Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2019.gada 25.aprīlīNr.5

Ceturtdiena

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.9.00

Sēde atklāta plkst.9.00

Sēdi vada:

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās nodaļas lietvede

Anna Jurkevica

Sēdē piedalās

deputāti:

Anita Adijāne, Larisa Loskutova, Jānis Lediņš, Ņikita Ņikiforovs, Rita Sproģe, Andris Čuda, Uldis Kronblūms, Mārtiņš Stulpiņš, Aivars Ozoliņš, Irēna Kausiniece, Dace Riņķe, Guntis Grūba (ierodas plkst.9.05)

Nepiedalās deputāti:

Rolands Parasigs-Parasiņš, Elizabete Krivcova

Sēdē piedalās:

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Sporta servisa centra Projektu ieviešanas nodaļas vadītājs

Jānis Rāfelds

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Piedalās:

Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību vadītāji un darbinieki, pilsētas iedzīvotāji.

Darba kārtība:

1.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.44 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetu”Ierodas G.Grūba (plkst.9.05)

1. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.44 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetu” (saistošie noteikumi Nr.17)

Ziņotājs:

I.Brača, J.Rāfelds

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem (“par” – 8 (R.Sproģe, J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe), “pret” – 1 (A.Čuda), “atturas” – 4 (U.Kronblūms, M.Stulpiņš, G.Grūba, A.Ozoliņš)), nolēma :

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.44 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetu”.

Sēde slēgta plkst.9.15

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Jurkevica

2019.gada 25.aprīlī.


Lejupielāde: DOC un PDF