Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 24.09.2019. Stājas spēkā 25.09.2019.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2019.gada 29.augustāNr. 30

protokols Nr. 12, 13. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 9.jūlija saistošajos noteikumos Nr.27
“Par līdzfinansējuma samaksas kārtību par izglītības ieguvi
Jūrmalas Mūzikas vidusskolā”

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 12.panta 2.1daļu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 9.jūlija saistošajos noteikumos Nr.27 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību par izglītības ieguvi Jūrmalas Mūzikas vidusskolā” (Latvijas Vēstnesis, 2017, Nr.10 (5837)) šādus grozījumus:

1. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

„5. Audzēkņu vecāku līdzfinansējuma apmērs ir divdesmit pieci euro mēnesī”.

2. Izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

„7. Maksājums veicams pēc audzēkņu vecākiem personīgi izsniegtā vai elektroniski nosūtītā rēķina līdz kārtējā mēneša 15.datumam”.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 29.augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 30

„Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 9.jūlija saistošajos noteikumos Nr.27
“Par līdzfinansējuma samaksas kārtību par izglītības ieguvi
Jūrmalas Mūzikas vidusskolā””

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts

1.1. Atbilstoši Izglītības likuma 12.panta 2.1 daļai pašvaldība saistošajos noteikumos var paredzēt daļēju maksu kā līdzfinansējumu par izglītības ieguvi pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs;

1.2. Saistošo noteikumu grozījumu mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu profesionālās ievirzes izglītības procesu un materiāli tehnisko bāzi, kā arī veicināt profesionālās ievirzes izglītības pieejamību, nosakot līdzfinansējuma apmēru.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums

2.1. Audzēkņu vecāku līdzfinansējums sastāda 23% no viena profesionālās ievirzes izglītības audzēkņa izmaksām mēnesī skolas pamatbudžetā. Galvenās pozīcijas, kas tiek apmaksātas no ieņēmumiem: profesionālas ievirzes pedagogu darba algas un sociālās iemaksas, daļa no komunālajiem maksājumiem, mūzikas instrumentu iegāde un remonts. Sakarā ar jauna aprīkojuma, jaunu instrumentu iegādi, komunālo maksājumu, pedagogu algu un telpu uzturēšanas izdevumu pieaugumu jaunajā skolā, ir būtiski palielinājušās izmaksas uz katru audzēkni, attiecīgi precizējams saistošo noteikumu 5.punkts;

2.2. Rēķinu nosūtīšana elektroniski samazinās administratīvo resursu izmaksas, līdz ar to attiecīgi precizējams saistošo noteikumu 7.punkts.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Jūrmalas Mūzikas vidusskola plāno maksas pakalpojumu palielinājumu no vecāku līdzfinansējuma samaksas 19% apmērā.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Līdzfinansējuma samaksas kārtība attiecas uz izglītojamo vecāku vai citu likumisko pārstāvju līdzfinansējumu par izglītojamo, kas apgūst profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmu izglītības iestādē vai pirmsskolas izglītības programmu mācās izglītības iestādes sagatavošanas vai kandidātu klasē.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

5.1. Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Jūrmalas Mūzikas vidusskola;

5.2. Saistošo noteikumu izpilde neietekmēs izglītības iestādes funkcijas un uzdevumus.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošie noteikumi izstrādes procesā tika izskatīti Izglītības un kultūras jautājumu komitejā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF