Stājas spēkā 30.08.2019.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2019.gada 29.augustāNr. 31

protokols Nr. 12, 13. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.44
“Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetu”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
46.pantu un likumu “Par pašvaldību
budžetiem” 16. un 17.pantu

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.44 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetu” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1.1. Izteikt saistošo noteikumu 2.punktu šādā redakcijā:

“2. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2019.gadam 113 594 302 euro apmērā saskaņā ar 1., 2.pielikumu, tajā skaitā:

Pamatbudžets

Ziedojumi

kārtējā gada ieņēmumi

92 273 148

euro

0

euro

kārtējā gada izdevumi

104 589 445

euro

569

euro

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem

-12 316 297

euro

-569

euro

Finansēšana

12 316 297

euro

569

euro

Atlikums gada sākumā

13 029 650

euro

569

euro

Atlikums gada beigās

3 158 349

euro

0

euro

Aizņēmumi

8 290 935

euro

Aizņēmumu atmaksa

5 283 045

euro

Pamatkapitāla palielinājums

562 894

euro

1.2. Aizstāt saistošo noteikumu 2.punktā minēto 1. un 2.pielikumu ar šo saistošo noteikumu 1. un 2.pielikumu.

1.3. Aizstāt saistošo noteikumu 3.1.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.01.1.1., ar šo saistošo noteikumu 3.pielikumu.

1.4. Aizstāt saistošo noteikumu 3.1.1.9.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā, II kārta” tāmi Nr.01.1.9., ar šo saistošo noteikumu 4.pielikumu.

1.5. Aizstāt saistošo noteikumu 3.1.2.5.apakšpunkta pašvaldības pamatbudžeta programmas “Pašvaldības budžeta norēķini ar valsts budžetu” tāmi Nr.01.2.5., ar šo saistošo noteikumu 5.pielikumu.

1.6. Aizstāt saistošo noteikumu 3.1.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisijas, vienotais reģistrācijas Nr.90000543728, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.01.3.1., ar šo saistošo noteikumu 6.pielikumu.

1.7. Aizstāt saistošo noteikumu 3.2.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas, vienotais reģistrācijas Nr.90000056554, programmas “Iestādes uzturēšana un sabiedriskās kārtības nodrošināšana” tāmi Nr.03.2.1., ar šo saistošo noteikumu 7.pielikumu.

1.8. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.04.1.1., ar šo saistošo noteikumu 8.pielikumu.

1.9. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sabiedriskā transporta organizēšanas pasākumi” tāmi Nr.04.1.3. un 8.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 9. un 73.pielikumu.

1.10. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi” tāmi Nr.04.1.5. un 8.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 10. un 73.pielikumu.

1.11. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.6.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pilsētas ekonomiskās attīstības pasākumi” tāmi Nr.04.1.6., 8. un 18.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 11., 73. un 77.pielikumu.

1.12. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.8.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.-2021.gada Ceļu fonda izlietojuma programma” tāmi Nr.04.1.8. un 3.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 12. un 71.pielikumu.

1.13. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.19.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu infrastruktūras attīstība atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai” tāmi Nr.04.1.19., ar šo saistošo noteikumu 13.pielikumu.

1.14. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.3.1.apakšpunkta pašvaldības pamatbudžeta programmas “Līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšana ES un citas ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanā” tāmi Nr.04.3.1., ar šo saistošo noteikumu 14.pielikumu.

1.15. Aizstāt saistošo noteikumu 3.4.1.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pašvaldības pārziņā esošo teritoriju apsaimniekošana (kopšana un tīrīšana)” tāmi Nr.05.1.4. un 11.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 15. un 75.pielikumu.

1.16. Aizstāt saistošo noteikumu 3.4.2.2.apakšpunkta Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens”, vienotais reģistrācijas Nr.40003275333, programmas “Notekūdeņu apsaimniekošana (lietus ūdens kanalizācijas apsaimniekošana)” tāmi Nr.05.2.2., ar šo saistošo noteikumu 101.pielikumu.

1.17. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.4.2.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.4.2.3. programma “Pamatkapitāla palielināšana” tāmi Nr.05.2.3.”

1.18. Pievienot saistošo noteikumu 3.4.2.3.apakšpunkta Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens”, vienotais reģistrācijas Nr.40003275333, programmas “Pamatkapitāla palielināšana” tāmi Nr.05.2.3., ar šo saistošo noteikumu 102.pielikumu.

1.19. Aizstāt saistošo noteikumu 3.5.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.06.1.1., ar šo saistošo noteikumu 16.pielikumu.

1.20. Aizstāt saistošo noteikumu 3.5.1.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pilsētas teritoriju labiekārtošanas pasākumi” tāmi Nr.06.1.4. un 11.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 17. un 75.pielikumu.

1.21. Aizstāt saistošo noteikumu 3.5.1.9.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Baltijas jūras reģiona apgaismojums – pilsētu līdzdalība ilgtspējīga viedā apgaismojuma risinājumu izstrādē/ LUCIA” tāmi Nr.06.1.9., ar šo saistošo noteikumu 18.pielikumu.

1.22. Aizstāt saistošo noteikumu 3.6.1.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Atkarību profilakses programmu finansējums” tāmi Nr.07.1.2. un 32.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 19. un 85.pielikumu.

1.23. Aizstāt saistošo noteikumu 3.6.1.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Pārējo veselības aprūpes pakalpojumu līdzfinansējums” tāmi Nr.07.1.3. un 32.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 20. un 85.pielikumu.

1.24. Aizstāt saistošo noteikumu 3.6.1.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā” tāmi Nr.07.1.4., ar šo saistošo noteikumu 21.pielikumu.

1.25. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.08.1.1., ar šo saistošo noteikumu 22.pielikumu.

1.26. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Atpūtu un sportu veicinošas infrastruktūras izveide, atjaunošana un labiekārtošana” tāmi Nr.08.1.3. un 11.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 23. un 75.pielikumu.

1.27. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Kultūras pasākumi” tāmi Nr.08.1.5. un 23.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 24. un 79.pielikumu.

1.28. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1.6.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sabiedrisko attiecību veidošanas pasākumi” tāmi Nr.08.1.6. un 19.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 25. un 78.pielikumu.

1.29. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sporta pasākumi” tāmi Nr.08.1.7. un 25.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 26. un 80.pielikumu.

1.30. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1.8.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sporta veidu attīstība” tāmi Nr.08.1.8. un 25.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 27. un 80.pielikumu.

1.31. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1.11.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Kultūras centru un namu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.08.1.11. un 4.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 28. un 72.pielikumu.

1.32. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1.15.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Bibliotēku ēku būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.08.1.15. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 29. un 74.pielikumu.

1.33. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.2.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Nacionālo vērtību stiprināšana” tāmi Nr.08.2.2. un 33.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 30. un 86.pielikumu.

1.34. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.2.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Integrācija kultūras aspektā” tāmi Nr.08.2.4. un 33.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 31. un 86.pielikumu.

1.35. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.2.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Sociālā integrācija” tāmi Nr.08.2.5. un 33.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 32. un 86.pielikumu.

1.36. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.3.1.apakšpunkta Jūrmalas Centrālās bibliotēkas, vienotais reģistrācijas Nr.90000056450, programmas “Iestādes uzturēšana un bibliotēku pakalpojumu pieejamības nodrošināšana” tāmi Nr.08.3.1., ar šo saistošo noteikumu 33.pielikumu.

1.37. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.4.1.apakšpunkta Jūrmalas Kultūras centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009229680, programmas “Iestādes uzturēšana un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošināšana” tāmi Nr.08.4.1., ar šo saistošo noteikumu 34.pielikumu.

1.38. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.6.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas muzeja, vienotais reģistrācijas Nr.90000056408, programmas “Iestādes uzturēšana un muzeju un izstāžu pakalpojumu sniegšanas nodrošināšana” tāmi Nr.08.6.1., ar šo saistošo noteikumu 35.pielikumu.

1.39. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.09.1.1., ar šo saistošo noteikumu 36.pielikumu.

1.40. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Kultūrizglītības un vides izglītības pasākumi” tāmi Nr.09.1.5. un 16.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 37. un 76.pielikumu.

1.41. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.6.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sporta pasākumi” tāmi Nr.09.1.6. un 16.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 38. un 76.pielikumu.

1.42. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pasākumi kvalitatīvas un daudzveidīgas izglītības attīstībai un atbalstam” tāmi Nr.09.1.7. un 16.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 39. un 76.pielikumu.

1.43. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.8.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.8. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 40. un 74.pielikumu.

1.44. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.10.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sākumskolu, pamatskolu un vidusskolu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.10. un 4.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 41. un 72.pielikumu.

1.45. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.20.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Iniciatīvas veicināšana un kapacitātes stiprināšana jauniešu uzņēmējdarbības sekmēšanai” tāmi Nr.09.1.20., ar šo saistošo noteikumu 42.pielikumu.

1.46. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.24.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” tāmi Nr.09.1.24., ar šo saistošo noteikumu 43.pielikumu.

1.47. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.4.1.apakšpunkta Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009226256, programmas “Iestādes uzturēšana, interešu izglītības un jaunatnes darba nodrošināšana” tāmi Nr.09.4.1., ar šo saistošo noteikumu 44.pielikumu.

1.48. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.4.4.apakšpunkta Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009226256, projekta “Me.You.Personality”/“Es.Tu.Personība.” tāmi Nr.09.4.4., ar šo saistošo noteikumu 45.pielikumu.

1.49. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.8.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051576, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.8.1., ar šo saistošo noteikumu 46.pielikumu.

1.50. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.9.1.apakšpunkta Majoru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051627, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.9.1., ar šo saistošo noteikumu 47.pielikumu.

1.51. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.10.1.apakšpunkta Jūrmalas Mākslas skolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000053670, programmas “Iestādes uzturēšana, interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.10.1., ar šo saistošo noteikumu 48.pielikumu.

1.52. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.12.1.apakšpunkta Jūrmalas Mūzikas vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000056465, programmas “Iestādes uzturēšana, profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.12.1., ar šo saistošo noteikumu 49.pielikumu.

1.53. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.23.1.apakšpunkta Pumpuru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051542, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.23.1., ar šo saistošo noteikumu 50.pielikumu.

1.54. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.29.2.apakšpunkta Jūrmalas Sporta skolas, vienotais reģistrācijas Nr.90009249367, programmas “Sporta skolas pasākumi” tāmi Nr.09.29.2. un 28.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 51. un 81.pielikumu.

1.55. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.30.1.apakšpunkta Vaivaru pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000783949, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.30.1., ar šo saistošo noteikumu 52.pielikumu.

1.56. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.31.1.apakšpunkta Jūrmalas vakara vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051646, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.31.1., ar šo saistošo noteikumu 53.pielikumu.

1.57. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pārējo sociālo iestāžu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.10.1.1. un 4.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 54. un 72.pielikumu.

1.58. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.2.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.10.2.1., ar šo saistošo noteikumu 55.pielikumu.

1.59. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.2.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Sociālā aizsardzība invaliditātes gadījumā” tāmi Nr.10.2.2., 30. un 31.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 56., 83. un 84.pielikumu.

1.60. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.2.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Atbalsts gados veciem cilvēkiem” tāmi Nr.10.2.3., 30. un 31.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 57., 83. un 84.pielikumu.

1.61. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.2.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Atbalsts ģimenēm ar bērniem” tāmi Nr.10.2.4., 29. un 30.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 58., 82. un 83.pielikumu.

1.62. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.2.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Mājokļa atbalsts” tāmi Nr.10.2.5., 30. un 31.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 59., 83. un 84.pielikumu.

1.63. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.2.6.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Pārējie citur nekvalificētie sociālās aizsardzības pasākumi” tāmi Nr.10.2.6. un 30.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 60. un 83.pielikumu.

1.64. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.2.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Pārējais citur nekvalificēts atbalsts sociāli atstumtām personām” tāmi Nr.10.2.7., 29. un 30.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 61., 82. un 83.pielikumu.

1.65. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.2.8.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Dienas aprūpes centru bērniem pakalpojuma nodrošināšana” tāmi Nr.10.2.8., ar šo saistošo noteikumu 62.pielikumu.

1.66. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.2.9.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, projekta “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” tāmi Nr.10.2.9., ar šo saistošo noteikumu 63.pielikumu.

1.67. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.3.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.90010991438, programmas “Pansionāta pakalpojumu sniegšana” tāmi Nr.10.3.1., ar šo saistošo noteikumu 64.pielikumu.

1.68. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.3.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.90010991438, programmas “Pansionāta pakalpojumu sniegšana” tāmi Nr.10.3.2., ar šo saistošo noteikumu 65.pielikumu.

1.69. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.3.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.90010991438, programmas “Dienas centrs pensijas vecuma personām un invalīdiem” tāmi Nr.10.3.3., ar šo saistošo noteikumu 66.pielikumu.

1.70. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.3.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.90010991438, programmas “Nakts patversme” tāmi Nr.10.3.5., ar šo saistošo noteikumu 67.pielikumu.

1.71. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.3.6.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.90010991438, programmas “Mājas aprūpes un pavadoņu pakalpojuma nodrošināšana” tāmi Nr.10.3.6., ar šo saistošo noteikumu 68.pielikumu.

1.72. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Sprīdītis”, vienotais reģistrācijas Nr.90001868844, programmas “Aprūpe pašvaldības sociālās aprūpes institūcijās” tāmi Nr.10.4.1., ar šo saistošo noteikumu 69.pielikumu.

1.73. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas, vienotais reģistrācijas Nr.90000091456, programmas “Bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšana” tāmi Nr.10.5.1., ar šo saistošo noteikumu 70.pielikumu.

1.74. Papildināt saistošos noteikumus ar 61.punktu šādā redakcijā:

“61. Apstiprināt 2019.gadā finansējumu pamatkapitāla palielināšanai 489 288 euro apmērā Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens”, vienotais reģistrācijas Nr.40003275333 , ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pārlikšanai Emīla Dārziņa ielā, Ķemeros.”

1.75. Izteikt saistošo noteikumu 10.punktu šādā redakcijā:

“10. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības esošo un plānoto saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados 2019.gadam šādā apmērā – 6 831 900 euro saskaņā ar 35.pielikumu.”

1.76. Aizstāt saistošo noteikumu 10.punkta 35.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 87.pielikumu.

1.77. Izteikt saistošo noteikumu 11.punktu šādā redakcijā:

“11. Noteikt, ka ieņēmumi un izdevumi konsolidējami pie pašvaldības pārskata sastādīšanas šādos klasifikācijas kodos:

19.3.0.0. 1 196 984 euro;

21.3.9.9. 23 199 euro;

21.4.9.9. 7 063 euro;

01.890.7230 61 250 euro;

03.110.7230 4 200 euro;

06.600.7230 2 261 euro;

08.210.7230 14 euro

09.210.7230 25 921 euro;

09.510.7230 581 euro;

10.400.7230 26 130 euro;

10.910.7230 111 euro;

Atlikums gada beigās 1 106 778 euro;”

2. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 18.decembra saistošo noteikumu Nr.44 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetu” 12.1.apakšpunktu un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijas Nr.1 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” 45.punktu, apstiprināt ar Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 6.augusta, 15.augusta, 20.augusta, 23.augusta un 26.augusta rīkojumu Nr.1.1-14/228, Nr.1.1-14/239, Nr.1.1-14/244, Nr.1.1-14/249 un Nr.1.1-14/251 izdarītos grozījumus, saskaņā ar šo saistošo noteikumu 88.-100.pielikumu, tajā skaitā:

2.1. Aizstāt saistošo noteikumu 3.1.2.3.apakšpunkta Pašvaldības pamatbudžeta, programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” tāmi Nr.01.2.3., ar šo saistošo noteikumu 88.pielikumu.

2.2. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.6.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pilsētas ekonomiskās attīstības pasākumi” 6.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 96.pielikumu.

2.3. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.4.2.apakšpunkta Jūrmalas Kultūras centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009229680, programmas “Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi” tāmi Nr.08.4.2. un 26.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 91. un 95.pielikumu.

2.4. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.24.1.apakšpunkta Jūrmalas sākumskolas “Atvase”, vienotais reģistrācijas Nr.90001175873, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.24.1., ar šo saistošo noteikumu 92.pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1-2 XLS

Pielikums Nr.3-87, 101-102 XLS

Pielikums Nr.88-100 XLS


Lejupielāde: DOC un PDF