Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 08.03.2019. Stājas spēkā 09.03.2019.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2019.gada 21.februārīNr. 5

protokols Nr. 2, 12. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016. gada 21. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.10
“Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno
licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu”

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 17.panta pirmo un 2.4daļu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016. gada 21. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.10 „Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu” (Latvijas Vēstnesis, 2016, Nr. 95 (5667), 2017, Nr. 52 (5879), 2018, Nr. 96 (6182)) šādu grozījumu:

Izteikt 2. pielikumu šādā redakcijā:

“2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 21.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.10

(protokols Nr.5, 19.punkts)

Pirmsskolas izglītības iestādes izglītojamā vidējo izmaksu aprēķins atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.709 "Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldības atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei"

Nr.

Nosaukums

EKK

Izmaksas vienam audzēknim mēnesī 2018.gadā

1.

Atalgojums

1100

155.76

2.

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

1200

51.50

3.

Komandējumi un dienesta braucieni

2100

0.03

4.

Pakalpojumi

2200

18.62

4.1.

Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi

2210

0.40

4.2.

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem

2220

14.76

4.3.

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi

2230

0.56

4.4.

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu)

2240

2.35

4.5.

Informācijas tehnoloģijas pakalpojumi

2250

0.09

4.6.

Īres un nomas maksa

2260

0.46

5.

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs

2300

5.58

5.1.

Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai

2310

1.58

5.2.

Kurināmais un enerģētiskie materiāli

2320

1.01

5.3.

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas

2340

0.05

5.4.

Kārtējā remonta un iestādes uzturēšanas materiāli

2350

1.68

5.5.

Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi (izņemot ēdināšanas izdevumus) (EKK2363))

2360

0.41

5.6.

Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei)

2370

0.85

6.

Izdevumi periodikas iegādei

2400

0.00

7.

Kopā pašvaldību līdzekļi

231.49

8.

Pamatlīdzekļu nolietojums

16.43

9.

Kopējie izdevumi

247.92

10.

Valsts mērķdotācija

31.28

11.

Izglītojamo skaits kopā

1440

11.1.

Izglītojamo skaits no pusotra līdz četru gadu vecumam 1.septembrī

941

11.2.

Izglītojamo skaits obligātās sagatavošanas vecumā 1.septembrī

499

12.

Izmaksas vienam izglītojamam no pusotra līdz četru gadu vecumam

279.20

13.

Izmaksas vienam izglītojamam obligātās sagatavošanas vecumā

188.93

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada 21.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.5

“Grozījums Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada 21.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.10
“Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno
licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu””

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts

Jūrmalas pilsētas dome ir veikusi pirmsskolas izglītības iestādes izglītojamā vidējo izmaksu aprēķinu atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.709 “Noteikumu par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldības atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei”. Ar saistošajiem noteikumiem tiek precizēts pirmsskolas izglītības iestādes izglītojamo vidējo izmaksu aprēķins.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada 21.aprīļa saistošo noteikumu Nr.10 “Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu” 4.punktu Jūrmalas pilsētas domes Budžeta nodaļa kārtējam saimnieciskajam gadam aprēķina atbalsta apmēru vienam bērnam mēnesī.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

2019.gadā Jūrmalas pilsētas pašvaldības atbalsta apmērs mēnesī par vienu izglītojamo no pusotra gada līdz četru gadu vecumam palielinās par 20.47 EUR mēnesī, par obligātā izglītības vecuma bērnu samazinās par 7.41 EUR.

Līdz ar to šobrīd noslēgto 62 līgumu izpildei līdz 2019.gada beigām papildus nepieciešami 21918.38 EUR.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi labvēlīgi ietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, jo pašvaldības atbalsts 2019.gadā par vienu izglītojamo vecumā no pusotra līdz četriem gadiem, kas ir skaitliski lielākā daļa atbalstāmo personu, būs lielāks.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvalde, Budžeta nodaļa un Centralizētā grāmatvedība.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošo noteikumu projekts izskatīts Izglītības un kultūras jautājumu komitejā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF