Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2019.gada 20.jūnijāNr.8

Ceturtdiena

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.10.40

Sēde atklāta plkst.10.40

Sēdi vada:

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās

deputāti:

Anita Adijāne, Larisa Loskutova, Jānis Lediņš, Andris Čuda, Mārtiņš Stulpiņš, Aivars Ozoliņš, Irēna Kausiniece, Dace Riņķe, Elizabete Krivcova , Rolands Parasigs-Parasiņš, Uldis Kronblūms, Rita Sproģe

Nepiedalās deputāti:

Ņikita Ņikiforovs, Guntis Grūba

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Edgars Stobovs

Budžeta nodaļas vadītāja vietnieka p.i.

Daiga Paule

Kultūras nodaļas vecākā referente

Dace Liepiņa

Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas vadītāja

Baiba Birzniece

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Piedalās:

Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību vadītāji un darbinieki, pilsētas iedzīvotāji.

Darba kārtība:

1.

Par atbalstu XI Bērnu un jauniešu starptautiskajam interešu izglītības festivālam “Rudaga New Star 2019”

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.44 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetu”
1. Par atbalstu XI Bērnu un jauniešu starptautiskajam interešu izglītības festivālam “Rudaga New Star 2019” (lēmums Nr.273)

Ziņotājs:

D.Liepiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu (“par” –11 (J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, G.Truksnis, R.Sproģe, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Ozoliņš, E.Krivcova, M.Stulpiņš, U.Kronblūms), “pret” – 2 (A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš), “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt lēmumu par atbalstu XI Bērnu un jauniešu starptautiskajam interešu izglītības festivālam “Rudaga New Star 2019”.

2. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.44 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetu” (saistošie noteikumi Nr.22)

Ziņotājs:

D.Paule ziņo, ka, saskaņā ar Finanšu komitejā lemto, ir sagatavota un deputātiem izsniegta papildināta saistošo noteikumu redakcija.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem (“par” –13 (J.Lediņš, A.Adijāne, L.Loskutova, G.Truksnis, R.Sproģe, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Ozoliņš, E.Krivcova, M.Stulpiņš, U.Kronblūms, A.Čuda, R.Parasigs – Parasiņš), “pret” – nav, “atturas” – nav), nolēma :

pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.44 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetu”.

Sēde slēgta plkst.10.55

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2019.gada 20.jūnijā.


Lejupielāde: DOC un PDF