Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 20.februārīNr. 91

protokols Nr. 3, 75. punkts

Par lokālplānojuma zemesgabalam Turaidas ielā 10/12, Jūrmalā,
nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2019.gada 23.maijā pieņēma lēmumu Nr.240 „Par lokālplānojuma zemesgabalam Turaidas ielā 10/12, Jūrmalā, izstrādes uzsākšanu, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā un darba uzdevuma apstiprināšanu” ar mērķi izvērtēt atļauto apbūves parametru izmaiņas un izdarīt grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā, kā arī izstrādāt specifiskās prasības un detalizēt apbūves nosacījumus.

Domes Pilsētplānošanas nodaļā 2019.gada 2.decembrī ir iesniegts sagatavotais lokālplānojuma projekts zemesgabalam Turaidas ielā 10/12, Jūrmalā.

Lokālplānojuma izstrādes vadītāja ir sagatavojusi ziņojumu par lokālplānojuma redakcijas izstrādi, kurā norādīts, ka lokālplānojums izstrādāts, ievērojot apstiprināto darba uzdevumu lokālplānojuma izstrādei. Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu grozījumi un detalizācija veikta atbilstoši lokālplānojuma izstrādes mērķim. Lokālplānojumam pievienots pārskats ar skaidrojumu par institūciju sniegto nosacījumu ievērošanu. Par lokālplānojumu saņemti 3 fizisko personu iesniegumi ar iebildumiem pret apbūves parametru palielināšanu. Lokālplānojumam ir pievienots pārskats par saņemtajiem iebildumiem, kurā iekļauti izstrādātāja paskaidrojumi.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 82.punktu un 2020.gada 12.februāra Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas lēmumu (protokols Nr.1.2-21/2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai lokālplānojumu zemesgabalam Turaidas ielā 10/12, Jūrmalā, kadastra Nr.13000093407 (turpmāk – lokālplānojums), nosakot publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas.

2. Noteikt, ka ar lokālplānojuma paskaidrojuma rakstu, apbūves nosacījumiem un grafisko daļu personas var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv, un ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem izdrukas veidā var iepazīties Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75.

3. Lokālplānojuma izstrādes vadītājam organizēt lokālplānojuma publisko apspriešanu.

4. Lokālplānojuma izstrādes vadītājam ievietot paziņojumu par lokālplānojuma publisko apspriešanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (turpmāk – Sistēma) un paziņot darba uzdevumā minētajām institūcijām par sagatavoto lokālplānojuma redakciju un nepieciešamību sniegt par to atzinumu.

5. Noteikt, ka lokālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš sākas ne agrāk kā piecas darbdienas pēc paziņojuma publicēšanas Sistēmā.

6. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu vietējā pašvaldības laikrakstā un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv par lokālplānojuma publisko apspriešanu un iespēju personām iepazīties ar lokālplānojuma saturu atbilstoši šī lēmumā 2.punktā noteiktajam.

7. Lokālplānojuma izstrādes vadītājam pēc lokālplānojuma publiskās apspriešanas beigām nodrošināt publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izvērtēšanu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Saistītā informācija:

Paskaidrojuma raksts PDF

Grafiskā daļa:

teritorijas esošā izmantošana PDF

funkcionālais zonējums PDF

teritorijas plānotā atļautā izmantošana PDF

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi PDF


Lejupielāde: DOC un PDF