Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 21.novembrīNr. 642

protokols Nr. 15, 37. punkts

Par nekustamā īpašuma Mellužu prospekts 6 k-2 Jūrmalā;
Mellužu prospekts 6, Jūrmalā, daļas nodošanu
Jūrmalas Kultūras centra valdījumā

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Mellužu prospekts 6 k-2 Jūrmalā; Mellužu prospekts 6, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 014 2232, kas sastāv no zemesgabala 20983 m2 platībā, bāra ēkas (kadastra apzīmējums 1300 014 2232 001), estrādes ēkas (kadastra apzīmējums 1300 014 2232 002) un tualetes ēkas (kadastra apzīmējums 1300 014 2232 003) ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas 2013.gada 30.septembra lēmumu Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.2294 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2014.gada 12.jūnija lēmumu Nr.321 “Par Patapinājuma līguma noslēgšanu ar Jūrmalas Kultūras centru” starp Domi un Jūrmalas Kultūras centru (turpmāk – Iestāde) 2014.gada 17.jūlijā noslēgts Patapinājuma līgums Nr.1.2-16/941 par zemesgabala daļas 964 m2 platībā un estrādes ēkas Mellužu prospektā 6 k-2, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 014 2232 002) nodošanu Iestādei bezatlīdzības lietošanā uz nenoteiktu laiku.

Pēc būvprojekta “Mellužu estrādes ēkas Nr.002 restaurācija un bāra Nr.001 rekonstrukcija, teritorijas labiekārtojums” realizācijas pabeigšanas un pieņemšanas ekspluatācijā, lai nodrošinātu Mellužu estrādes sastāvā esošo ekspluatācijā nodoto ēku un būvju vienotu, nepārtrauktu uzturēšanu un apsaimniekošanu līdz Domes lēmuma pieņemšanai par nekustamā īpašuma Mellužu prospekts 6 k-2, Jūrmalā; Mellužu prospekts 6, Jūrmalā, nodošanu Iestādes valdījumā, ar Domes 2019.gada 21.jūnija rīkojumu N.1.1-14/190 “Par nekustamā īpašuma Mellužu prospektā 6, Jūrmalā, pārvaldīšanas uzdevumu” Iestādei tika uzdots nodrošināt bāra ēkas Mellužu prospektā 6, Jūrmalā, pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, ievērojot Domes 2016.gada 14.jūlija noteikumu Nr.3 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi” prasības.

Domes 2009.gada 18.decembra nolikums Nr.28 “Jūrmalas Kultūras centra nolikums” noteic, ka Iestādes mērķis ir rūpēties par kultūru, nodrošināt Jūrmalas pilsētas kultūras dzīves norišu daudzveidību, pieejamību un Jūrmalas kultūras mantojuma mērķtiecīgu izmantošanu un kultūras aktivitāšu koordinēšanu un plānošanu. Viena no Iestādes sastāvā esošajām struktūrvienībām ir Mellužu estrāde.

Domes Centralizētās grāmatvedība ir veikusi Mellužu estrādes restaurācijas un rekonstrukcijas procesā radīto materiālo vērtību iekļaušanu bilances uzskaitē, līdz ar to ir nepieciešams aktualizēt Iestādei nodoto īpašumu sastāvu.

Ņemot vērā iepriekš minēto, ir pamatoti nodot Iestādes valdījumā tās funkciju nodrošināšanai nepieciešamo pašvaldības īpašuma Mellužu prospekts 6 k-2, Jūrmalā; Mellužu prospekta 6, Jūrmalā, daļu atbilstoši Domes 2016.gada 14.jūlija noteikumu Nr.3 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi” 7.punkta prasībām.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 5.punktu, Domes 2016.gada 14.jūlija noteikumu Nr.3 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi” 7.punktu, kā arī ņemot vērā Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2019.gada 13.novembra atzinumu (protokols Nr.1.2-21/13), lai nodrošinātu Iestādes struktūrvienības Mellužu estrāde funkciju veikšanu, kā arī vienotu un racionālu pašvaldības īpašumu apsaimniekošanu , Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izbeigt starp Jūrmalas pilsētas domi un Jūrmalas Kultūras centru 2014.gada 17.jūlijā noslēgto nekustamā īpašuma Mellužu prospektā 6 k-2, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 014 2232, Patapinājuma līgumu Nr.1.1-16/941.

2. Nodot Jūrmalas Kultūras centra valdījumā uz nenoteiktu laiku Jūrmalas pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma Mellužu prospekts 6 k-2, Jūrmala; Mellužu prospekta 6, Jūrmala, kadastra Nr.1300 014 2232, daļu, kas nepieciešama Mellužu estrādes funkciju nodrošināšanai, kā arī ar to neatdalāmi saistīto mantu un inženierbūves šādā sastāvā:

NPK

Objekta nosaukums

Kadastra apzīmējums

Platība/daudzums

Uzskaites vērtība uz 06.11.2019. (EUR)

Atlikusī vērtība uz 06.11.2019. (EUR)

1

Estrādes ēka

1300 014 2232 002

173,8 m2

(tai skaitā ugunsdrošības un apsardzes signalizācija un videonovērošanas sistēma)

601923.75

587639.25

2

Bāra ēka

1300 014 2232 001

292.9 m2

(tai skaitā ugunsdrošības signalizācija un videonovērošanas sistēma)

578646.11

572079.65

3

Zemesgabala daļa (kopējā platība 20983 m2)

1300 014 2232

964 m2

2059.41

2059.41

4

Ceļi un laukumi pie estrādes un bāra ēkām

2883.8 m2

705810.04

688164.76

5

Parka apgaismojums pie estrādes un bāra ēkām

Parka apgaismojums (tai skaitā:

15 gab. - _________,

24 gab. uz stabiņiem,

5 gab. pie kokiem,

42 gab. pakāpienos,

20 gab. oļu segumā.)

75254.98

74000.74

6

Laistīšanas ūdensvads

10865.22

10593.60

7

Lietusūdens kanalizācija

28379.19

27669.69

8

Vīteņaugu konstrukcija pie estrādes ēkas

4 gab. ar 6 kolonnām

18676.63

17742.79

9

Zālājs pie estrādes un bāra ēkām

515.4 m2

19129.34

18172.88

10

Apstādījumi pie estrādes un bāra ēkām

32394.27

32394.27

3. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai viena mēneša laikā:

3.1. sagatavot vienošanos par šā lēmuma 1.punktā minētā patapinājuma līguma izbeigšanu;

3.2. nodrošināt šā lēmuma 2.punktā minēto īpašumu nodošanu Jūrmalas Kultūras centra valdījumā, noformējot nodošanas – pieņemšanas aktu (pielikums).

4. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt šī lēmuma 1.punktā minēto vienošanos un 3.2.apakšpunktā minēto nodošanas – pieņemšanas aktu.

Priekšsēdētājs

G. TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2019.gada 21.novembra lēmumam Nr.642

(protokols Nr.15, 37.punkts)

Nekustamā īpašuma Mellužu prospekts 6 k-2, Jūrmalā; Mellužu prospekts 6, Jūrmalā,

NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS Nr.______________

Jūrmalā 2019.gada __.__________

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada ___.novembra lēmumu Nr. __ “Par nekustamā īpašuma Mellužu prospekts 6 k-2, Jūrmalā; Mellužu prospekts 6, Jūrmalā, daļas nodošanu Jūrmalas Kultūras centra valdījumā”,

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas Nr.90000056357, tās izpilddirektora Edgara Stobova personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada ___.novembra lēmumu Nr.___ “Par nekustamā īpašuma Mellužu prospekts 6 k-2, Jūrmalā; Mellužu prospekts 6, Jūrmalā, daļas nodošanu Jūrmalas Kultūras centra valdījumā”, nodod, un

Jūrmalas Kultūras centrs, reģistrācijas Nr.90009229680 (turpmāk – Valdītājs), tās direktora Agņa Kristvalda personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 18.decembra nolikumu Nr.28 “Jūrmalas Kultūras centrs nolikums”, pieņem valdījumā Jūrmalas pašvaldības īpašumā esošo nekustamā īpašuma Mellužu prospekts 6 k-2, Jūrmalā; Mellužu prospekts 6, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 014 2232, daļu, kā arī ar to neatdalāmi saistīto mantu un inženierbūves šādā sastāvā:

NPK

Objekta nosaukums

Kadastra apzīmējums

Platība/daudzums

Uzskaites vērtība uz 06.11.2019. (EUR)

Atlikusī vērtība uz 06.11.2019. (EUR)

1

Estrādes ēka

1300 014 2232 002

173,8 m2

(tai skaitā ugunsdrošības un apsardzes signalizācija un videonovērošanas sistēma)

601923.75

587639.25

2

Bāra ēka

1300 014 2232 001

292.9 m2

(tai skaitā ugunsdrošības signalizācija un videonovērošanas sistēma)

578646.11

572079.65

3

Zemesgabala daļa (kopējā platība 20983 m2)

1300 014 2232

964 m2

2059.41

2059.41

4

Ceļi un laukumi pie estrādes un bāra ēkām

2883.8 m2

705810.04

688164.76

5

Parka apgaismojums pie estrādes un bāra ēkām

Parka apgaismojums (tai skaitā:

15 gab. - _________,

24 gab. uz stabiņiem,

5 gab. pie kokiem,

42 gab. pakāpienos,

20 gab. oļu segumā.)

75254.98

74000.74

6

Laistīšanas ūdensvads

10865.22

10593.60

7

Lietusūdens kanalizācija

28379.19

27669.69

8

Vīteņaugu konstrukcija pie estrādes ēkas

4 gab. ar 6 kolonnām

18676.63

17742.79

9

Zālājs pie estrādes un bāra ēkām

515.4 m2

19129.34

18172.88

10

Apstādījumi pie estrādes un bāra ēkām

32394.27

32394.27

(turpmāk – Īpašums).

Īpašums tiek nodots Valdītājam uz nenoteiktu laiku, lai nodrošinātu Valdītāju ar telpām un infrastruktūru tā struktūrvienības Mellužu estrāde darbības nodrošināšanai un funkciju realizēšanai.

Valdītājam ir zināms šajā aktā minētā Īpašuma stāvoklis, pret ko tam pretenziju nav. Valdītājs pieņem valdījumā minēto Īpašumu tādā stāvoklī, kādā tas atrodas šī Nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdī.

Valdītājs apņemas ar Nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdi kā krietns un rūpīgs saimnieks uzturēt šajā aktā minēto Īpašumu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ievērojot Jūrmalas pilsētas domes pieņemtos lēmumus un norādījumus, tostarp, Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija noteikumus Nr.3 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi.

Nodošanas – pieņemšanas akts ir reģistrēts Domes lietvedības sistēmā, parakstīts 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku – viens eksemplārs glabājas pie Valdītāja, otrs Jūrmalas pilsētas domē.

NODEVA PIEŅĒMA
Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors Jūrmalas Kultūras centrs direktors
_______________________ ________________________
E.Stobovs A.Kristvalds

Lejupielāde: DOC un PDF