Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 06.12.2019.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Nav stājušies spēkā

2019.gada 21.novembrīNr. 49

protokols Nr. 15, 16. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.49
“Par reklāmas un reklāmas objektu izvietošanas kārtību Jūrmalas pilsētā”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta
pirmās daļas 7.punktu, Reklāmas likuma 7.panta
trešo daļu, Ministru kabineta 2012.gada 30.oktobra
noteikumu Nr.732 “Kārtība, kādā saņemama atļauja
reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās,
kas vērstas pret publisku vietu” 28. un
45.punktu, Priekšvēlēšanu aģitācijas
likuma 22.1 panta otro daļu

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.49 “Par reklāmas un reklāmas objektu izvietošanas kārtību Jūrmalas pilsētā” (Latvijas Vēstnesis, 2017, 11 (5838)) šādus grozījumus:

1.1. Izteikt 13.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

“13.1. ēkas arhitektoniskais un tonālais risinājums, ēkas proporcijas”.

1.2. Aizstāt 19. punktā vārdus “tehniskajā projektā” ar vārdiem “būvprojektā vai apliecinājuma kartē.”

1.3. Aizstāt 20.4. apakšpunktā vārdus “renovācijas, rekonstrukcijas” ar vārdiem “atjaunošanas, pārbūves.”

1.4. Izteikt 23.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

“23.3. Reklāmai viena skata perspektīvā jābūt vizuāli saskanīgai ar pilsētvidi un citiem reklāmas objektiem”.

1.5. Aizstāt 23.8. apakšpunktā vārdu “rekonstrukciju” ar vārdu “pārbūvi”.

1.6. Izteikt 33.punktu šādā redakcijā:

“33. Minimālais afišas eksponēšanas termiņš uz pašvaldībai piederošiem afišu stabiem, stendiem, reklāmas plaknēm un tīkla reklāmas objektiem ir septiņas dienas”.

1.7. Izteikt 45., 46., 47. un 48. punktu šādā redakcijā:

“45. Par Reklāmas izvietošanu bez atļaujas vai neatbilstoši atļaujai, kā arī patvaļīgu Reklāmas grafiskā dizaina maiņu fiziskām personām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no 10 līdz 70 naudas soda vienībām, juridiskajām personām piemēro naudas sodu no 20 līdz 280 naudas soda vienībām.

46. Par saistošo noteikumu 4., 5., 7., 11., 12., 16., 18., 31. un 37.punktā noteikto prasību neievērošanu fiziskajām personām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no 6 līdz 30 naudas soda vienībām, juridiskajām personām piemēro naudas sodu no 14 līdz 70 naudas soda vienībām.

47. Par saistošo noteikumu 20., 27. un 41.punktā noteikto prasību neievērošanu fiziskajām personām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no 10 līdz 70 naudas soda vienībām, juridiskajām personām piemēro naudas sodu no 20 līdz 280 naudas soda vienībām.

48. Administratīvā pārkāpuma procesu par saistošo noteikumu minētajiem pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Jūrmalas pilsētas pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Jūrmalas pilsētas domes Administratīvā komisija.”

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.49
“Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.49
“Par reklāmas un reklāmas objektu izvietošanas kārtību Jūrmalas pilsētā””

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts

1.1. Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 7.punktu, Reklāmas likuma 7.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2012.gada 30.oktobra noteikumu Nr.732 "Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu" 28. un 45.punktu, Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 22.1 panta otro daļu.

1.2. Saistošie noteikumi nosaka reklāmu, reklāmas objektu un priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu (turpmāk – Reklāma) izvietošanas, izmantošanas kārtību, izvietošanas ierobežojumus, kā arī kārtību, kādā veicama Reklāmas izvietošanas uzraudzība un kontrole.

1.3. Šo saistošo noteikumu mērķis ir veidot harmoniski attīstītu pilsētvidi, nosakot Reklāmas izvietošanu, izmantošanas kārtību un ekspluatācijas prasības publiskās vietās Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā, kā arī vietās, kas vērstas pret publisku vietu. Noteikt atbildību par to neievērošanu, atbilstoši nosakot piemērojamos naudas sodu apmērus, ievērojot Administratīvās atbildības likumu, kas stāsies spēkā 2020.gada 1.janvārī.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums

2.1. Uzlabot pilsētvidi.

2.2. Izdarīti grozījumi saskaņā ar Administratīvās atbildības likumu, kas stāsies spēkā 2020.gada 1.janvārī.

2.3. Izdarīti grozījumi saskaņā ar būvniecību reglamentējošajiem normatīviem.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Finansiālās ietekmes prognoze uz pašvaldības budžetu nav prognozēta.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Tiešas ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi nav.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Pieņemt lēmumu par administratīvā procesa uzsākšanu ir pilnvarotas Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas amatpersonas. Lēmumu par soda piemērošanu pieņem Jūrmalas pilsētas Administratīvā komisija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošo noteikumu grozījumiem konsultācijas ar privātpersonām netika veiktas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF