieteicās viens izsoles dalībnieks – Vārds Uzvārds (turpmāk – Izsoles dalībnieks). Izsoles dalībnieka piedāvātā cena ir 33 384 EUR (trīsdesmit trīs tūkstoši trīs simti astoņdesmit četri euro), kas ir paaugstināta par vienu izsoles soli. Izsoles noteikumu 2.4.apkšpunkts nosaka, ja uz izsoli reģistrējas tikai viens izsoles dalībnieks, dzīvokļa īpašums tiek pārdots vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam par viņa piedāvāto cenu, ja piedāvātā cena ir paaugstināta vismaz par vienu soli.

Ievērojot to, ka vienīgā izsoles dalībnieka piedāvātā dzīvokļa īpašuma cena ir palielināta par vienu izsoles soli un noteikta 33 384 EUR (trīsdesmit trīs tūkstoši trīs simti astoņdesmit četri euro), Izsoles dalībnieks kļuva par izsoles uzvarētāju (turpmāk – izsoles uzvarētājs).

Atbilstoši Izsoles noteikumu 7.1.apakšpunktam, izsoles uzvarētājam viena mēneša laikā no dzīvokļa īpašuma izsoles dienas jāiemaksā visa pirkuma maksa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu. Izsoles uzvarētājs Domes norēķinu kontā 2019.gada 30.septembrī iemaksāja izsoles nodrošinājuma daļu 1800 EUR, 2019.gada 1.oktobrī iemaksāja izsoles nodrošinājuma daļu 1320 EUR apmērā un 2019.gada 15.oktobrī iemaksāja atlikušo pirkuma maksas daļu 30 264 EUR, līdz ar to saskaņā ar Izsoles noteikumu 6.2.apakšpunktu, ir pamats apstiprināt dzīvokļa īpašuma izsoles rezultātus.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 29.augustā pieņemto lēmumu Nr.453 “Par dzīvokļa īpašuma Nr.43 Nometņu ielā 7, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, Izsoles noteikumu 6.2., 6.5. un 6.11.apakšpunktu un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2019.gada 10.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.8.2-4/27), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2019.gada 10.oktobrī notikušā dzīvokļa īpašuma Nr.43 Nometņu ielā 7, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 900 6855, kas sastāv no dzīvokļa Nr.43 ar kopējo platību 70,2 m2, kopīpašuma 6668/396867 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1818 001 un kopīpašuma 6668/396867 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1818, kura kopējā platība ir 3664 m2 (turpmāk – dzīvokļa īpašums), izsoles rezultātus un pārdot dzīvokļa īpašumu izsoles uzvarētājam – Vārds Uzvārds, personas kods, par pirkuma maksu 33 384 EUR (trīsdesmit trīs tūkstoši trīs simti astoņdesmit četri euro).

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai virzīt parakstīšanai dzīvokļa īpašuma Nr.43 Nometņu ielā 7, Jūrmalā, pirkuma līgumu.

3. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt dzīvokļa īpašuma Nr.43 Nometņu ielā 7, Jūrmalā, pirkuma līgumu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF