Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 21.novembrīNr. 618

protokols Nr. 15, 10. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu
Zemeņu ielā 23A, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

Izskatot sertificētas zemes ierīkotājas Saivas Sokolovas, sertifikāta Nr.AA000000018 (turpmāk – zemes ierīkotāja) 2019.gada 28.oktobra iesniegumu, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) reģistrēts 2019.gada 29.oktobrī ar Nr.1.1-39/17377, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes īpašuma Zemeņu ielā 23A, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 014 4903 (turpmāk – zemes vienība) zemes ierīcības projektu, Dome konstatē turpmāk minēto.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Zemeņu ielā 23A, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 014 4903, (turpmāk – Nekustamais īpašums) ir nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.6885 divām privātpersonām. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 2501 m2 platībā.

Zemes ierīkotāja ir saņēmusi Nekustamā īpašuma kopīpašnieku 2019.gada 3.augusta iesniegumu ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu Nekustamajam īpašumam.

Zemes ierīcības projekts Nekustamajam īpašumam izstrādāts saskaņā ar Domes Pilsētplānošanas nodaļas 2019.gada 5.jūnija darba uzdevumu - nosacījumiem Nr.14-15/25 zemes ierīcības projekta izstrādei.

Projekta mērķis ir zemes vienības sadalīšana izveidojot divas zemes vienības 913 m2 un 1588 m2 platībā.

Nekustamais īpašums nav apgrūtināts ar kredītsaistībām, par Nekustamā īpašuma tiesībām nav ierosināta tiesvedība un zemesgrāmatā uz to nav atklājies mantojums.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 19.pantu, 22.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.1.apakšpunktu, 17.6.apakšpunktu, 18.punktu, un 2.pielikumā „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācijas struktūra un paskaidrojumi” sniegto skaidrojumu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 12.1.apakšpunktu, 14.punktu, un 52.punktu kopsakarā ar 73.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr.61 “Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26., 28.1. un 28.2.punktiem, Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 13. un 279.apakšpunktiem, un 2019.gada 13.novembra Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/13), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Sabiedrības izstrādāto zemes ierīcības projektu zemes vienībai Zemeņu ielā 23A, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 014 4903, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

2. Apstiprināt zemes vienības Zemeņu ielā 23A, Jūrmalā, ar kopējo platību 2501 m2 reālo sadali, atdalot zemes vienības daļu 1588 m2 platībā un piešķirot adresi Zemeņu iela 23B, Jūrmala, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

3. Noteikt, ka zemes vienības Zemeņu ielā 23A, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 913 m2, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

4. Noteikt, ka zemes vienībai Zemeņu ielā 23A, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

5. Atcelt zemes vienībai Zemeņu ielā 23A, Jūrmalā, nekustamā īpašuma apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 6885 III. daļas 1.iedaļas ierakstos ar brīdi, kad normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek sagatavots un iesniegts zemesgrāmatā reģistrācijai jauns sadalītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 014 0367 apgrūtinājuma plāns, kurā norādīti spēkā esošie apgrūtinājumi.

6. Uzdot zemes vienības Zemeņu ielā 23A, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

7. Izveidot zemes vienību Zemeņu ielā 23B, Jūrmala, ar kopējo platību 1588 m2, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

8. Noteikt, ka zemes vienībai Zemeņu ielā 23B, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

9. Zemes vienībai Zemeņu ielā 23B, Jūrmalā, jauni apgrūtinājumi, to precīzas platības tiks noteiktas pēc zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanas.

10. Uzdot zemes vienības Zemeņu ielā 23B, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

11. Mainīt adresi dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 1300 014 4903 005, pirtij ar kadastra apzīmējumu 1300 014 4903 006 un saimniecības ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 014 4903 007, no Zemeņu iela 23A, korpuss 1, Jūrmala, uz adresi Zemeņu iela 23B, Jūrmala.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses ( Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Grafiskais pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF