Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Nav stājušies spēkā

2019.gada 21.novembrīNr. 48

protokols Nr. 15, 6. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 24.maija saistošajos noteikumos Nr.20
“Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību
Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”

Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu
likuma 6.panta ceturtās daļas 5.punktu un
Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija
noteikumu Nr.384 “Noteikumi par
decentralizēto kanalizācijas
sistēmu apsaimniekošanu
un reģistrēšanu”
6.punktu

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 24.maija saistošajos noteikumos Nr.20 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” šādu grozījumu:

Izteikt 31., 32. un 33. punktu šādā redakcijā:

“31. Saistošo noteikumu izpildi kontrolē un administratīvā pārkāpuma procesu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai, atbilstoši kompetencei, ir tiesīgas veikt:

31.1. Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas amatpersonas;

31.2. Jūrmalas pilsētas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja amatpersonas, ja tas noteikts Jūrmalas pilsētas pašvaldības iekšējos normatīvajos aktos.

32. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Jūrmalas pilsētas domes Administratīvā komisija.

33. Par šo saistošo noteikumu prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām līdz 70 naudas soda vienībām, juridiskajām personām līdz 280 naudas soda vienībām.”

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


PASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada 21.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.48
“Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 24.maija saistošajos noteikumos Nr.20
“Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību
Jūrmalas pilsētas pašvaldībā””

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts

1.1. Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta ceturtās daļas 5. punktu, ievērojot Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumus Nr.384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu";

1.2. saistošo noteikumu mērķis un būtība ir noteikt atbildību par saistošo noteikumu neievērošanu, atbilstoši nosakot naudas sodu, izsakot to naudas soda vienībās, kā arī administratīvā pārkāpuma procesa veikšanas nosacījumus, ievērojot Administratīvās atbildības likumu, kas stāsies spēkā 2020.gada 1.janvārī.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums

Saistošo noteikumu grozījums nepieciešams saskaņā ar Administratīvās atbildības likumu, kas stāsies spēkā 2020.gada 1.janvārī.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošanas finansiālās ietekmes prognoze uz pašvaldības budžetu nav prognozēta.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

4.1. Saistošo noteikumu mērķa grupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir Jūrmalas pilsētas pašvaldības aglomerācijā esošo decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieki un valdītāji;

4.2. saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecībā uz mērķa grupu nodrošinās vienlīdzīgas tiesības un iespējas, veicinās tiesību realizēšanu, uzlabos pakalpojumu pieejamību un kvalitāti u.c.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

5.1. Administratīvā pārkāpuma procesu līdz lietas izskatīšanai veic Jūrmalas pilsētas pašvaldības policija vai Jūrmalas pilsētas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja amatpersonas, bet Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Jūrmalas pilsētas domes Administratīvā komisija;

5.2. saistošo noteikumu piemērošanā attiecībā uz asenizatoru reģistrēšanu var vērsties Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldē;

5.3. saistošo noteikumu piemērošanā attiecībā uz decentralizētās kanalizācijas sistēmu, tās reģistrāciju un kontroli var vērsties Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā reģistrētā sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja (pašvaldības kapitālsabiedrība SIA "Jūrmalas ūdens").

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošo noteikumu grozījumam konsultācijas ar privātpersonām netika veiktas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF