Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2020.gada 20.februārīNr. 1

protokols Nr. 3, 16. punkts

Par Jūrmalas Mūzikas vidusskolas audzēkņu dalību
starptautiskajos konkursos/festivālos

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
73.panta pirmās daļas 1.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Nolikums “Par Jūrmalas Mūzikas vidusskolas (turpmāk – Skola) audzēkņu dalību starptautiskajos konkursos/festivālos” (turpmāk – Nolikums) nosaka pieteikšanās noteikumus un kārtību, pieteikumu izvērtēšanas kritērijus, atlases un finansēšanas kārtību Skolas audzēkņu dalībai starptautiskajos konkursos/festivālos Eiropā, ārpus Latvijas.

2. Nolikuma mērķis ir nodrošināt vienlīdzības un atklātuma principu ievērošanu finansējuma piešķiršanā skolas audzēkņu (turpmāk – Audzēkņi) dalībai starptautiskajos konkursos/festivālos, lai sekmētu:

2.1. Audzēkņu profesionālo un individuālo muzikālo attīstību;

2.2. Audzēkņu pieredzes gūšanu un apmaiņu, snieguma kvalitātes celšanu;

2.3. prasmju papildināšanu pie izciliem, pasaulē atzītiem nozares speciālistiem, pedagogiem, profesoriem;

2.4. Audzēkņu profesijas izvēli nākotnē;

2.5. personības kvalitātes, spēju, pašnovērtējuma, psiholoģiskās noturības attīstīšanu;

2.6. Jūrmalas pilsētas profesionālās ievirzes izglītības kvalitātes paaugstināšanu un popularizēšanu.

II. Pieteikumu iesniegšanas noteikumi un kārtība

3. Audzēkņa dalībai starptautiskā konkursā/festivālā pedagogs iesniedz Skolas lietvedībā šādus pieteikuma dokumentus (turpmāk – Pieteikums):

3.1. Skolas pedagoga aizpildītu pieteikuma veidlapu (1.pielikums);

3.2. aizpildītu plānoto izdevumu tāmi (2.pielikums), kurā norādītas visas izmaksas, kas saistītas ar Audzēkņa/kolektīva un pedagoga dalību starptautiskā konkursā/festivālā: dalības maksa, ceļa (transporta) un viesnīcas (naktsmītnes) izdevumi, dienas nauda; izdevumu tāmē uzrādītajām izmaksām ir jābūt pamatotām ar aprēķiniem un cenu piedāvājumiem;

3.3. starptautiskā konkursa/festivāla nolikumu vai programmu.

4. Pieteikumam ir jābūt parakstītam un to iesniedz līdz kārtējā gada 30.oktobrim.

5. Kopā ar Audzēkņiem starptautiskajos konkursos/festivālos jāpiedalās pedagogiem:

5.1. ar Audzēkni – solistu viens līdz divi pedagogi (pedagogs, koncertmeistars);

5.2. ar kolektīvu – pedagogu skaitam atbilstoši Skolas iekšējās kārtības noteikumos noteiktajam par drošību ārpusskolas pasākumos.

6. Pieteikuma iesniedzējs ir atbildīgs par Pieteikumā ietvertās informācijas patiesumu.

III. Pieteikumu vērtēšana

7. Pieteikuma izvērtēšanu un lēmumu par Pieteikuma noraidīšanu vai apstiprināšanu pieņem Pieteikumu vērtēšanas komisija (turpmāk - komisija) šādā sastāvā:

7.1. komisijas priekšsēdētājs – Skolas direktors (turpmāk – Direktors);

7.2. komisijas priekšsēdētāja vietnieks - Direktora vietnieks izglītības jomā;

7.3. metodiķis;

7.4. metodisko komisiju vadītāji.

8. Komisija Pieteikumus izvērtē divu nedēļu laikā pēc pieteikuma saņemšanas saskaņā ar Nolikuma 3.pielikumā norādītajiem vērtēšanas kritērijiem.

9. Finansējumu dalībai starptautiskā konkursā/festivālā saņem tie Audzēkņi/kolektīvi, kuri saņem lielāko punktu skaitu saskaņā ar noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem (3.pielikums) lejupejošā secībā. Ja plānotais finansējums ir nepietiekams, Pieteikumi ar iegūto zemāko punktu skaitu tiek noraidīti.

10. Ja vairāki izvirzītie Audzēkņi/kolektīvi saņēmuši vienādu punktu skaitu un Audzēkņu/kolektīvu atbalstāmās izmaksas pārsniedz finansēšanai noteiktos līdzekļus, lēmumu par atbalstu konkrētajam Pieteikumam komisija pieņem balsojot. Ja komisijas locekļu balsis dalās vienādās daļās, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

11. Ar komisijas lēmumu tiek noraidīti Pieteikumi, kuri Nolikuma 3.pielikuma 1., 2.1., 3. vai 4.punktā noteiktajos vērtēšanas kritērijos saņem 0 punktus.

12. Komisija sagatavo atbildi Pieteikuma iesniedzējam ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc Pieteikuma izskatīšanas un lēmuma pieņemšanas.

IV. Finansēšanas kārtība

13. Finansējums Audzēkņu dalībai starptautiskajos konkursos/festivālos tiek piešķirts kārtējā budžeta gada ietvaros no Skolas maksas pakalpojumu ieņēmumiem, nepārsniedzot 10 % no vecāku līdzfinansējuma gada ieņēmumiem.

14. Atbalstāmās izmaksas ir:

14.1. ceļa izdevumi, kas ir attiecināmi, pamatoti un pierādāmi;

14.2. izmitināšanas izmaksas;

14.3. dalības maksas konkursos/festivālos ;

14.4. komandējuma dienas nauda pedagogiem.

15. Audzēkņu dalībai starptautiskajos konkursos/festivālos paredzētais atbalsts tiek iekļauts Skolas budžetā un atbilstoši izlietots saskaņā ar iesniegtajām tāmēm un attaisnojuma dokumentiem.

16. Skolas grāmatvedība, saskaņā ar 3.2.punktā minēto tāmi (2.pielikums), apmaksā:

16.1. Skolai izrakstītos rēķinus par 14.punktā minētajām atbalstāmajām izmaksām;

16.2. nepieciešamības gadījumā avansu pedagogam, pamatojoties uz Skolas Direktora rīkojumu par komandējumu un pedagoga avansa pieprasījumu (viesnīcas, ceļa izdevumu, dalības maksas apmaksai);

16.3. pedagoga ieguldītos līdzekļus par izdevumiem, saskaņā ar 14.punktu, pamatojoties uz iesniegtajiem attaisnojuma dokumentiem – biļetēm, rēķiniem, čekiem, apmaksas kvītīm.

17. Gadījumos, ja faktiskie izdevumi pārsniedz tāmē paredzēto finansējumu, pedagogs rakstiski Direktoram sniedz skaidrojumu par neparedzēto izdevumu rašanās iemesliem, pievienojot attaisnojuma dokumentus. Ja Direktors, izvērtējot budžeta iespējas, apstiprina uzrādīto pārtēriņu, grāmatvedība izmaksā pedagogam šo summu, ievērojot 13. punktā noteikto finansējuma apmēru.

18. Atgriežoties no starptautiska konkursa/festivāla, pedagogs 10 dienu laikā Direktoram iesniedz komandējuma atskaiti, kurā norādīti sasniegumi/ieguvumi no dalības starptautiskajā konkursā/festivālā un avansa norēķinu ar izdevumus apliecinošiem dokumentiem.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1 DOCX

Pielikums Nr.2 XLSX

Pielikums Nr.3 XLSX


Lejupielāde: DOC un PDF