Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 21.novembrīNr. 631

protokols Nr. 15, 26. punkts

Par nekustamā īpašuma Slokas ielā 18/20, Jūrmalā,
izsoles rezultātu apstiprināšanu un
pirkuma līguma noslēgšanu

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk - Dome) 2019.gada 29.augustā pieņēma lēmumu Nr.464 “Par nekustamā īpašuma Slokas ielā 18/20, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu” par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošās 38/100 domājamās daļas no zemesgabala Slokas ielā 18/20, Jūrmalā, kadastra Nr.13000101422, ar kopējo platību 1464 m2 un ēku (būvju) īpašuma Slokas ielā 20, Jūrmalā, kadastra Nr.13005101402, kas sastāv no pamatceltnes, kadastra apzīmējums 13000101422002, ar kopējo platību 174,1 m2 (turpmāk – nekustamais īpašums), pārdošanu pirmā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, ar tūlītēju samaksu vai ar atlikto maksājumu līdz 12 (divpadsmit) mēnešiem, apstiprināja pirmās izsoles sākumcenu 113 469 EUR (viens simts trīspadsmit tūkstoši četri simti sešdesmit deviņi euro), kas sastāv no zemesgabala nosacītās vērtības 47 369 EUR un ēkas nosacītās vērtības 66 100 EUR, pircējam papildus maksājot pievienotās vērtības nodokļa standartlikmi par nekustamā īpašuma pārbūves daļu, kas nav pieņemta ekspluatācijā, tas ir 95 m2 no ēkas, kurai proporcionāli atbilst zemesgabala daļa – 303,4 m2 platībā, kas atbilst Pievienotās vērtības nodokļa likuma termina nelietots nekustamais īpašums statusam, izsoles soli 5674 EUR (pieci tūkstoši seši simti septiņdesmit četri euro) un izsoles reģistrācijas maksu 140 EUR (viens simts četrdesmit euro), kā arī nekustamā īpašuma izsoles noteikumus (turpmāk – izsoles noteikumi).

Domes telpās Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, 2019.gada 29.oktobrī notika nekustamā īpašuma pirmā rakstiskā izsole, uz kuru pieteicās viena pirmpirkuma tiesīgā persona – Vārds Uzvārds. Pirmpirkuma tiesīgās personas piedāvātā cena ir 113 469 EUR (viens simts trīspadsmit tūkstoši četri simti sešdesmit deviņi euro). Izsoles noteikumu 2.4.apkšpunkts noteic, ja no pirmpirkuma tiesīgajām personām ir saņemts tikai viens pieteikums, izsoli nerīko un nekustamais īpašums tiek pārdots pirmpirkuma tiesīgajai personai par nosacīto cenu. Līdz ar to pirmpirkuma tiesīgā persona – Vārds Uzvārds kļuva par nekustamā īpašuma pircēju.

Saskaņā ar Domes 2019.gada 29.augusta lēmuma Nr.464 “Par nekustamā īpašuma Slokas ielā 18/20, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu” 2.1.apakšpunktu pircējs papildus nosacītai cenai 113 469 EUR, kas sastāv no zemesgabala nosacītās vērtības 47 369 EUR un ēkas nosacītās vērtības 66 100 EUR, maksā pievienotās vērtības nodokli 13 003,20 EUR apmērā (par nekustamā īpašuma pārbūves daļu, kas nav pieņemta ekspluatācijā un atbilst Pievienotās vērtības nodokļa likuma termina nelietots nekustamais īpašums statusam, tas ir 95 m2 no ēkas, kurai proporcionāli atbilst zemesgabala daļa – 303,4 m2 platībā).

Domē 2019.gada 8.novembrī saņemts Vārds Uzvārds pilnvarotās personas Vārds Uzvārds papildinājums 2019.gada 25.septembra pieteikumam par nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesību izmantošanu (reģistrēts Domes lietvedības sistēmā ar Nr.1.1-39/18011), kurā norādīts, ka Vārds Uzvārds apņemas veikt pirkuma maksu līdz 2020.gada 30.janvārim.

Atbilstoši izsoles noteikumu 7.2.apakšpunktam, pērkot nekustamo īpašumu uz nomaksu, pirmpirkuma tiesīgajai personai viena mēneša laikā no izsoles dienas par nekustamo īpašumu jā iemaksā avanss 10 (desmit) procentu apmērā no pirkuma maksas 126 472,20 EUR, t.sk. nosacītā cena (113 469 EUR) un pievienotās vērtības nodokļa standartlikme (13 003,20 EUR) par nekustamā īpašuma pārbūves daļu, kas nav pieņemta ekspluatācijā un atbilst Pievienotās vērtības nodokļa likuma termina nelietots nekustamais īpašums statusam. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta avansā.

Pirmpirkuma tiesīgā persona – Vārds Uzvārds Domes norēķinu kontā 2019.gada 23.septembrī iemaksāja izsoles nodrošinājumu 11 346,90 EUR un 2019.gada 7.novembrī iemaksāja pirkuma maksas daļu 1300,32 EUR, līdz ar to saskaņā ar izsoles noteikumu 7.2.apakšpunktu, ir pamats apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles rezultātus.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta trešo daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 29.augustā pieņemto lēmumu Nr.464 “Par nekustamā īpašuma Slokas ielā 18/20, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu”, Izsoles noteikumu 6.2., 6.5. un 6.11.apakšpunktu un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2019.gada 29.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.8.2-4/30), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2019.gada 29.oktobrī notikušā nekustamā īpašuma Slokas ielā 18/20, Jūrmalā, kas sastāv no 38/100 domājamām daļām no zemesgabala Slokas ielā 18/20, Jūrmalā, kadastra Nr.13000101422, ar kopējo platību 1464 m2 un ēku (būvju) īpašuma Slokas ielā 20, Jūrmalā, kadastra Nr.13005101402, kas sastāv no pamatceltnes, kadastra apzīmējums 13000101422002, ar kopējo platību 174,1 m2 (turpmāk – nekustamais īpašums), izsoles rezultātus un pārdot nekustamo īpašumu pirmpirkuma tiesīgajai personai – Vārds Uzvārds, personas kods, par pirkuma maksu 126 472,20 EUR (viens simts divdesmit seši tūkstoši četri simti septiņdesmit divi euro un 20 centi), t.sk. pievienotās vērtības nodoklis 13 003,20 EUR (trīspadsmit tūkstoši trīs euro un 20 centi) par nekustamā īpašuma pārbūves daļu, kas nav pieņemta ekspluatācijā un atbilst Pievienotās vērtības nodokļa likuma termina nelietots nekustamais īpašums statusam.

2. Noteikt, ka nekustamais īpašums tiek atsavināts uz nomaksu, nomaksas termiņš - līdz 2020.gada 30.janvārim, par atlikto maksājumu maksājot sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem – nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.

3. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai virzīt parakstīšanai nekustamā īpašuma nomaksas pirkuma līgumu.

4. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt nekustamā īpašuma nomaksas pirkuma līgumu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF