Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 06.09.2019. Stājas spēkā 07.09.2019.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2019.gada 29.augustāNr. 32

protokols Nr. 12, 37. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.marta saistošo noteikumu Nr.25
“Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rotas ielā 1,
projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumu apstiprināšanu”
atzīšanu par spēku zaudējušiem

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
41.panta pirmās daļas 1.punktu

Atzīt par spēku zaudējušiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.marta saistošos noteikumus Nr.25 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rotas ielā 1, projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF