Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2019.gada 16.maijāNr.6

Ceturtdiena

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.9.00

Sēde atklāta plkst.9.00

Sēdi vada:

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās

deputāti:

Anita Adijāne, Larisa Loskutova, Jānis Lediņš, Ņikita Ņikiforovs, Andris Čuda, Mārtiņš Stulpiņš, Aivars Ozoliņš, Irēna Kausiniece, Dace Riņķe, Elizabete Krivcova (ierodas plkst.9.03)

Nepiedalās deputāti:

Rolands Parasigs-Parasiņš, Uldis Kronblūms, Rita Sproģe, Guntis Grūba

Sēdē piedalās:

Izpilddirektora p.i.

Arturs Grants

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas Būvniecības daļas plānošanas inženieris

Edgars Sarkanis

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Piedalās:

Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību vadītāji un darbinieki, pilsētas iedzīvotāji.

Darba kārtība:

1.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.44 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetu”

Ierodas E.Krivcova (plkst.9.03)

1. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.44 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetu” (saistošie noteikumi Nr.18)

Ziņotājs:

I.Brača

E.Sarkanis

Izsakās:

Ņ.Nikiforovs ierosina precizēt saistošos noteikumus un noteikt, ka, pašvaldības kapitālsabiedrībām, veicot jebkāda veida komunikāciju izbūvi vai rekonstrukciju, ir jāatjauno asfalta segums visā ielas platumā.

G.Truksnis izsakās, ka tas varētu radīt problēmas, jo kapitālsabiedrībām tam būtu nepieciešami papildu līdzekļi un pēc tam tas varētu atsaukties uz pakalpojumu tarifu paaugstināšanu. Uzskata, ka finansējums asfalta atjaunošanai jāparedz Ceļu fonda izlietojuma programmas ietvaros un šo jautājumu būtu jāizskata Pilsētsaimniecības un drošības jautājumu komitejā.

A.Čuda izsaka priekšlikumu atlikt sagatavotās Ceļu fonda izlietojuma programmas izmaiņas, lai izvērtētu veicamās aktivitātes.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu (“par” – 9 (J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, Ņ.Ņikiforovs, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Ozoliņš, E.Krivcova), “pret” – 1 (A.Čuda), “atturas” – 1 (M.Stulpiņš)), nolēma :

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.44 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetu”.

Sēde slēgta plkst.9.20

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2019.gada 17.maijā.


Lejupielāde: DOC un PDF