Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 19.martāNr. 96

protokols Nr. 4, 3. punkts

Par pašvaldības nodevas par transportlīdzekļu iebraukšanu
Jūrmalas pilsētas īpaša režīma zonā iekasēšanas kārtību
un sadarbības līgumu noslēgšanu

Lai nodrošinātu efektīvāku Jūrmalas pilsētas pašvaldības nodevas par transportlīdzekļu iebraukšanu Jūrmalas pilsētas īpaša režīma zonā vienai dienai bez iebraukšanas reižu ierobežojuma iekasēšanu, kā arī dažādotu un uzlabotu nodevas samaksas un dienas caurlaides reģistrācijas iespējas nodevas maksātājiem, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 “Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā” 17.1.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt nolikumu “Pašvaldības nodevas par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā iekasēšana” (pielikumā).

2. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt šī lēmuma 1.punktā minēto nolikumu pašvaldības tīmekļa vietnē.

3. Izveidot darba grupu pretendentu iesniegto piedāvājumu izvērtēšanai un lēmuma pieņemšanai par sadarbības līguma slēgšanu šādā sastāvā:

3.1. Darba grupas vadītājs – Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes vadītājs;

3.2. Darba grupas vadītāja vietnieks ‑ Jūrmalas pilsētas domes Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldes vadītājs;

3.3. Darba grupas locekļi:

3.3.1. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Nodokļu nodaļas vadītāja vietnieks;

3.3.2. Jūrmalas pilsētas domes Centralizētās grāmatvedības vecākais grāmatvedis.

4. Nepieciešamības gadījumā darba grupai ir tiesības pieaicināt citus Jūrmalas pilsētas domes darbiniekus konsultāciju sniegšanai.

5. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Nodokļu nodaļai organizēt sadarbības līgumu slēgšanu saskaņā ar darba grupas lēmumu par sadarbības līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

6. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 24.janvāra lēmums Nr.1 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nodevas par iebraukšanu ar transportlīdzekli Jūrmalas pilsētas īpaša režīma zonā vienai dienai iekasēšanas kārtību un sadarbības līgumu slēgšanu”.

7. Sadarbības līgumi, kas uz šī lēmuma pieņemšanas dienu noslēgti saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 24.janvāra lēmumu Nr.1 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nodevas par iebraukšanu ar transportlīdzekli Jūrmalas pilsētas īpaša režīma zonā vienai dienai iekasēšanas kārtību un sadarbības līgumu slēgšanu”, ir spēkā līdz 2020.gada 30.septembrim.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums DOCX


Lejupielāde: DOC un PDF