Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 09.05.2019. Stājas spēkā 10.05.2019.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2019.gada 18.aprīlīNr. 15

protokols Nr. 4, 13. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra saistošajos noteikumos Nr.44
“Par kārtību, kādā tiek organizēta ielu tirdzniecība un sabiedriskās ēdināšanas
pakalpojumu sniegšana Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 12.maija
noteikumu Nr.440 “Noteikumi par tirdzniecības
veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību,
un tirdzniecības organizēšanas
kārtību” 8., 9. punktu, 15.8.
un 19.7.apakšpunktu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra saistošajos noteikumos Nr.44 “Par kārtību, kādā tiek organizēta ielu tirdzniecība un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā” (Latvijas Vēstnesis, 4 (5576) , LV, 2018, 160 (6246) ) šādus grozījumus:

1. Izteikt izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā: “Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 8., 9. punktu, 15.8. un 19.7. apakšpunktu”;

2. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

“2. Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā publiskās vietās ielu tirdzniecība un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana, atļauta tikai ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektora atļauju.”;

3. Papildināt 7. punktu ar 7.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

“7.7. popkorns un cukurvate.”;

4. Izteikt 12.punkta preambulu šādā redakcijā:

“12. Atļaujas saņemšanai persona iesniedz Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju centros (Jūrmalā, Jomas ielā 1/5; Kauguros, Raiņa ielā 110; Ķemeros, Tukuma ielā 30 – turpmāk Apkalpošanas centrs), vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu nosūta uz e-pastu: pasts@jurmala.lv attiecīgu iesniegumu:”;

5. Papildināt ar 151. punktu šādā redakcijā:

“151. Tāmi par pašvaldības nodevas apmēru par ielu tirdzniecību vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu iesnieguma iesniedzējam nosūta uz 12.punktā minētajā iesniegumā norādīto e-pasta adresi. Personas, kuras saziņai nav norādījušas elektroniskā pasta adresi, tāmi saņem Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju centrā, Jūrmalā, Jomas ielā 1/5. Atļauja ir spēkā pēc minētās nodevas samaksāšanas.”;

6. Izteikt 20.punktu šādā redakcijā:

“20. Atļauja ielu tirdzniecībai un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai tiek nosūtīta elektroniski uz 12.punktā minētajā iesniegumā norādīto e-pasta adresi, papīra formātā pa pastu vai izsniegta klātienē Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju centrā, Jūrmalā, Jomas ielā 1/5”;

7. Izteikt 23.punktu šādā redakcijā:

“23.Tirdzniecības dalībniekam, tirdzniecības organizatoram vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējam pēc kontrolējošās institūcijas amatpersonas pieprasījuma jāuzrāda Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektora izsniegtā atļauja.”;

8. Izteikt 1., 2., 3., 4., 5., 6. un 7.pielikumu šādā redakcijā:

Pielikums Nr.1 DOC

Pielikums Nr.2 DOC

Pielikums Nr.3 DOC

Pielikums Nr.4 DOC

Pielikums Nr.5 DOC

Pielikums Nr.6 DOC

Pielikums Nr.7 DOC

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 18.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.15
“Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra saistošajos noteikumos Nr.44
“Par kārtību, kādā tiek organizēta ielu tirdzniecība un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana
Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā””

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts

1.1. Ar saistošajiem noteikumiem tiek precizēts Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra saistošo noteikumu Nr. 44 “Par kārtību, kādā tiek organizēta ielu tirdzniecība un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā” izdošanas tiesiskais pamatojums;

1.2. Saistošo noteikumu projekts noteic, ka atļaujas ielu tirdzniecībai un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai tiks izsniegtas arī elektroniski. Saistošie noteikumi paredz arī papildināt iesniegumu veidlapas ar iesniedzēja e-pastu, kas nepieciešams, lai pašvaldība varētu nosūtīt iesniedzējam elektroniski parakstītu atļauju, kā arī tāmi, ja par ielu tirdzniecību un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu ir jāmaksā pašvaldības nodeva;

1.3. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tāme par pašvaldības nodevas apmēru par ielu tirdzniecību vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu tiek izsniegta personām;

1.4. Ar saistošajiem noteikumiem tiek precizētas pielikumos esošās veidlapas attiecībā par fiziskām personām, kuras ir reģistrējušas saimniecisko darbību, iekļaujot norādāmo nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums

2.1. Saistošo noteikumu projekta mērķis ir mazināt birokrātiju un atvieglot atļaujas ielu tirdzniecībai un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai izsniegšanas kārtību, nosakot, ka minēto atļauju būs iespēja saņemt arī elektroniski, kā arī dodot iespēju iesniegumu minētās atļaujas saņemšanai iesniegt elektroniskā formā.

2.2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 2019.gada 5.marta atzinumā Nr. 1-18/1949 “Par saistošajiem noteikumiem Nr. 6norādīja par nepieciešamību precizēt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu, tāmes par pašvaldības nodevas apmēru par ielu tirdzniecību vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu izsniegšanas kārtību, kā arī saistošo noteikumu pielikumos esošajās veidlapās norādāmo informāciju par fiziskām personām, kuras ir reģistrējušas saimniecisko darbību.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu grozījumi un papildinājumi neietekmēs izsniegto atļauju skaitu, kā arī nebūs ietekme uz pašvaldības budžetu.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

4.1. Saistošo noteikumu projekts skar fiziskas personas un juridiskas personas, kuras nodarbojas ar ielu tirdzniecību publiskās vietās Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā;

4.2. Saistošo noteikumu projekts neradīs jaunu administratīvo slogu privātpersonām un uzņēmējiem, tieši pretēji, jaunais regulējums paredz, ka atļaujas ielu tirdzniecībai un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai tiks izsniegtas elektroniski un katrai personai būs pieejama elektroniski. Tiesiskais regulējums ir vienlīdzīgs iepriekšējam.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Jūrmalas pilsētas dome un Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policija.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošie noteikumi skatīti Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides komitejā. Konsultācijas ar privātpersonām un uzņēmējiem nav nepieciešamas, saistošo noteikumu grozījumi atvieglos personu administratīvās procedūras.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF