Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 23.aprīlīNr. 187

protokols Nr. 6, 45. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Nr.34 Tallinas ielā 7 k-4, Jūrmalā,
pirmās izsoles organizēšanu

Īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu Nr.34 Tallinas ielā 7 k-4, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 2921, kas sastāv no dzīvokļa Nr.34 ar kopējo platību 49,1 m2, kopīpašuma 4910/36650 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 021 0602 005, tajā skaitā 4910/181510 domājamās daļas no mājas funkcionāli saistītām būvēm ar kadastra apzīmējumiem 1300 021 0602 006, 1300 021 0602 007, 1300 021 0602 010 un kopīpašuma 4910/181510 domājamās daļas no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 021 0602, kura kopējā platība ir 5820 m2, (turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr.34), nostiprinātas 2009.gada 26.oktobrī Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000006333 34.

Dzīvokļa īpašums Nr.34 ir divistabu dzīvoklis, kas atrodas 2-stāvu dzīvojamās mājas 1.stāvā, bez ērtībām.

Šobrīd par dzīvokļa īpašuma Nr.34 lietošanu nav noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums un tajā nav deklarētu personu.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2018.gada 6.novembra rīkojumu Nr.1.1-14./355, izveidotā “Dzīvojamo telpu apsekošanas” darba grupa, apsekojot dzīvokļa īpašumu Nr.34, konstatēja, ka dzīvoklī telpās apdare ir nolietojusies un ir antisanitāri apstākļi. Līdz ar to ir nepieciešams veikt dzīvokļa telpu remontu un dezinfekciju (2019.gada 11.jūlija apsekošanas akts Nr.8.1-27/20).

Lai dzīvokļa īpašumu Nr.34 pilnvērtīgi izmantotu, jāveic ēkas labiekārtošana, tajā skaitā nodrošinot nepieciešamos remontdarbus, kas nodrošinātu telpu labiekārtojuma līmeni atbilstoši sanitāro normu prasībām. Dome nav tiesīga dzīvokli piedāvāt personām, kuras reģistrētas palīdzības saņemšanai dzīvokļu jautājumu risināšanai, jo likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 16.panta pirmā un trešā daļa noteic, ka dzīvojamai telpai, kas tiek izīrēta, jābūt dzīvošanai derīgai un jāatbilst Ministru kabineta noteikumos paredzētajām būvniecības un higiēnas prasībām.

Ievērojot dzīvokļa tehnisko stāvokli, SIA “BŪVBALSTS”, sagatavoja dzīvokļa remonta darbu izmaksu tāmi. Saskaņā ar tāmi dzīvokļa īpašuma Nr.34 remonta darbu izmaksas aprēķinātas 22 348,37 EUR apmērā (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli).

Izvērtējot pašvaldības palīdzības reģistros reģistrēto personu un ģimeņu skaitu, un ņemot vērā to, ka pašvaldībai pilnībā piederošās dzīvojamās mājās ir neizīrētas, remontējamas dzīvojamās telpas, nesamērīgi būtu remontdarbu tāmēs norādīto finanšu līdzekļu apmēru ieguldīt remontu veikšanai dzīvokļos dzīvojamās mājās, kur lielākais skaits dzīvokļu ir privatizēti.

Domes Pilsētsaimniecības un drošības komiteja 2020.gada 11.februāra sēdē (protokola Nr.1.2-24/2) nolēma uzdot Domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai veikt nepieciešamās darbības dzīvokļa īpašuma Nr.34 atsavināšanai.

Dzīvokļa īpašumam Nr.34 ir noteiktas šādas vērtības (EUR):

Sertificēta vērtētāja

SIA “Grant Thornton Baltic”

noteiktā tirgus vērtība

2020.gada 4.martā

VZD kadastrālā vērtība 2020.gada 1.janvārī

Atlikusī bilances vērtība

(Domes Centralizētās grāmatvedības dati)

2020.gada 17.martā

10 500

10 744

3 513,71

Ievērojot Domes 2018.gada 18.decembra lēmumu Nr.647 “Par Konceptuālā ziņojuma par Jūrmalas pilsētas pašvaldības dzīvojamā fonda attīstību apstiprināšanu” un to, ka nav lietderīgi ieguldīt finanšu līdzekļus remontdarbu veikšanai, ja tie vairākkārt pārsniedz dzīvokļa īpašuma Nr.34 tirgus vērtību, kā arī ņemot vērā, ka no daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā esošiem dzīvokļiem septiņiem dzīvokļiem pašvaldībai pieder 1 dzīvoklis, Domei nav nepieciešams saglabāt pašvaldības īpašumā dzīvokļa īpašumu Nr.34.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk - Atsavināšanas likums) 4.panta pirmā daļa noteic, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai, līdz ar to dzīvokļa īpašums Nr.34 ir atsavināms un saskaņā ar Atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu pārdodams izsolē.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2020.gada 3.aprīļa sēdē (protokols Nr.8.2-7/4) izskatīja jautājumu par dzīvokļa īpašuma Nr.34 pirmās izsoles organizēšanu un nolēma pārdot to rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, nosakot nosacīto cenu (pirmās izsoles sākumcenu) saskaņā ar Valsts Zemes Dienesta datiem par kadastrālo vērtību – 10 744 EUR, izsoles soli – 753 EUR, kas noapaļots līdz veselam EUR un izsoles reģistrācijas maksu - 140 EUR.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta pirmo, otro daļu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta otro daļu, 10. un 15.pantu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2020.gada 3.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.8.2-7/4), kā arī Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2020.gada 15.aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atsavināt, pārdodot rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, ar tūlītēju samaksu, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr.34 Tallinas ielā 7 k-4, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 2921, kas sastāv no dzīvokļa Nr.34 ar kopējo platību 49,1 m2, kopīpašuma 4910/36650 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 021 0602 005, tajā skaitā 4910/181510 domājamās daļas no mājas funkcionāli saistītām būvēm ar kadastra apzīmējumiem 1300 021 0602 006, 1300 021 0602 007, 1300 021 0602 010 un kopīpašuma 4910/181510 domājamās daļas no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 021 0602, kura kopējā platība ir 5820m2, (turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr.34).

2. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.34:

2.1. nosacīto cenu (pirmās izsoles sākumcenu) 10 744 EUR (desmit tūkstoši septiņi simti četrdesmit četri euro);

2.2. izsoles soli 753 EUR (septiņi simti piecdesmit trīs euro);

2.3. izsoles reģistrācijas maksu 140 EUR (viens simts četrdesmit euro).

3. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.34 rakstiskas izsoles noteikumus saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

4. Gadījumā, ja tiek rīkota otrā (vai trešā) dzīvokļa īpašuma Nr.34 izsole, tā tiek organizēta saskaņā ar šī lēmuma 3.punktā apstiprinātajiem izsoles noteikumiem, apstiprinot izsoles sākumcenu, izsoles soli un izsoles reģistrācijas maksu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF