Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 19.martāNr. 107

protokols Nr. 4, 16. punkts

Par automašīnas Mercedes Benz 917,
valsts reģistrācijas numurs
GG1587, atsavināšanu

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2019.gada 26.septembrī pieņēma lēmumu Nr.480 “Par automašīnas Mercedes Benz 917, valsts reģistrācijas numurs GG1587, atsavināšanu”, ar kuru nolēma atsavināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādei "Jūrmalas kapi" (turpmāk – Iestāde) piederošo kustamo mantu – automašīnu Mercedes Benz 917, valsts reģistrācijas numurs GG1587 (turpmāk tekstā – Kustamā manta), pārdodot to rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, nosacītā cena 7000,00 EUR (septiņi tūkstoši eiro, 00 centi), izsoles solis - 50,00 EUR (piecdesmit eiro, 00 centi). Noteiktajā termiņā līdz 2019.gada 25.oktobrim nereģistrējās neviens pretendents izsolei.

Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta ceturtajai daļai, ja kustamās mantas pirmā izsole ir nesekmīga, institūcija, kas organizē mantas pārdošanu (9.pants), var ierosināt citu šajā likumā paredzēto atsavināšanas veidu (3. un 7.pants). Izvērtējot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.pantā noteiktos atsavināšanas veidus, secināms, ka piemērotākais Kustamas mantas atsavināšanas veids ir pārdošana par brīvu cenu. Minētā likuma 37.panta pirmās daļas 1. un 3.punkts noteic, ka pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja kustamās mantas atlikusī bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem ir mazāka par 700,00 EUR (septiņi simti eiro, 00 centi) šajā gadījumā pārdošanas cena nedrīkst būt mazāka par atlikušo vērtību (1.punkts) vai sarīkotā izsole ir bijusi nesekmīga (3.punkts).

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības grāmatvedības datiem Kustamās mantas bilances vērtība uz 2020.gada 14.februāri ir 0,00 EUR (nulle eiro, 00 centi).

Saskaņā ar sertificēta kustamās mantas vērtētāja Gunāra Gailāna 2019.gada 29.maija Transporta novērtēšanas aktu Nr.19/323 kustamā manta novērtēta 7000,00 EUR (septiņi tūkstoši eiro, 00 centi) vērtībā. Pievienotas vērtības nodokļa summa nav iekļauta. Ātrā realizācijas vērtība 4900,00 EUR (četri tūkstoši deviņi simti eiro, 00 centi). Pievienotas vērtības nodokļa summa ātrā realizācijas vērtībā nav iekļauta (1.pielikums).

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta pirmās daļas 2.punktu, 6.panta otro un trešo daļu, 7.pantu, 8.panta ceturto daļu, 9.panta trešo daļu, 32.panta ceturto daļu, 34.pantu, 37.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atļaut atsavināt Iestādei piederošo Kustamo mantu, pārdodot to par brīvu cenu.

2. Apstiprināt Kustamās mantas pārdošanas cenu 5000,00 EUR (pieci tūkstoši eiro, 00 centi). Papildus maksājams pievienotās vērtības nodoklis normatīvajos aktos noteiktā apmērā un kārtībā.

3. Iestādei organizēt sludinājuma par Kustamas mantas atsavināšanu ievietošanu Jūrmalas pilsētas mājaslapā un vietējā laikrakstā “Jūrmalas Avīze”. Pieteikums par Kustamās mantas pirkšanu iesniedzams piecu darba dienu laikā no sludinājuma publicēšanas.

4. Iestādes vadītājam organizēt Transportlīdzekļa pirkuma līguma noslēgšanu (saskaņā ar līguma paraugu lēmuma 2.pielikumā).

5. Ja piecu darba dienu laikā pēc minētā sludinājuma publicēšanas vairāki pretendenti ir iemaksājuši pirkuma maksu par Kustamo mantu, tad Kustamās mantas atsavināšanas komisijai (turpmāk – izsoles komisija) (lēmuma 6.punkts) rīkot rakstisku izsoli ar augšupejošu soli saskaņā ar Kustamās mantas atsavināšanas noteikumiem (3.pielikums).

6. Izveidot izsoles komisiju šādā sastāvā:

6.1. Komisijas priekšsēdētājs – Guntars Lasis, Iestādes direktors.

6.2. Komisijas locekļi:

6.2.1. Anda Seile, Iestādes klientu apkalpošanas speciāliste;

6.2.2. Valdis Bruners, Iestādes saimniecības pārzinis;

6.2.3. Jūlija Rivare, Domes Centralizētās grāmatvedības grāmatvede;

6.2.4. Mārtiņš Lubāns, Iestādes kapsētas pārzinis.

6.3. Komisijas locekļa pienākumus, tā prombūtnes laikā, veic persona, kas to aizvieto pamatdarbā.

7. Iestādes direktoram apstiprināt Kustamās mantas atsavināšanas noteikumus (3.pielikums).

8. Izsoles komisijai apstiprināt izsoles protokolu septiņu dienu laikā pēc izsoles.

9. Iestādes direktoram apstiprināt izsoles rezultātus ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc maksājumu nokārtošanas ar izsoles uzvarētāju.

10. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Iestādes direktoram.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums Nr.1 PDF

Pielikums Nr.2 DOC

Pielikums Nr.3 DOCX

Pielikuma Nr.3 1.pielikums DOCX

Pielikuma Nr.3 2.pielikums DOC

Pielikuma Nr.3 3.pielikums DOCX


Lejupielāde: DOC un PDF