Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 23.jūlijāNr. 344

protokols Nr. 10, 21. punkts

Par kustamās mantas – būvgružu konteineru, atsavināšanu

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2020.gada 19.martā pieņēma lēmumu Nr.108 “Par kustamās mantas – būvgružu konteineru, atsavināšanu”, ar kuru nolēma atsavināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādei "Jūrmalas kapi" (turpmāk - Iestāde) piederošos trīsdesmit sešus būvgružu konteinerus (turpmāk – Kustamā manta), pārdodot tos rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, nosacītā cena 21 800,00 EUR (divdesmit viens tūkstotis astoņi simti eiro, 00 centi) vērtībā. Papildus maksājams pievienotās vērtības nodoklis normatīvajos aktos noteiktā apmērā un kārtībā. Izsoles solis - 50,00 EUR (piecdesmit eiro, 00 centi). Noteiktajā termiņā līdz 2020.gada 16.aprīlim nereģistrējās neviens pretendents izsolei.

Kustamās mantas bilances vērtība pēc grāmatvedības datiem uz 2020.gada 1.maiju ir 1899,25 EUR (viens tūkstotis astoņi simti deviņdesmit deviņi eiro 25 centi).

Iepriekšējā Kustamās mantas novērtēšana tika veikta 2020.gada 27.janvārī.

Saskaņā ar atkārtotu Tehniskā eksperta Daiņa Pastara (ETEA sertifikāts Nr.TL1/A) 2020.gada 12.maija Kustamās mantas novērtējumu Nr.KM-2020/5/5, kopējā iespējamā Kustamās mantas tirgus vērtība ir 10 454,54 EUR (desmit tūkstoši četri simti piecdesmit četri eiro, 54 centi), kopējā iespējamā Kustamās mantas piespiedu (ātrās realizācijas) pārdošanas vērtība ir 7 318,18 EUR (septiņi tūkstoši trīs simti astoņpadsmit eiro, 18 centi) (1.pielikums). Papildus maksājams pievienotās vērtības nodoklis normatīvajos aktos noteiktā apmērā un kārtībā.

Izvērtējot Iestādei piederošās Kustamās mantas nolietojumu, tehniskos bojājumus, kā arī lai nodrošinātu racionālu un lietderīgu Iestādes Kustamās mantas apsaimniekošanu, kuru vairs nav lietderīgi turpmāk izmantot Iestādes funkciju nodrošināšanai, jo kapsētas atkritumu izvešana notiek ar ārpakalpojuma palīdzību, ir lietderīgi atsavināt minēto Kustamo mantu.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta pirmo daļu, 6.panta otro un trešo daļu, 8.panta ceturto daļu, 9.panta trešo daļu, 10.pantu, 11.panta otro daļu, 34.pantu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atļaut atsavināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādei "Jūrmalas kapi" piederošu Kustamo mantu, pārdodot to rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli.

2. Izveidot Kustamās mantas atsavināšanas komisiju (turpmāk – izsoles komisija) šādā sastāvā:

2.1. Izsoles komisijas priekšsēdētājs – Guntars Lasis, Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes "Jūrmalas kapi" direktors;

2.2. Izsoles komisijas locekļi:

2.2.1. Anda Seile, Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas kapi” klientu apkalpošanas speciāliste;

2.2.2. Valdis Bruners, Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas kapi” saimniecības pārzinis;

2.2.3. Jūlija Rivare, Jūrmalas pilsētas domes Centralizētās grāmatvedības grāmatvede;

2.2.4. Mārtiņš Lubāns, Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes "Jūrmalas kapi" kapsētas pārzinis.

2.3. Izsoles komisijas locekļa pienākumus, tā prombūtnes laikā, veic persona, kas to aizvieto pamatdarbā.

3. Apstiprināt Kustamās mantas nosacīto cenu atbilstoši sertificēta kustamās mantas vērtētāja Daiņa Pastara novērtējumam – 10 454,54 EUR (desmit tūkstoši četri simti piecdesmit četri eiro, 54 centi), 2020.gada 12.maija vērtējuma atskaite Nr.KM-2020/5/5. Papildus maksājams pievienotās vērtības nodoklis normatīvajos aktos noteiktā apmērā un kārtībā.

4. Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas kapi” direktoram apstiprināt Kustamās mantas izsoles noteikumus saskaņā ar 2.pielikumu.

5. Izsoles komisijai 2 (divu) mēnešu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas organizēt un rīkot Kustamās mantas izsoli.

6. Izsoles komisijai apstiprināt izsoles protokolu septiņu dienu laikā pēc izsoles.

7. Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas kapi” direktoram apstiprināt izsoles rezultātus ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc maksājumu nokārtošanas ar izsoles uzvarētāju.

8. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas kapi” direktoram.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums Nr.1 PDF

Pielikums Nr.2 DOCX

Pielikuma Nr.2 1.pielikums PDF

Pielikuma Nr.2 2.pielikums DOCX

Pielikuma Nr.2 3.pielikums DOCX

Pielikuma Nr.2 4.pielikums DOCX


Lejupielāde: DOC un PDF