Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 19.martāNr. 108

protokols Nr. 4, 17. punkts

Par kustamās mantas – būvgružu konteineru, atsavināšanu

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādei "Jūrmalas kapi" pieder kustamā manta – trīsdesmit seši būvgružu konteineri (turpmāk - Kustamā manta), kuri vairs nav nepieciešami Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes "Jūrmalas kapi" funkciju nodrošināšanai, jo kapsētas atkritumu izvešana notiek ar ārpakalpojuma palīdzību. Līdz ar to ir lietderīgi atsavināt minēto Kustamo mantu.

Kustamās mantas bilances vērtība pēc grāmatvedības datiem uz 2020.gada 1.janvāri ir 3107.70 EUR (trīs tūkstoši simtu septiņi eiro 70 centi). Saskaņā ar sertificēta kustamās mantas vērtētāja Gunāra Gailāna 2020.gada 27.janvāra vērtējuma atskaiti Nr. I.105-2020, Kustamā manta novērtēta 21 800,00 EUR (divdesmit viens tūkstotis astoņi simti eiro, 00 centi) vērtībā (1.pielikums). Pievienotās vērtības nodokļa summa nav iekļauta.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta pirmo daļu, 6.panta otro un trešo daļu, 8.panta ceturto daļu, 9.panta trešo daļu, 10.pantu, 11.panta otro daļu, 34.pantu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atļaut atsavināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādei "Jūrmalas kapi" piederošu Kustamo mantu, pārdodot to rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli.

2. Izveidot Kustamās mantas atsavināšanas komisiju (turpmāk – izsoles komisija) šādā sastāvā:

2.1. Izsoles komisijas priekšsēdētājs – Guntars Lasis, Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas kapi” direktors;

2.2. Izsoles komisijas locekļi:

2.2.1. Anda Seile, Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas kapi” klientu apkalpošanas speciāliste;

2.2.2. Valdis Bruners, Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas kapi” saimniecības pārzinis;

2.2.3. Jūlija Rivare, Jūrmalas pilsētas domes Centralizētās grāmatvedības grāmatvede;

2.2.4. Mārtiņš Lubāns, Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas kapi” kapsētas pārzinis.

2.3. Izsoles komisijas locekļa pienākumus, tā prombūtnes laikā, veic persona, kas to aizvieto pamatdarbā.

3. Apstiprināt Kustamās mantas nosacīto cenu atbilstoši sertificēta kustamās mantas vērtētāja Gunāra Gailāna novērtējumam 21 800,00 EUR (divdesmit viens tūkstotis astoņi simti eiro, 00 centi) 2020.gada 27.janvāra vērtējuma atskaite Nr.I.105-2020. Papildus maksājams pievienotās vērtības nodoklis normatīvajos aktos noteiktā apmērā un kārtībā.

4. Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes "Jūrmalas kapi" direktoram apstiprināt Kustamās mantas izsoles noteikumus saskaņā ar 2.pielikumu.

5. Izsoles komisijai 2 (divu) mēnešu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas organizēt un rīkot Kustamās mantas izsoli.

6. Izsoles komisijai apstiprināt izsoles protokolu septiņu dienu laikā pēc izsoles.

7. Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes "Jūrmalas kapi" direktoram apstiprināt izsoles rezultātus ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc maksājumu nokārtošanas ar izsoles uzvarētāju.

8. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes "Jūrmalas kapi" direktoram.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums Nr.1 PDF

Pielikums Nr.2 DOCX

Pielikuma Nr.2 1.pielikums PDF

Pielikuma Nr.2 2.pielikums DOCX

Pielikuma Nr.2 3.pielikums DOCX

Pielikuma Nr.2 4.pielikums DOCX


Lejupielāde: DOC un PDF