Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 21.novembrīNr. 616

protokols Nr. 15, 8. punkts

Par debitoru parādu norakstīšanu

Atbilstoši likuma “Par grāmatvedību” 2.pantam, Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumu Nr.87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 187.pantam, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 24.oktobra rīkojumu Nr.1.1-14/300 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības grāmatvedības uzskaites instrukciju un ieviešanas plāna apstiprināšanu” apstiprinātās grāmatvedības uzskaites instrukcijas “Prasību uzskaites, tai skaitā nākamo periodu izdevumu un avansu uzskaites instrukcija” 123.punktu, lai nodrošinātu Jūrmalas Kultūras centra bilances uzskaitē esošo prasību apmēru (turpmāk - debitoru parādi) precīzu atspoguļošanu bilances uzkaitē, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Norakstīt no Jūrmalas Kultūras centra bilances uzskaites debitora parādu, kas norādīts šā lēmuma pielikumā par kopējo summu 3130.32 EUR (trīs tūkstoši viens simts trīsdesmit eiro un 32 centi).

Priekšsēdētājs

G. TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2019.gada 21.novembra lēmumam Nr.616

(protokols Nr.15, 8.punkts)

Nr.p.k.

Debitors

Reģistrācijas Nr.

Pakalpojuma nosaukums, pamatojums

Norakstāmais pamatparāds, EUR

Norakstāmie nokavējuma procenti, EUR

Parāda rašanās brīdis (datums, mēnesis, gads vai periods)

Darbības, kas veiktas parāda atgūšanai

Piezīmes

1

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BRIMUSS”

40003647884

Avansa rēķins par datortehnikas piegādi Majoru kultūras namam

3130.32

0.00

16.10.2007

Tika ierosināta tiesvedība par parāda piedziņu. Ar Jūrmalas pilsētas tiesas 20l3.gada 4.marta spriedumu lietā Nr.C1708I3l2 prasība apmierināta.

Saskaņā ar Uzņēmumu reģistra informāciju SIA ‘’Brimuss’’ ir likvidēts 2018.gada 23.maijā.

Norakstāmais parāds EUR

3130.32

0.00

Kopējais norakstāmais parāds EUR

3130.32


Lejupielāde: DOC un PDF